Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 09-11-21

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 9 de novembre de 2021

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació de factures, relació 393 –àmbit de Presidència i Democràcia–.

3.1.2. Aprovació de factures, relació 394 –àmbit de Governança–.

3.1.3. Aprovació de factures, relació 395 –àmbit de Ciutat i Sostenibilitat–.

3.1.4. Aprovació de factures, relació 397 –àmbit de Drets Socials–.

3.1.5. Adjudicació del contracte administratiu de servei d’informació i coordinació de la borsa de mediació d’habitatge de lloguer de Ripollet.

3.1.6. Licitació contracte mixt de subministrament i serveis de l’equipament d’electrònica de veu per a l’Ajuntament de Ripollet.

3.1.7. Contracte menor de subministrament de 19 walkie-talkies de comunicació unipersonals via radio de la Policia Local de Ripollet.

3.1.8. Contracte menor per al servei de redacció del Projecte executiu i estudi de seguretat i salut de la reforma de l’equipament municipal emplaçat al carrer Molí, s/n, per a implantar el viver d’empreses i oficines.

3.2. Persones:

3.2.1. Desestimar recurs reposició contra les bases específiques de la convocatòria per seleccionar tècnics/tècniques, lloc de treball de tècnic/a de Medi Ambient (subgrup A2).

3.2.2. Estimar, parcialment, recurs reposició presentat pel Col·legi Oficial d’enginyers industrials de Catalunya, amb relació a les bases específiques de la convocatòria d’una borsa de treball de tècnics/es superiors, lloc de treball d’enginyer/a (subgrup A1), mitjançant concurs en torn lliure.

3.2.3. Aprovació bases per constituir una borsa de treball d’enginyers/eres (subgrup A1), mitjançant concurs en torn lliure.

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC  

4.1. Ocupació: 

4.1.1. Aprovació i signatura del Conveni regulador de la concessió d’una subvenció a favor de l’Ajuntament de Ripollet, per al projecte “Suport al Servei d’Orientació Laboral-Impacte Covid19”, en el marc del Pla metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis (ApropAMB), exp. núm. 904685/2021.

4.2. Empresa i Comerç: 

4.2.2. Aprovació i signatura del Conveni regulador de la concessió d’una subvenció a favor de l’Ajuntament de Ripollet, per al projecte “Dinamització de l’economia local en clau social”, en el marc del Pla metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis (ApropAMB), exp. núm. 904563/21.

5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS 

5.1. Serveis Socials: 

5.1.1. Prestació social econòmica (exp. 2021/5798). 

6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 

6.1. Esports: 

6.1.1. Aprovació justificació subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat AMPA Escola Els Pinetons, per a activitats esportives.

7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT 

7.1. Urbanisme: 

7.1.1. Autorització llicència d’obres per a la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Sant Enric, 53.

7.1.2. Aprovació nou Projecte d’unificació de dues aules per a laboratori i ampliació d’una altra a l’Institut Escola Els Pinetons.

7.1.3. Aprovació inici licitació contracte menor obres desmuntatge font metàl·lica existent al recinte del pavelló Joan Creus.