Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 23-03-14

Ordre del sia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 14 de març de 2023

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'ofici

3. Compensació deute. Exp. 2023/1671.

4. Aprovació inici de l'expedient administratiu, de concessió administrativa d'ús privatiu de domini públic, del bar del pavelló municipal d'esports Joan Creus. Exp. 2022/7909.

5. Procés de provisió lloc de treball cap encarregat de Brigada. Exp. 2023/1640.

6. Aprovació Justificació despeses bestreta caixa fixa habitatge i altres urgències socials. Exp. 2022/8135.

7. Atorgament prestacions econòmiques d'urgència social, per a despeses de transport adaptat. Exp. 2023/1523.

8. Atorgament prestacions econòmiques d'urgència social, per a allotjament residencial en situacions de risc. Exp. 2023/199.

9. Atorgament prestació econòmica en concepte material escolar i/o llibres. Exp. 2022/7100.

10. Acceptació transferència corrent programa Temps x Cures. Exp. 2022/7889.

11. Aprovació de les addendes per al repartiment de les despeses de funcionament dels INS-ESC Els Pinetons i INS-ESC El Martinet del curs 2022-2023. Exp. 2023/971.

12. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el servei de grua municipal al mes de febrer de 2023. Exp. 2023/1842.

13. Devolució import informe policial. Exp. 2023/1828.

14. Instal·lació miralls sortida pàrquing comunitat carrer Tamarit, 62-64. Exp. 2023/1930.

15. Instal·lació estacionaments de motocicletes al carrer Sant Salvador, 14-16. Exp. 2023/2027.

16. Devolució de garantia per la reposició de paviment de les obres per a la construcció d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres. Exp. 2023/942.

17. Autorització llicència d'obres per a la construcció d'un edifici plurifamiliar amb 9 habitatges, 9 places d'aparcament i 9 trasters. Exp. 2022/3115.

18. Autorització llicència d'obres per a canvi d'ús de local a habitatge. Exp. 2022/4463.

19. Autorització llicència d'obres construcció edifici plurifamiliar amb 8 habitatges, 1 local comercial i 8 places d'aparcament. Exp. 2022/3643.

20. Autorització modificació no substancial de la llicència d'obres per a la finalització de la construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres amb 5 habitatges, 5 places d'aparcament i 3 trasters. Exp. 2020/3173.