Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 02-11-21

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 2 de novembre de 2021

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia: 

3.1.1. Aprovació de factures, relació 341 –Governança–. 

3.1.2. Aprovació de factures, relació 376 –Desenvolupament Comunitari–.

3.1.3. Aprovació de factures, relació 396 –Desenvolupament Econòmic–.

3.1.4. Aprovació definitiva crèdits incobrables (fallits), a proposta de l’Organisme de Gestió Tributària.

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC  

4.1. Empresa i Comerç: 

4.1.1. Aprovació i signatura del Conveni marc de col·laboració entre l’Associació d’Empreses de Ripollet i l’Ajuntament de Ripollet, per al desenvolupament d’accions de suport a les empreses dels polígons industrials i altres àrees d’activitat econòmica del municipi.

5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS 

5.1. Educació:  

5.1.1. Aprovació de la tercera addenda del Conveni del Pla educatiu d’entorn (PEE) 2021-2022. 

5.2. Seguretat i Proximitat:

5.2.1. Instal·lació de pilones retràctils (exp. 2021/7759).

5.2.2. Instal·lació pilones al carrer Pedraforca.

5.2.3. Peatonalització del carrer Isabel la Catòlica, entre el carrers General Prim i Isabel La Catòlica fins al núm. 12.

6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 

6.1. Esports: 

6.1.1. Justificació subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat Club Tenis Taula Ripollet, per a activitats esportives.

6.1.2. Justificació subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat AMPA Escola Escursell, per a activitats esportives.

7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Urbanisme: 

7.1.1. Autorització reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda per a ús exclusiu (exp. 2020/3895).

7.1.2. Baixa del Padró municipal llicència de gual carrer Jaume I, 2.

7.1.3. Autorització llicència parcel·lació finca del carrer Duc de Tetuán, 16. 

7.1.4. Aprovació certificació d’obres núm. 2, de les obres de substitució de la coberta de fibrociment de l’edifici de la Brigada Municipal d’Obres.

7.1.5. Adjudicació obres de la memòria valorada de les obres d’instal·lació de cel ras o illes fono absorbents als menjadors de les escoles de primària.