Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Declaració responsable en matèria de salut alimentària per establiments minoristes d'alimentació

És el règim d'intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l'establiment i de l'activitat, i manifesta que compleix amb els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el seu compliment durant l'exercici de l'activitat. Estan sotmesos a aquest règim els establiments minoristes alimentaris que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega "in situ" al consumidor final (amb o sense repartiment a domicili) així com aquells que suministren a altres establiments d'aquestes mateixes característiques, i es tracti d'una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l'àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d'iguals característiques o finalitat que defineixi l'autoritat competent corresponent. També hauran de presentar la Declaració responsable en matèria de salut alimentària aquelles empreses de venda i distribució minorista que no disposen d'establiment (venda ambulant o no sedentària) però que tenen raó social a Ripollet.

Com realitzar el tràmit

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.

Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.

Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.

Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.

Durant aquest procés:

1) us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil)
2) empleneu les dades que us demani el formulari web
3) adjunteu tots els arxius necessaris per el procés
4) comproveu la informació i presenteu-la

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Tramitació

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona física o jurídica, amb exhibicio del seu DNI/CIF o mitjà digital d'identificació, o el seu representant degudament identificat i autoritzat.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment, però amb les següents especificitats:

- S'ha de presentar juntament amb la comunicació prèvia o declaració responsable de l'establiment, si està subjecte a algun d'aquests règims.

- Abans de l'inici de l'activitat, si l'establiment està subjecte a llicència.

Cal comunicar a l'Ajuntament qualsevol modificació de titularitat, instal·lacions, equipaments, activitat o comercialització, així com la baixa de l'activitat.

Qui cost té?

Gratuït

 

On es demana?

On line
A través de la  Seu electrònica mitjançant certificat digital.

 Presencial
OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA 
C/Balmes núm.4
08291-RIPOLLET
HORARI
D’atenció ciutadana: De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00.
Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00.

 Cita prèvia a través de http://citaprevia.ripollet.cat

 Als registres electrònics generals de:
a)L'Administració General de l'Estat.
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
c) Les entitats que integren l'Administració local.
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució Trámit

Les declaracions responsables presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat declarada. La presentació de la declaració responsable faculta l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

Amb la informació recollida a la declaració responsable es realitza la inscripció de l'establiment en el Registre d'Establiments Minoristes d'Alimentació de Ripollet (REMAR) i que recull les dades d'identificació, ubicació i activitat de l'establiment en qüestió.

La inscripció en el registre municipal d'establiments alimentaris, tot i que és obligatòria, és un tràmit de cens i no equival a cap autorització sanitària.

Normativa específica

- Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de Salut Pública.

- Reial Decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre general sanitari d'empreses alimentàries i aliments.

- Reglament (CE) 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2011, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor.

- Reglament (CE) 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril, relatiu a la higiene dels productes alimentaris.

- Qualsevol altra normativa general o específica que estigui relacionada amb l'activitat alimentària que realitzi l'establiment.