Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Devolució de fiances dipositades

Aquest tràmit permet sol·licitar la devolució de fiances (avals o metàl·lic) que l'Ajuntament estableix quan s'inicia un procés pel qual es constitueix una garantia que el sol·licitant ha d'ingressar. Vostè té dret a demanar la devolució un cop acomplerts els termes objecte de la fiança dipositada.

Unitat gestora Urbanisme
Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada que hagi dipositat un aval, o bé un representant degudament autoritzat.

Quan es pot sol·licitar?

Es té dret a la devolució d'un aval a la finalització del procediment pel qual es va constituir una garantia.

Quin cost te? / Mitjans de pagament

Gratuït

On es demana?

 • Per seu electrònica

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent click a “Tramitar en línia” i omplir la instància específica que trobareu just a sota del mateix link amb el nom de “Fitxer adjunt”.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d’un Certificat d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

              OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA  
              C/Balmes núm.4
              08291-RIPOLLET
              HORARI d’atenció ciutadana:
              De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00.
              Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00.
 
 • Als registres electrònics generals de:
       a) L'Administració General de l'Estat.
       b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
       c) Les entitats que integren l'Administració local.
      d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Com fer el tràmit per seu electrònica

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.
Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.
Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.
Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.
Durant aquest procés:
 
1) us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil)
2) empleneu les dades que us demani el formulari web
3) adjunteu tots els arxius necessaris per el procés
4) comproveu la informació i presenteu-la
 
Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Documentació

- Instància genèrica.

- Justificant de l'ingrés o dipòsit de la garantia (imprescindible presentar la carta de pagament).

- Documentació identificativa de l'interessat:

1) Si es sol·licita el tràmit en nom propi:

 • Via presencial: Document acreditatiu d'identitat.
 • Seu electrònica: Bastaria amb l'acreditació mitjançant certificat digital d'accés.

2) Si es sol·licita en representació d'altre interessat:

- Document acreditatiu d'identitat de la persona interessada.

- Document acreditatiu d'identitat del representant.

- Autorització degudament emplenada o poders de representació.

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Resolució Tràmit

El tràmit es resoldrà en el termini de 3 mesos.

Recursos que es poden interposar

Contra la resolució es poden interposar els recursos següents:

- recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l'acord, en el termini a comptar d'un més a comptar des de l'endemà de la notificació, que es posarà a disposició dels interessats a la seu electrònica de l'Ajuntament, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Lllei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s'ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s'hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del termini d'un mes des de l'endemà de la data d'interposició.

- o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquella notificació, d'acord amb l'article 25 de la Llei 26/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:

 • Si s'ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia següent en què s'hagi notificat l'acord resolutori del recurs de reposició, si és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el dit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de forma presumpta;
 • Si no s'ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.

Contra els actes de liquidació i recaptació, que no posen fi a la via administrativa, pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificiació. En aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu mentre no es dicti resolució expressa o presumpta del recurs de reposició.  

Silenci administratiu

Negatiu.

Observacions

Una vegada dictada la resolució i notificada, si la garantia s'ha formalitzar en aval, es procedirà a la devolució del document original. Tanmateix, si la garantia s'hagués formalitzat en efectiu, la devolució es realitzarà mitjançant transferència bancària.

Les devolucions es practicaran a la Tresoreria Municipal i es requerirà la presència física del la persona titular o del seu representant amb poders suficients, o persona autoritzada, que signarà conforme ha rebut la devolució.