Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 19-04-22

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 19 d'abril de 2022

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3.  ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació ordenació pagament, tramitació OFI, relació 2022.2.0000145R.

3.1.2. Aprovació de factures, tramitació OFI 1a quinzena febrer 2022, relació 202220000141R.

3.1.3. Aprovació de factures, tramitació OFI 2a quinzena febrer 2022, relació 202220000143R.

3.1.4. Contracte menor servei de col·laboració i assessorament en l’anàlisi de la tributació de domini públic ocupat per empreses de subministrament d’energia, per tal d’estudiar la viabilitat de la taxa, per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions del transport d’energia per l’Ajuntament de Ripollet.

3.1.5. Contracte menor servei d’elaboració d’un projecte educatiu executiu pel CIP Molí d’en Rata de Ripollet.

3.2. Persones:

 3.2.1. Aprovació de les bases especifiques que han de regir el procés de selecció, per a la constitució d’una borsa de de treball genèrica de monitors/res esportius/ves especialistes en natació i socorrisme, grup C, subgrups C1 i C2, mitjançant oposició lliure.

3.2.2. Aprovació de les bases per a la provisió, mitjançant promoció interna, de dos places de sergent de la Policia Local.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Serveis Socials:

4.1.1. Prestació social econòmica, per a lloguer (exp. 2021/5986).

4.1.2. Prestacions socials econòmiques, per a transport adaptat, setembre a desembre de 2021 (exp. 2022/530).

4.1.3. Prestació social econòmica, per a llar d’infants, juny i juliol 2021 (exp. 2021/5629).

4.1.4. Prestació social econòmica, per a tractament terapèutic, octubre 2021 a gener de 2022 (exp. 2021/7850).

4.1.5. Prestació social econòmica, per a tractament terapèutic (exp. 2021/7921).

4.1.6. Prestació social econòmica, per a tractament terapèutic (exp. 2021/5193).

4.1.7. Prestacions socials econòmiques, per a tractaments terapèutics (exp. 2022/409).

4.1.8. Prestació social econòmica, per a allotjament (exp. 2022/280).

4.1.9. Acceptació subvenció Diputació de Barcelona, “Finançament serveis socials bàsics 2022”.

4.1.10. Acceptació subvenció Diputació de Barcelona programa “Finançament de programes de lluita contra la vulnerabilitat social i d’accions de millora dels serveis socials”, codi 22/y/318108.

4.2. Joventut:

4.2.1. Acceptació subvenció Diputació de Barcelona, “Finançament en l'àmbit de joventut”.

4.3. Educació:

4.3.1. Aprovació del conveni, entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Ripollet, per a la creació d’una Oficina Municipal d’Escolarització (OME).

4.3.2. Acceptació de la subvenció atorgada de manera directa per la Diputació de Barcelona 2022, fons de prestació “Programa sectorial d’Equipaments Responsables i Educadors 2030”.

4.3.3. Sol·licitud del recurs tècnic del Catàleg de serveis 2022, de la Diputació de Barcelona, “Elaboració de documents de model de servei per a escoles municipals de música i arts”.

4.4. Seguretat i Proximitat:

4.4.1. Autorització retirada de vehicles de la via pública, amb el Servei de grua municipal, març de 2022.

4.4.2. Canvi senyalització vertical i horitzontal a la cruïlla dels carrers Pizarro i Collserola.

5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

5.1. Urbanisme:

 5.1.1. Autorització per instal·lar una reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda i per a ús exclusiu (exp. 2021/8716).

5.1.2. Devolució de garantia per la reposició de paviment, obres de construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres (exp. 27. 2022/1570).

5.1.3. Devolució de garantia per la reposició de paviment, obres d’enderroc d’un habitatge unifamiliar (exp. 2021/6936).

5.1.4. Autorització de llicència d’obres per ampliació i remodelació nau industrial (exp. 2021/6173).