Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Salut pública

Autorització sanitària de funcionament d'establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació (alta, baixa o modificació)

Aquest tràmit us permet sol·licitar l'alta, la baixa o la modificació de l'autorització sanitària de funcionament d'establiments de les següents característiques, i que s'haurà de sol·licitar prèviament a l'obertura, modificació o baixa de l'activitat. 1. Establiments permanents no sanitaris, on es realitzen les pràctiques de tatuatge, pírcing i/o micropigmentació, ja sigui amb caràcter exclusiu o integrat en centres que realitzin d'altres activitats. 2. Establiments no habituals on es realitzin les pràctiques de tatuatge, pírcing i/o micropigmentació, amb motiu d'esdeveniments de caràcter temporal (fires, congressos, etc.). Les persones titulars dels establiments en els quals es realitzin tatuatges, pírcings i/o micropigmentacions ja sigui amb caràcter permanent o temporal, han de disposar de l'autorització sanitària prèvia de funcionament, d'acord amb el Decret 90/2008, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, pírcing i micropigmentació, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzin aquestes pràctiques.

Notificació d'alta, baixa o modificació de torres de refrigeració i/o condensadors evaporatius

Els titulars de les empreses que disposin de torres de refrigeració i/o condensadors evaporatius estan obligats a notificar a l'Ajuntament el nombre i característiques tècniques d’aquestes instal·lacions, així com les modificacions que afectin al sistema, d’acord amb el RD 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.

Declaració responsable en matèria de salut alimentària per establiments minoristes d'alimentació

És el règim d'intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l'establiment i de l'activitat, i manifesta que compleix amb els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el seu compliment durant l'exercici de l'activitat. Estan sotmesos a aquest règim els establiments minoristes alimentaris que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega "in situ" al consumidor final (amb o sense repartiment a domicili) així com aquells que suministren a altres establiments d'aquestes mateixes característiques, i es tracti d'una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l'àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d'iguals característiques o finalitat que defineixi l'autoritat competent corresponent. També hauran de presentar la Declaració responsable en matèria de salut alimentària aquelles empreses de venda i distribució minorista que no disposen d'establiment (venda ambulant o no sedentària) però que tenen raó social a Ripollet.