Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 23-03-07

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 7 de març de 2023

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'ofici.

3. Aprovació primera pròrroga del contracte administratiu del Servei de formació i dinamitzador sociocultural de l'Ajuntament de Ripollet. Exp. 2023/729.

4. Aprovació convocatòria i Bases específiques procés selecció monitors/es escola d'estiu. Exp. 2023/1461.

5. Aprovació acord col·laboració pràctiques CEE Flor de Maig. Exp. 2023/1699.

6. Aprovació conveni pràctiques Ciències Ambientals UAB. Exp. 2023/1612.

7. Aprovació i sol·licitud de subvenció actuacions del Recull del Teixit empresarial, convocatòria 2023 (DIBA). Exp. 2023/679.

8. Atorgament prestacions econòmiques d'urgència social, per a despeses per trasllat en cas de circumstàncies greus. Exp. 2023/1023.

9. Aprovació convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes i activitats de foment dels Drets Socials d'entitats i associacions sense ànim de lucre a Ripollet per l'any 2023. Exp. 2023/894.

10. Aprovació convocatòria subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al foment de la inclusió d'infants i joves amb necessitats educatives especials als casals estiu 2023. Exp. 2023/895.

11. Devolució troballa (diners) a la via pública. Exp. 2023/1099.

12. Instal·lació estacionaments motocicletes al carrer Maragall, 10. Exp. 2023/1663.

13. Convocatòria subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes i activitats culturals d'entitats i associacions sense ànim de lucre a Ripollet 2023. Exp. 2023/1650.

14. Denegació sol·licitud reducció quota abonament poliesportiu. Exp.2023/289.

15. Aprovació reducció de quota abonament poliesportiu. Exp.2023/60.

16. Esmena per error material en l'acord de baixa i devolució de rebuts per esmenes als padrons. Exp. 2022/8319.

17. Convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes i activitats esportives d'entitats i associacions sense ànim de lucre a Ripollet 2023. Exp. 2023/1652.

18. Rectificació material de l'acord de Junta de Govern Local, de data 23 de febrer de 2023 (baixa reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda). Exp. 2022/6369.