Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 29-11-22

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 29 de novembre de 2022

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació ordenació pagament operacions comptables següents: 2022.3.00000747.000, 2022.3.00000851.000, 2022.3.00000839.000, 2022.3.00000746.000, 2022.2.0000602R, 2022.2.00033779.000 i 2022.2.00033780.000.

3.1.2. Aprovació inici expedient administratiu de licitació contracte de servei de direcció de l’obra del Projecte de reforma i millora del carrer Sant Sebastià de Ripollet, entre el carrer Concòrdia i la carretera de l’Estació.

3.1.3. Aprovació correcció distribució despesa contracte basat dels lots 3 i 4 en l’adhesió Acord marc adquisició dels aparells desfibril·ladors, i els serveis associats de manteniment i formació, amb destinació a les entitats locals de Catalunya a (exp. 2016.03).

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Serveis Socials:

4.1.1. Justificació de la Creu Roja Espanyola, Cerdanyola-Ripollet-Montcada, pel Projecte voluntariat 2021.

4.1.2. Justificació despeses bestreta de caixa fixa.

4.1.3. Beques menjador escolar, setembre 2022.

4.1.4. Conveni de cooperació entre els ajuntaments de Ripollet i Cerdanyola del Vallès, per al finançament del Projecte una experiència de treball comunitari contra l’exclusió social 2022.

4.1.5. Acceptació del recurs tècnic “Accions de millora dels serveis socials bàsics 2022”, codi 22/y/319124.

4.2. Feminismes:

4.2.1. Acceptació subvenció Pacte d’Estat contra la violència de gènere 2022.

4.3. Seguretat i Proximitat:

4.3.1. Ampliació zona de càrrega i descàrrega per obres (exp. 2022/7397).

4.3.2. Senyalització viària carrer Can Roqueta.

4.3.3. Instal·lació pilones retràctils i pintura vial al passatge Can Barceló amb avinguda del riu Ripoll.

4.3.4. Autorització prohibició d’estacionaments al carrer Montcada, 4, porta d’emergència Bar musical V-2.

5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

5.1. Esports:

5.1.1. Aprovació provisional de revocació i reintegrament de la subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat AMPA Escola Escursell.

5.1.2. Aprovació provisional de revocació i reintegrament de la subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat Associació Futbol Sala Ripollet.

5.1.3 Aprovació provisional de revocació de la subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat Club Handbol Ripollet.

5.1.4. Aprovació provisional de revocació de la subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat Escuela de Fútbol Base Ripollet.

5.1.5. Aprovació provisional de revocació i reintegrament de la subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat AMPA Institut Can Mas.

5.1.6. Aprovació provisional de revocació i reintegrament de la subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat Club Patinatge Artístic Ripollet.

5.1.7. Aprovació provisional de revocació i reintegrament de la subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat Club Hoquei Ripollet.

5.1.8. Aprovació definitiva de revocació de la subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat AV Tiana–Pont Vell, per a activitats esportives.

5.1.9. Aprovació definitiva de revocació de la subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat Peña Deportiva Pajaril, per a activitats esportives.

5.1.10. Aprovació definitiva de revocació i reintegrament de la subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat AMPA Col·legi Sant Gabriel.

5.1.11. Aprovació definitiva de revocació i reintegrament de la subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat AMPA Escola Anselm Clavé.

6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Urbanisme:

6.1.1. Devolució dipòsit de garantia llicència obres majors (exp. 2022/1690).

6.1.2. Devolució dipòsit de garantia llicència obres majors (exp. 2022/2824).

6.1.3. Devolució dipòsit de garantia llicència obres majors (exp. 2022/2860).

6.1.4. Devolució dipòsit de garantia llicència obres majors (exp. 2022/1088).

6.1.5. Aprovació certificació d’obres núm. 1, de les obres del Projecte de millora de reurbanització del carrer de la Sagrera.

6.1.6. Aprovació certificació d’obres núm. 1, de les obres del Projecte de manteniment i conservació de lleres al terme municipal de Ripollet.

6.1.7. Autorització llicència d’obres per a canvi d’ús d’un local a habitatge amb una plaça d’aparcament (exp. 2021/6171).

6.1.8. Autorització llicència d’obres per a l’enderroc parcial d’un forjat a un immoble (exp. 2021/4929).

6.1.9. Autorització llicència d’obres per a la reforma i construcció d’un altell en el local de la planta baixa d’un edifici plurifamiliar (exp. 2022/175).

6.2. Serveis Municipals i Municipalització:

6.2.1. Aprovació liquidació llicència temporal cambra frigorífica mercat municipal.

6.2.2. Restar assabentats, remissió expedient i compareixença en recurs contenciós administratiu, procediment abreujat 508/2022-A, Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona.

6.3. Protecció del Medi:

6.3.1. Renúncia ajut Catàleg de serveis DIBA 2021, actuació “Panell interactiu: recuperació mediambiental del riu Ripoll”, per tal de formalitzar una compensació de deutes amb la Diputació de Barcelona.