Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 06-09-22

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 6 de setembre de 2022

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Despatx d’ofici.

3.- ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1.- Economia:

3.1.1.- Rectificar error material de l’acord núm. 2.1.4 punt 1, de la JGL de data 28 de juny de 2022.-

3.2.- Persones:

3.2.1.- Aprovació de l’annex al Conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona per a pràctiques externes dels estudiants.-

3.2.2.- Aprovar l’annex al conveni de cooperació educativa amb la Universitat Autònoma de Barcelona per la realització de pràctiques externes dels estudiants.-

3.3.- Modernització Administrativa:

3.3.1.-Acceptació de les subvencions atorgades per part de la Diputació de Barcelona, pel Finançament en l’àmbit del Consum, pels recursos: “Servei de Mediació en Consum” (Codi 22/Y/319641) i “Serveis Públics de Consum” (Codi 22/Y/319803), dintre del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona.-

4.- ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1.- Serveis Socials:

4.1.1.- Beques menjador escoles bressols abril-maig.-

4.1.2.- Aprovació de la liquidació pel cofinançament del servei de teleassistència local pel període de gener fins abril 2022.-

4.1.3.- Prestacions econòmiques PSE alta subministres O J.-

4.1.4.- Prestacions econòmiques PSE SAD social A V J.-

4.1.5.- Prestacions econòmiques PSE transport adaptat 2022 J A P.-

4.1.6.- Prestacions econòmiques PSE tractaments terapèutics.-

4.1.7.-Prestacions econòmiques PSE medicaments A B M.-

4.1.8.- Prestacions econòmiques PSE oftalmologia A B M.-

4.1.9.- Prestacions econòmiques PSE per a medicaments D T R.-

4.1.10.- Prestacions econòmiques PSE tractaments terapèutics.-

4.1.11.- Prestacions econòmiques en concepte d’allotjament residencial en situacions de risc greu.-

4.2.- Educació:

4.2.1.- Acceptar la Transferència del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per finançar el primer quadrimestre del curs 2022-2023, de la quota que havien d’assumir les famílies dels 80 nens escolaritzats a les dues escoles bressol municipals (La Rodeta del Molí i la Verema).-

4.3.- Seguretat i Proximitat:

4.3.1.- Aprovar la instal·lació de senyalització vertical de prohibició al c/ Tramunta núm. 6-8.-

4.3.2.- Aprovar la creació d’una zona d´estacionament genèric per a persones amb mobilitat reduïda al c/Tamarit costat oposat del núm. 24.-

4.3.3.- Aprovar la col·locació de senyalització vertical de prohibició d´estacionament de vehicles de 3ª categoria al c/ Bonavista 2-b.-

4.3.4.- Aprovar les taxes per la retirada de vehicles de la via pública amb el servei de la grua municipal el mes de juliol de 2022.-

5.- ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

5.1.- Cultura:

5.1.1.- Aprovar la devolució de la fiança i de l’escola de ball BÁILALO STUDIO per a l’autorització d’ús del Teatre Auditori Mercat Vell de Ripollet en data 15 de maig de 2022.-

5.1.2.- Aprovar la devolució de la fiança de l’Escola de Dansa Odette, per a l’autorització d’ús del Teatre Auditori Mercat Vell de Ripollet en data 11 de juny de 2022.-

5.1.3.- Acceptació les subvencions de Generalitat de Catalunya, oficina de suport a la iniciativa cultural del Departament de Cultura, en l’àmbit de les lletres i les biblioteques.-

5.2.- Esports:

5.2.1.- Justificació de la subvenció atorgada a l’entitat CLUB BOXA RIPOLLET, en la convocatòria de subvencions del Departament d’Esports, de l’any 2021.-

5.2.2.- Aprovació de les Certificacions d’obra números 1 i 2 corresponents al Conveni de col·laboració amb l’AMB, per al finançament de les obres del Projecte de remodelació del Poliesportiu municipal de Ripollet, fase 1.-

5.2.3.- Aprovació provisional de la justificació de la subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat PEÑA DEPORTIVA PAJARIL per a activitats esportives.-

5.2.4.- Aprovació justificació subvenció 2020 en règim de concurrència competitiva a l’entitat CLUB HANDBOL JOVENTUT RIPOLLET per a activitats esportives.-

5.2.5.- Aprovació provisional justificació subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat AMPA ESCOLA SANT GABRIEL per a activitats esportives.-

5.2.6.- Justificació de la subvenció atorgada a la convocatòria de subvencions del Departament d’Esports, de l’any 2021.-

6.- ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1.- Urbanisme:

6.1.1.- Aprovació de l’alta de gual amb execució d’obres a C. Fontanella 41.-

6.1.2.- Incorporació d’una segona matrícula amb número 9590lfx a la reserva d’estacionament per a minusvàlids situada al c. Fontanella 39.-

6.1.3.- Baixa de reserva d'estacionament per discapacitat, c. Sarrià de Ter, 3.-

6.1.4.- Reserva individual de plaça d'aparcament per a persona amb minusvàlua, pel vehicle matricula 4659CJZ, al c. Nord, 90.-

6.1.5.- Baixa de la llicència de gual al c. Alberti, 78.-

6.1.6.- Baixa de la reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda del carrer de les Afores núm. 1.-

6.1.7.- Baixa de la plaça d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda pel vehicle matrícula 5251FXZ, al c. Sant Andreu, 20.-

 6.1.8.- Remissió expedient i compareixença en Recurs Contenciós-Administratiu – PA 502/2021-A Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona.-

6.1.9.- Lliurament placa gual emplaçat a l’Av. Riu Ripoll, 51 i actualització del Padró.-

6.1.10.- Rectificació error material acord núm. 4.1.1. de la JGL de data 14 d'abril de 2020.-

6.1.11.- Acceptació renúncia llicència obres reforma nau industrial situada al carrer Sarrià de Ter, 20-52 de MOTHERSON SITERMETAL PRODUCTS, SA.-

6.1.12.- Aprovació de la Memòria Valorada de millora i condicionament dels passos elevats i passos de vianants, existents a Ripollet.

6.2.- Serveis Municipals i Municipalització:

6.2.1.- Aprovació de devolucions de liquidacions de la venda de roses de Sant Jordi 2022.-

6.2.2.- Finalització concessió de domini públic per al subministrament, instal·lació, gestió publicitària i manteniment de panells, columnes i marquesines informatives.-

6.2.3.- Baixa de llicència d’activitat a les naus del c. Sarrià de Ter nº20-52, de MOTHERSON SITERMETAL PRODUCTS, SA.-

6.3.- Protecció del Medi:

6.3.1.- Pagament a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) del 25% de l’import de les certificacions 3 i 4 de les obres de “Pas fluvial sobre el riu sec i arranjament dels accessos corresponents des del parc del Massot i el camí del passatge de l'ermita de Ripollet.-