Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Què és, qui la integra i quines són les seves atribucions

Què és la Junta de Govern Local, qui la integra i quines són les seves atribucions

Composició
Els membres de la Junta de Govern Local pertanyen als grups municipals del PSC i d'ERC, està presidida per l'Alcalde, Luis Tirado García, i té els vocals següents:

Competències delegades

A banda de les funcions d'assessorament i consulta legalment atribuïdes a la Junta de Govern Local, la Junta de Govern Local de Ripollet té les atribucions següents:

1) Aprovar plans d’actuació municipal, i protocols.
2) Aprovar l’oferta d’ocupació pública i aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per al procediments de provisió de llocs de treball.
3) La distribució de les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.
4) Aprovació de les bases reguladores de les concessions de subvencions i la seva adjudicació.
5) Sol·licitud de les subvencions atorgades pels diferents ens públics.
6) La resolució de procediments sobre llicències urbanístiques d’obres majors, parcel·lacions i guals, així com qualsevol altra que sigui necessària segons la legislació vigent o la normativa.
7) Aprovació inicial dels instruments de planejament, de desenvolupament del planejament general, així com l’aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
8) Aprovació de les actes de recepció de les obres d’urbanització.
9) Aprovació de projectes d’obres i serveis quan siguin competència de
l’Alcaldia.
10) Autoritzar els usos de caràcter provisional previstos a la legislació
urbanística.
11) Autoritzar les construccions i instal·lacions en sòl no urbanitzable.
12) Llicències d’activitats en el marc de les activitats recollides en l’Annex II de la Llei 20/2009.
13) Autoritzar els informes municipals preceptius i previs a la concessió de les autoritzacions ambientals previstes a la Llei 20/2009.
14) Accions judicials i administratives en matèries de competència de l’alcalde.
15) Interposició de recursos contra resolucions judicials.
16) Realització d’actes propis en matèria de contractació en aquells contractes amb valor estimat igual o superior a 80.000 euros en contractes d’obres, i de valor estimat igual o superior a 140.000 euros en contractes de serveis i subministraments. El requeriment previ a l’adjudicació es farà des de la Unitat de contractació, i el signarà la cap de la Unitat. Tots els imports són excloent l’IVA, i s’entendran adaptats de forma automàtica en cas que la normativa els actualitzi o variï.
17) Acordar la subscripció de convenis de col·laboració amb altres
administracions, així com amb entitats i particulars.
18) Els actes que finalitzin els procediments de responsabilitat patrimonial.
19) Els acords sobre normalització dels formats dels procediments
administratius municipals.
20) Aprovació dels codis de classificació documentals.

Calendari de reunions: 
La Junta de Govern Local es reuneix setmanalment, cada dilluns, a les 9.30 h. 

Acords de les Juntes de Govern Local 
Els acords presos en el marc de les reunions de la Junta de Govern Local es poden consultar aquí.