Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 21-12-21

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 21 de desembre de 2021

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3.  ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I DEMOCRÀCIA

3.1. Serveis Jurídics:

3.1.1. Aprovació de l’expedient d’adquisició directa de l’immoble ubicat al carrer Monturiol, 35-37 de Ripollet.

4. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

4.1. Economia:

4.1.1. Depuració Padró impost sobre vehicles tracció mecànica (IVTM) 2022.

4.1.2. Licitació contracte administratiu de subministrament de seients per a la graderia del camp municipal de futbol de Ripollet, i bancs pels vestidors del camp municipal de futbol industrial de Ripollet.

4.1.3. Contracte menor del subministrament d’elements d’il·luminació espectacular d’escenari del Teatre Auditori Mercat Vell de Ripollet.

4.1.4. Contracte menor de serveis per l’estudi i investigació de l’origen i significat dels noms de les vies, places, parcs, llocs i equipaments municipals del municipi de Ripollet.

4.1.5. Contracte menor de servei de redacció del Projecte de remodelació del parc 1r de maig de Ripollet.

4.1.6. Aprovar el contracte basat en a l’acord marc del servei d’assegurances primera pròrroga (exp. 2019.01): accidents (lot 1), vehicles terrestres (lot 2), responsabilitat de càrrecs electes i personal de l’Administració (lot 3), defensa jurídica i reclamació de danys (lot 4).

4.1.7. Adjudicació contracte menor de subministrament de 4 marcadors electrònics per les instal·lacions esportives municipals de Ripollet.

4.2. Persones:

4.2.1. Aprovació d’unes bases específiques que han de regir el procés de selecció de dos places d’arquitecte/a tècnic/a, subgrup A2, mitjançant concurs oposició lliure.

5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

5.1. Ocupació:

5.1.1. Acceptar l’ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona, per a la realització d’accions d’orientació i transicions educatives (cursos de transicions educatives (PFI) i projectes innovadors) curs 2021-2022, en el marc del Catàleg de Xarxa de Governs Locals 2021, Gerència de Serveis d’Educació. Codi 21/Y/313879.

6.  ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

6.1. Serveis Socials:

6.1.1. Prestació social econòmica (exp. 2021/5659).

6.1.2. Prestació social econòmica (exp. 2021/6071).

6.1.3. Regularització fitxa 1 del Contracte Programa 2021, “professionals serveis socials bàsics EBAS”.

6.1.4. Aprovar una subvenció nominativa a favor del Centre d’Esplai, Recreatiu, Educatiu, Social i Alternatiu (GRESCA), per a la realització i cofinançament del Projecte esplai diari de l’any 2021 i formalització del corresponent conveni.

6.2. Seguretat i Proximitat:

6.2.1. Habilitar una zona de càrrega i descàrrega particular al carrer Magallanes, 4.

7.  ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Urbanisme:

7.1.1. Construcció i llicència gual (exp. 2021/7843).

7.1.2. Autorització llicència d'obres construcció edifici plurifamiliar amb 4 habitatges, 4 places d'aparcament i 4 trasters al carrer Rocabruna, 42.

7.1.3. Autorització llicència obres per a l'ampliació d'escala i execució de caixa d'ascensor en edifici (exp. 2021/2908).

7.1.4. Adjudicació obres del Projecte diverses millores Escola Anselm Clavé.

7.1.5. Aprovació memòria valorada per a la rehabilitació de tres habitatges de propietat municipal.

7.2. Serveis Municipals i Municipalització:

7.2.1. Compliment sentència núm. 255/2021, Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona.

7.3. Protecció del Medi:

7.3.1. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Ripollet, per a la gestió i manteniment dels parcs municipals Masot-Regordosa i Pinetons.