Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Devolució de fiances dipositades

Descripció del tràmit

 Aquest tràmit permet sol·licitar la devolució de fiances (avals o metàl·lic) que l'Ajuntament estableix quan s'inicia un procés pel qual es constitueix una garantia que el sol·licitant ha d'ingressar. Vostè té dret a demanar la devolució un cop acomplerts els termes objecte de la fiança dipositada.

 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada que hagi dipositat un aval, o bé un representant degudament autoritzat.

Quan es pot sol·licitar?

Es té dret a la devolució d'un aval a la finalització del procediment pel qual es va constituir una garantia.

Quin cost te? / Mitjans de pagament

Gratuït

 

On es demana?

 

 On line
A través de la  Seu electrònica mitjançant certificat digital.
 Cita prèvia a través de http://citaprevia.ripollet.cat

 Presencial
OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA 
C/Balmes núm.4
08291-RIPOLLET
HORARI
D’atenció ciutadana: De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00.
Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00.

 Als registres electrònics generals de:
a)L'Administració General de l'Estat.
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
c) Les entitats que integren l'Administració local.
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Documentació

- Instància corresponent al tràmit. Codi ING_ins_0002_V01

- Justificant de l'ingrés o dipòsit de la garantia (imprescindible presentar la carta de pagament)

- Documentació identificativa de l'interessat:

1) Si es sol·licita el tràmit en nom propi:

* Via presencial: Document acreditatiu d'identitat

* Seu electrònica: Bastaria amb l'acreditació mitjançant certificat digital d'accés

2) Si es sol·licita en representació d'altre interessat:

* Document acreditatiu d'identitat de la persona interessada

* Document acreditatiu d'identitat del representant

* Autorització degudament emplenada o poders de representació.

 

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Resolució Trámit

El tràmit es resoldrà en el termini de 3 mesos.

Recursos que es poden interposar

Contra la resolució es poden interposar els recursos següents:

- recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l'acord, en el termini a comptar d'un més a comptar des de l'endemà de la notificació, que es posarà a disposició dels interessats a la seu electrònica de l'Ajuntament, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Lllei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s'ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s'hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del termini d'un mes des de l'endemà de la data d'interposició.

- o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquella notificació, d'acord amb l'article 25 de la Llei 26/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:

* Si s'ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia següent en què s'hagi notificat l'acord resolutori del recurs de reposició, si és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el dit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de forma presumpta;

* Si no s'ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.

Contra els actes de liquidació i recaptació, que no posen fi a la via administrativa, pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificiació. En aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu mentre no es dicti resolució expressa o presumpta del recurs de reposició.  

Silenci administratiu

Negatiu.

Observacions

Una vegada dictada la resolució i notificada, si la garantia s'ha formalitzar en aval, es procedirà a la devolució del document original. Tanmateix, si la garantia s'hagués formalitzat en efectiu, la devolució es realitzarà mitjançant transferència bancària.

Les devolucions es practicaran a la Tresoreria Municipal i es requerirà la presència física del la persona titular o del seu representant amb poders suficients, o persona autoritzada, que signarà conforme ha rebut la devolució.

 

Normativa específica

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

- Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

 

 

Tramitació

Pas 1: Omplir el formulari

Pas 2: Adjuntar la documentació que es sol·licita

Pas 3: Signeu la sol·licitud.

Pas 4: Envieu la sol·licitud