Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajuntament

Què és un Ajuntament, quines competències té i quins serveis presta

L’Ajuntament és l'administració més propera a la ciutadania i té per funció el govern i l’administració dels interessos del veïnat d’un municipi.

Com s’organitza?

El Ple de l’Ajuntament, format per un nombre determinat de regidors/es segons la població del municipi. Els regidors i regidores s'escullen a les eleccions municipals per un període de 4 anys. El Ple és el màxim òrgan de govern de l’Ajuntament.

L’alcalde o alcaldessa, qui presideix l’ajuntament i n’és la màxima direcció política, representativa i dirigeix el personal municipal. S'elegeix entre els regidors i regidores del Ple i nomena els tinents d'alcalde els quals el substitueixen quan així es requereix.

La Junta de Govern, formada per l’alcalde/ssa i els tinents d’alcalde.

Com s'elegeixen els representants municipals?

Tal i com estableix la normativa vigent, els regidors i regidores són elegits pels veïns i veïnes de Ripollet mitjançant sufragi universal igual, lliure, directe i secret.
El nombre de regidors per elegir a cada municipi be determinat pel nombre d’habitants. A Ripollet, per estar a la franja de municipis de 20.000 a 50.000 habitants, tenim 21 regidors i regidores.
L’alcalde/essa és elegit per majoria absoluta de vots dels regidors entre les persones que encapçalen les diferents candidatures que han obtingut representació municipal i té un mandat de quatre anys. En cas de no obtenir-se la majoria absoluta dels vots, l'alcaldia és per la persona que encapçala la llista més votada.

Les competències municipals

Els ajuntaments tenen dues classes de competències: les pròpies, que poden ser exclusives o en concurrència amb altres ens locals, i les atribuïdes per delegació d’altres ens públics. Com Ajuntament de més de 20.000 habitants, a Ripollet s'han de prestar, com a mínim, els serveis següents:

 • Enllumenat públic
 • Cementiri
 • Recollida de residus
 • Neteja viària
 • Abastament d’aigua
 • Clavegueram
 • Accessos al nucli de la població
 • Pavimentació i conservació de les vies públiques
 • Control d’aliments i begudes
 • Parcs públics
 • Biblioteca pública
 • Mercats
 • Tractament de residus
 • Protecció civil
 • Serveis socials
 • Prevenció i extinció d’incendis
 • Instal·lacions esportives d’ús públic

La normativa reguladora del règim local qualifica de serveis públics essencials, reservats als ens locals (i que poden ser -prestats en règim de monopoli) els següents:

 • Servei d’abastament i depuració d’aigües
 • Serveis de recollida, tractament i aprofitament de residus
 • Escorxadors
 • Mercats i llotges centrals
 • Transport públic de viatgers

També hi ha un seguit d'activitats on el municipi pot exercir actuacions complementàries a les competències pròpies d’altres administracions públiques. Entre les activitats municipals trobem:

 • Educació
 • Cultura
 • Joventut
 • Esports
 • Promoció de la dona
 • Habitatge
 • Sanitat
 • Protecció del medi
 • Ocupació i lluita contra l’atur
 • Arxius, biblioteques, museus
 • Conservatoris de música i centres de belles arts
 • Foment de les estructures agràries i la prestació de serveis d’interès públic agrari