Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 02-11-22

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 2 de noviembre de 2022

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. ÀMBIT DE GOVERNANÇA.

2.1. Economia:

2.1.1. Aprovació ordenació pagament operacions comptables següents: 2022.2.00029082.000, 2022.2.00029083.000, 2022.2.0000545R, 2022.2.0000546R, 2022.2.00029100.000 i 2022.2.00029102.000.

2.1.2. Imposició de sancions per infracció tributaria i liquidació d’interessos de demora per declaració extemporània.

2.1.3. Depuració del Padró de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM).

2.2. Persones:

2.2.1. Aprovar la signatura del Conveni de pràctiques de Comunicació de les Organitzacions.

3. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

3.1. Serveis Socials:

3.1.1. Prestacions socials econòmiques, en concepte de desplaçaments en transport adaptat (punt 3.2 apartat d.1) de l’Annex 3 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (exp. 2022/5714).

3.1.2. Prestacions socials econòmiques, en concepte de despeses per odontologia, oftalmologia, ortopèdies i pròtesis (punt 3.2 apartat c.2) i per a l’escolarització a l’educació infantil (punt 3.2 apartat e.1) de l’Annex 3 del Reglament municipal de prestacions socials (exp. 2022/6567).

3.1.3. Acceptació recurs econòmic del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022, promoció i prevenció en l'àmbit de la infància i l'adolescència, codi 22/y/322757.

3.2. Inclusió:

3.2.1. Acceptació subvenció del fons d'Asil, Migració i Integració (AMIF) AG-2020-Call-03.

3.3. Salut Pública:

3.3.1. Justificació de la subvenció a favor de l’Associació contra el Càncer, pel Projecte “lluita contra el càncer 2021 a Ripollet”.

3.4. Seguretat i Proximitat:

3.4.1. Instal·lació de pilones i trasllat d’estacionaments de motocicletes a la rambla Sant Jordi.

3.4.2. Autoritzar zona de càrrega i descàrrega per obres (exp. 2022/6794).

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

4.1. Cultura:

4.1.1. Justificació de la subvenció nominativa a favor de l’entitat Amics del Teatre per a l’exercici 2021.

4.1.2. Aprovació del Conveni de concessió directa d’una subvenció a l’entitat Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell (AETMV), per portar a terme la programació estable professional de la temporada 2022-2023 al Teatre Auditori de Ripollet.

4.2. Esports:

4.2.1. Justificació de la subvenció atorgada a la convocatòria de subvencions del Departament d’Esports, de l’any 2021 (ESCUELA FUTBOL BASE RIPOLLET).

4.2.2. Justificació subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat AMPA IES LLUIS COMPANYS, per a activitats esportives.

4.2.3. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ripollet i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per al finançament de les assistències tècniques corresponents al projecte de la segona fase del poliesportiu.

 

5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

5.1. Urbanisme:

5.1.1. Baixa gual (exp. 2021/1314).

5.1.2. Baixa gual (exp. 2022/5564).

5.1.3. Baixa gual (exp. 2022/5565).

5.1.4. Baixa gual (exp. 2022/5566).

5.1.5. Autorització llicència d’obres per a l’ampliació de la nau industrial (exp. 2021/4923).

5.1.6. Autorització llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres (exp. 2022/1708).

5.1.7. Autorització modificació llicència d’obres per a la construcció d’un edifici plurifamiliar amb 10 habitatges, 10 places aparcament i 4 trasters (exp. 2019/3230).

5.1.8. Autorització modificació llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar (exp. 2019/3237).

5.1.9. Autorització modificació llicència d’obres per a la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres (exp. 2019/794).