Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 28-12-21

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 28 de desembre de 2021

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3.  ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Contracte menor del servei de dinamització d’un procés participatiu, per l’elaboració del Pla d’usos i construcció de la biblioteca central de Ripollet.

3.1.2. Contracte menor de servei de restauració i conservació del plafó esgrafiat situat a la façana oest de la masia de Can Mas.

4.  ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4.1. Empresa i Comerç:

4.1.1. Concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, pel desenvolupament econòmic i foment de l’ocupació d’acord amb les bases de la convocatòria de l’any 2021.

5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

5.1. Serveis Socials:

5.1.1. Prestació social econòmica (exp. 2021/6278).

5.1.2. Prestació social econòmica (exp. 2021/6917).

5.1.3. Prestació social econòmica escoles bressol municipals, setembre 2021.

5.1.4. Prestació social econòmica escoles bressol municipals, octubre 2021.

5.1.5. Prestació social econòmica per a allotjament, maig-setembre 2021.

5.1.6. Justificació Decret d’Alcaldia 2021/220, caixa fitxa d'habitatge.

5.2. Seguretat i Proximitat:

5.2.1. Instal·lació pilones retràctils i repintat del pas de vianants al carrer Sant Josep, 42.

6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

6.1. Esports:

6.1.1. Aprovació justificació subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat ESCUELA DE FUTBOL BASE RIPOLLET, per a activitats esportives.

7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Urbanisme:

7.1.1. Autorització llicència d'obres canvi d'ús d'un local a habitatge (exp. 2021/3253).

7.1.2. Aprovació certificació d’obres núm. 3 i última, de les obres del Projecte tècnic global del pla d’acció dels polígons d’activitat econòmica, obres al polígon industrial del marge esquerre del riu ripoll de Ripollet.

7.1.3. Aprovació certificació d’obres núm. 4, de les obres de dotar de rotondes per a la reducció d’accidents i millora de la circulació, a la confluència dels carrers Indústria i del Riu.

7.1.4. Desestimar al·legacions presentades per la mercantil Rigel Over, SL.

7.2. Protecció del Medi:

7.2.1. Aprovació de la Memòria que reflecteix les actuacions de millora de les zones verdes del camí de la serra entre escola Tatché i carrer Pau Casals, l’estabilització del talús del carrer Pizarro, la pavimentació del camí de la zona verda existent entre els carrers Sant Josep, Pedraforca i Collserola i l’estabilització del paviment del parc Maria Lluïsa Galobart.