Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 23-03-21

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern, de 21 de març de 2023

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'ofici.

3. Aprovació definitiva de declaració de crèdits incobrables a proposta de l'ORGT. Exp. 2023/534.

4. Compte recaptació tributs i multes 2022. Exp. 2023/533.

5. Aprovació inici licitació contracte mix de serveis i subministraments vinculats a les activitats a l'exterior organitzades per l'Ajuntament de Ripollet. Exp. 2023/577.

6. Aprovació factures fase ADO febrer. Exp. 2023/1873.

7. Aprovació factures febrer fase O. Exp. 2023/1874.

8. Atorgament prestacions econòmiques d'urgència social, per a despeses de transport adaptat. Exp. 2022/2465.

9. Atorgament prestacions econòmiques d'urgència social, per a despeses d'activitats esportives. Exp. 2023/1953.

10. Aprovació convocatòria prestacions econòmiques per a material escolar i casal d’estiu curs 2023-2024. Exp. 2023/523.

11. Creació zona zebrejada al carrer Santa Rosa, 16. Exp. 2023/2069.

12. Baixa de zona de càrrega i descàrrega al carrer Tamarit, 128. Exp. 2023/1912.

13. Acceptació fons de prestació "Activitats culturals del cicle festiu" Catàleg 2023 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, Diputació de Barcelona. Exp. 2023/1844.

14. Denegació de sol·licitud de reducció de quota d'abonament al poliesportiu. Exp. 2022/7870.

15. Autorització d'alta de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. Exp. 2023/1344.

16. Autorització d’alta de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. Exp. 2023/1621.

17. Rectificació errada material en l'acord núm. 6.1.11. de la Junta de Govern Local, de data 6 de setembre de 2022, de renúncia de la llicència d'obres de reforma d'una nau industrial. Exp. 2018/2414.