Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Urbanisme

Comunicació prèvia primera ocupació

Aquest tràmit permet realitzar la comunicació prèvia a l’Ajuntament d’un dels següents fets:  Utilització de les edificacions de nova construcció o nova planta; Ampliacions; Reforma o rehabilitació de gran dimensió comportant la interrupció de la seva utilització i ocupació.

Llicència urbanística

Aquest tràmit permet sol·licitar la concessió de la llicència urbanística, que permetrà iniciar obres que es trobin entre algun dels següents supòsits: - que siguin nova edificació - que comportin augment de volum o superfície edificada. - per demolició total o parcial d'edificis. - que es deguin a  canvi d’ús a residencial.  - que declarin la divisió horitzontal/modifiquin la divisió horitzontal.

Llicència de canvi d'ús d'un immoble a habitatge

Aquest tràmit permet sol·licitar la concessió de la llicència d’obres pel canvi d’ús d’un immoble a habitatge. Els tècnics municipals verificaran que el nou ús d’habitatge que es pretén implantar en immobles, així com les seves instal·lacions s’ajusten als requeriments del Planejament i Normativa vigent.

Devolució de fiances dipositades

Aquest tràmit permet sol·licitar la devolució de fiances (avals o metàl·lic) que l'Ajuntament estableix quan s'inicia un procés pel qual es constitueix una garantia que el sol·licitant ha d'ingressar. Vostè té dret a demanar la devolució un cop acomplerts els termes objecte de la fiança dipositada.

Certificat d'antiguitat i legalitat d'edificis

Aquest tràmit permet sol·licitar un certificat on s'indica l'antigüetat, en base a les dades cadastrals, i la legalitat d'una construcció, que acredita que la construcció no té cap expedient sancionador i que el que està construït s'ajusta a la normativa i als projectes aprovats per l'Ajuntament.