Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 12-07-22

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 12 de juliol de 2022

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

2.1. Economia:

2.1.1. Aprovació ordenació pagament, certificació d’obres núm. 1, corresponent al Conveni de col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), per al finançament de les obres del Projecte del nou arxiu municipal.

2.1.2. Aprovació ordenació pagament, relacions 2022.2.0000335R, 2022.2.0000336R, 2022.2.0000337R, 2022.2.0000338R, 2022.2.0000339R, 2022.2.0000340R, 2022.2.0000341R, 2022.2.0000342R, 2022.2.0000343R, 2022.2.0000344R, 2022.2.0000345R, 2022.2.0000346, 2022.2.0000347R i operació comptable 2022.2.00019755.000.

2.1.3. Aprovació factures 1a emissió juliol 2022 (fase ADO).

2.1.4. Aprovació factures 1a emissió juliol 2022 (fase O).

2.1.5. Contracte de serveis als mitjans de comunicació municipals de l’Ajuntament de Ripollet.

2.2. Persones:

2.2.1 Aprovació de les bases especifiques que han de regir el procés de selecció per a constituir una borsa de treball de tècnic/a de grau mitjà de recursos humans, per cobrir possibles vacants i substitucions.

3. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

3.1. Ocupació:

3.1.1. Aprovar i sol·licitar un ajut econòmic en el recurs: Noves oportunitats educatives 4.10: finançament de programes de transició educativa, inclòs en la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, de la Diputació de Barcelona, a executar durant l’any 2022-2023.

3.1.2. Aprovar el projecte Impuls del Servei Local d’Ocupació de Ripollet i acceptar la subvenció atorgada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, dins la línia del programa de dinamització del mercat de treball del Pla de suport a les polítiques socials municipals 2022-2023.

3.2. Empresa i Comerç:

3.2.1. Acceptar el recurs econòmic concedit per la Diputació de Barcelona del projecte Ripollet pedala, codi 22/Y/324032, convocatòria del Catàleg 2022, del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

3.2.2. Acceptar el recurs material concedit per la Diputació de Barcelona de l’actuació Enfortiment del teixit associatiu, codi 22/Y/328356, convocatòria del Catàleg 2022, del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Serveis Socials:

4.1.1. Prestació social econòmica, per a casal d’estiu 2021 (exp. 2021/4982).

4.1.2. Justificació parcial de la Resolució d’Alcaldia 2020/1050, d’ajuts urgents en targeta moneder (exp. 2022/2024).

4.1.3. Prestació social econòmica, per prestacions puntuals pel condicionament de l’habitatge i eliminació de barreres arquitectòniques (punt 3.2 apartat a.1) de l’Annex 3 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (exp. 2022/1646).

4.1.4. Prestacions socials econòmiques, per desplaçaments en transport adaptat (punt 3.2 apartat d.1) de l’annex 3 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic, gener a abril 2022 (exp. 2022/3562).

4.1.5. Prestacions socials econòmiques, per desplaçaments en transport adaptat (punt 3.2 apartat d.1) de l’annex 3 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic, maig 2022 (exp. 2022/3694).

4.1.6. Prestacions socials econòmiques, per allotjament residencial en situacions de risc greu (punt 3.1) apartat d de l’annex 3 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (exp. 2022/2927).

4.2. Seguretat i Proximitat:

4.2.1. Instal·lació pilones retràctils (exp. 2022/4443).

4.2.2. Instal·lació pilones retràctils (exp. 2022/4450).

4.2.3. Instal·lació pilones retràctils (exp. 2022/4543).

4.2.4. Instal·lació senyalització vertical (exp. 2022/4495).

5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

5.1. Esports:

5.1.1. Devolució de la fiança provisional constituïda, per a la participació a la licitació del servei de control analític d’aigües, a les instal·lacions del poliesportiu municipal de Ripollet.

5.1.2. Devolució de garantia definitiva del contracte del servei de neteja, consergeria i control de les instal·lacions esportives municipals de Ripollet.

6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Urbanisme:

6.1.1. Autorització reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, per a ús exclusiu (exp. 2022/3495).

6.1.2. Autorització reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, per a ús exclusiu (exp. 2021/8401).

6.2. Serveis Municipals i Municipalització:

6.2.1. Restar assabentats, remissió expedient i compareixença en recurs contenciós administratiu núm. 41/2022-A, Jutjat Contenciós administratiu núm. 3 de Barcelona.

6.2.2. Devolució aval contracte del servei de recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i el servei de neteja viària (exp. 2008/845).

6.3. Protecció del Medi:

6.3.1. Devolució taxa d’horts exercici 2020, per cobrament indegut, i anul·lació del rebut de 2021, corresponents a la parcel·la d'hort núm. 33 de l’horta de Molí d’en Xec.