Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 23-02-21

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 21 de març de 2023

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'ofici.

3. Aprovar la convocatòria i les bases reguladores que han de regir la selecció, amb caràcter permanent, d’una plaça de tècnic/a superior d’administració general.

4. Aprovar la convocatòria i les bases reguladores que han de regir la selecció, amb caràcter permanent, mitjançant concurs oposició lliure, d’una plaça de tècnic/a de gestió general.

5. Atorgament prestacions econòmiques d’urgència social, en concepte prestacions per despeses d’oftalmologia i odontologia. Exp. 2023/1043.

6. Atorgament prestacions econòmiques d’urgència social, en concepte de prestacions per activitats de lleure d’infants i joves. Exp. 2022/3518.

7. Atorgament prestacions econòmiques d’urgència social, en concepte de prestacions per activitats de lleure d’infants i joves. Exp. 2022/7833.

8. Baixa, anul·lació i canvi de nom de liquidació de càrrega i descàrrega per obres.

9. Baixa de la reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.