Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Urbanisme

Comunicació prèvia primera ocupació

Aquest tràmit permet realitzar la comunicació prèvia a l’Ajuntament d’un dels següents fets:  Utilització de les edificacions de nova construcció o nova planta; Ampliacions; Reforma o rehabilitació de gran dimensió comportant la interrupció de la seva utilització i ocupació.

Llicència urbanística

Aquest tràmit permet sol·licitar la concessió de la llicència urbanística, que permetrà iniciar obres que es trobin entre algun dels següents supòsits: Que siguin nova edificació /que comportin augment de volum o superfície edificada. /Per demolició total o parcial d'edificis. /Que es deguin a  canvi d’ús a residencial.  /Que declarin la divisió horitzontal o modifiquin la divisió horitzontal.

Llicència de canvi d'ús d'un immoble a habitatge

Aquest tràmit permet sol·licitar la concessió de la llicència d’obres pel canvi d’ús d’un immoble a habitatge. Els tècnics municipals verificaran que el nou ús d’habitatge que es pretén implantar en immobles, així com les seves instal·lacions s’ajusten als requeriments del Planejament i Normativa vigent.

Devolució de fiances dipositades

Aquest tràmit permet sol·licitar la devolució de fiances (avals o metàl·lic) que l'Ajuntament estableix quan s'inicia un procés pel qual es constitueix una garantia que el sol·licitant ha d'ingressar. Vostè té dret a demanar la devolució un cop acomplerts els termes objecte de la fiança dipositada.

Certificat d'antiguitat i legalitat d'edificis

Aquest tràmit permet sol·licitar un certificat on s'indica l'antigüetat, en base a les dades cadastrals, i la legalitat d'una construcció, que acredita que la construcció no té cap expedient sancionador i que el que està construït s'ajusta a la normativa i als projectes aprovats per l'Ajuntament.

Llicència d’ocupació de la via pública per execució d’obres

Aquest tràmit permet sol·licitar una llicència per la ocupació de la via pública, en virtut d’execució d’obres (en qualsevol de les modalitats vigents). Per ocupació amb materials de construcció, contenidors de runes, tanques, tanques de protecció de propietat municipal per motius de seguretat i protecció, bastides, grues, casetes vinculades a la pròpia obra i altres instal·lacions anàlogues, armaris i d’altres elements relacionats amb els serveis que al titular de la instal·lació li sigui necessari per a la seva activitat de forma directa o indirecte.