Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 23-02-14

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 14 de febrer de 2023

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'ofici.

3. Inici de l’expedient de la contractació dipòsit bancari a termini per excedents de tresoreria.

4. Aprovació de la relació d'ajuts econòmics individualitzats en targeta moneder, gener 2023. Exp. 2023/71.

5. Aprovació de la relació adjunta dels ajuts econòmics individualitzats següents en els conceptes de despeses de farmàcia 2020. Exp. 2022/5536.

6. Atorgament prestacions econòmiques d’urgència social de transport adaptat, setembre a desembre de 2022. Exp. 2023/632.

7. Atorgament de les beques dels menjadors escolars del mes de novembre de 2022. Exp. 2023/902.

8. Atorgament de prestacions econòmiques d’urgència social de desplaçaments en transport adaptat. Exp. 2023/762.

9. Atorgament de les prestacions econòmiques d’urgència social en concepte prestacions per garantir subministraments bàsics. Exp. 2023/722.

10. Atorgament prestacions econòmiques d’urgència social prestacions esportives d’infants i joves. Exp. 2023/1040.

11. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el servei de la grua municipal al mes de gener 2023.

12. Autorització ampliació carril BUS existent entre els carrers Mercè i Sarrià de Ter.

13. Autorització instal·lació càmeres vídeo vigilància control infraccions.

14. Creació reserva estacionament de Compra i adéu al carrer Canigó, 1-3.

15. Col·locació de mirall convex al carrer Sant Salvador, 45.

16. Instal·lació de pilones retràctils al carrer Bonavista, 11.

17. Col·locació mirall convex al carrer Covadonga al costat oposat del número 9.

18. Aprovació de la liquidació corresponent a la tecnificació de Nadal Club Patinatge Artístic Ripollet.

19. Aprovació de la liquidació corresponent a la tecnificació de Nadal Associació Futbol Sala Ripollet.

20. Aprovació de la liquidació corresponent a la tecnificació de Nadal Escola Futbol Base Ripollet.

21. Aprovació de la liquidació corresponent a la tecnificació de Nadal del Club Hoquei Ripollet.

22. Baixa de la reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. Exp. 2022/8229.

23. Atorgament d'una llicència d’obres a la mercantil Casa Masfarne, SA, per a la instal·lació de gual permanent.

24. Autorització llicència parcel·lació de la finca del carrer Sol, 46 i carrer Montcada, 1.

25. Instal·lació d'una grua torre d'obra al carrer Doctor Bergós cantonada carrer Montseny.

26. Autorització llicència d'obres rehabilitació de la coberta d'un habitatge unifamiliar al carrer Sant Enric, 47.