Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Què és, qui la integra i quines són les seves atribucions

Què és la Junta de Govern Local, qui la integra i quines són les seves atribucions

Composició
Els membres de la Junta de Govern Local pertanyen al grup municipal Ara Decidim Ripollet. està presidida per l'Alcalde, José M.Osuna López i té els vocals següents:
Reyes Muñoz Nevado
Meritxell Caler Vergara
Andrea Guijarro García
Sergio Linares Salgado
Oriol Mor Hernández
Éric Plata Fernández

D'acord amb l'article 113.3 del ROF, hi podran assistir també amb veu i sense vot els regidors Francisco Sánchez Sierra i Pablo López Fernández, també del grup municipal Ara Decidim Ripollet.

Competències delegades

A banda de les funcions d'assessorament i consulta legalment atribuïdes a la Junta de Govern Local, la Junta de Govern Local de Ripollet té les atribucions següents:

1.- En matèria de personal:
a) Aprovar les bases i convocar proves selectives d'accés a l'administració.
b) Aprovar l'oferta pública d'ocupació.

2.- En matèria de gestió econòmica i financera:
a) Aprovació de factures que no tinguin el caràcter de directes, justificació de despeses i certificacions d'obres.
b) Aprovació de padrons fiscals i de liquidacions d'exaccions locals, resolució de reclamacions i altres incidents relacionats amb aquestes matèries. Resten fora de l'àmbit de la delegació les sancions urbanístiques, de trànsit o per incompliment d'ordenances municipals, excepte les reclamacions en via de constrenyiment.

3.- En matèria de contractació:
a) Contractació d'obres, serveis i subministraments i disposició de despeses de competència d'aquesta alcaldia, la quantia de les quals superi la xifra de 3.000 €, així com l'aprovació dels projectes d'obres corresponents. Aquesta competència abastarà tots els actes administratius amb efectes envers a tercers que s'hagin de dictar en relació amb tot l'expedient de contractació i procediment d'adjudicació, llevat l'adjudicació. La delegació inclou la modificació, interpretació i revisió de preus.

4.- En matèria d'urbanisme i via pública:
a) Acords relatius a planejament i gestió urbanística competència d'aquesta Alcaldia segons l'art. 21.1 j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, llevat l'aprovació inicial.
b) Concessió de llicències d'obres majors, parcel·lacions i guals així com qualsevol altra que sigui necessària segons les ordenances municipals o la legislació vigent.
c) Autoritzar els usos de caràcter provisional previstos a la legislació urbanística.
d) Autoritzar les construccions i instal·lacions en sòl no urbanitzables en els supòsits previstos en la Llei d'Urbanisme.
e) Reclamacions per danys causats a béns i drets de titularitat municipal.

5.- En matèria d'activitats:
a) Llicències d'activitats en el marc de les activitats recollides en el marc de l'annex II de la Llei 20/2009.
b) Autoritzar els informes municipals preceptius i previs a la concessió de les autoritzacions ambientals previstes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

6.- En matèria de patrimoni i serveis municipals:
a) Adquisició i alienació de béns i de drets, sota la modalitat i en les formalitats legals adient.
b) Resoldre assumptes de tràmit relacionats amb la gestió del Patrimoni Municipal i la prestació dels serveis municipals, a excepció dels assumptes amb incidència en el domini públic.

7.- Activitat Jurisdiccional.
a) Accions judicials i administratives en matèries de competència de l'alcalde.
b) Interposició de recursos contra resolucions judicials.

8.- En matèria de relacions interadministratives i de foment.
a) Acordar la subscripció de convenis de col·laboració amb altres administracions, així com amb entitats i particulars.
b) Convocar, autoritzar i concedir subvencions, ajudes i beques de caire social, de conformitat amb la Llei 38/2003, General de subvencions i les previsions de les vigents ordenances general de subvencions i de bases específiques d'aquest Ajuntament i els seus patronats municipals.

De conformitat amb l'art 44 del ROF, aquestes delegacions tindran efecte des del dia de la signatura del present decret, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'avocació i modificació d'aquesta Alcaldia.
Les atribucions delegades s'exerciran per la Junta de Govern Local en els termes i dins els límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles d'ésser delegades en cap altre òrgan. En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en virtut d'aquesta delegació, s'haurà de fer constar aquesta circumstància indicant la data de publicació de la delegació en el BOPB.

Els acords que s'adoptin per delegació s'entendran dictats per l'Alcaldia com a titular de la competència originària, seran immediatament executius i es presumiran vàlids i legítims. S'entén delegada en la Junta de Govern Local la competència en revisió d'ofici i en la resolució dels recursos administratius interposats contra qualsevol dels acords adoptats en exercici de les delegacions anteriors, tota d'acord amb l'article 115.c) del ROF.

Calendari de reunions: 
La Junta de Govern Local es reuneix setmanalment, cada dimarts, a les 10 h. 

Acords de les Juntes de Govern Local 
Els acords presos en el marc de les reunions de la Junta de Govern Local es poden consultar aquí.