Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Autorització sanitària de funcionament d'establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació (alta, baixa o modificació)

Aquest tràmit us permet sol·licitar l'alta, la baixa o la modificació de l'autorització sanitària de funcionament d'establiments de les següents característiques, i que s'haurà de sol·licitar prèviament a l'obertura, modificació o baixa de l'activitat. 1. Establiments permanents no sanitaris, on es realitzen les pràctiques de tatuatge, pírcing i/o micropigmentació, ja sigui amb caràcter exclusiu o integrat en centres que realitzin d'altres activitats. 2.Establiments no habituals on es realitzin les pràctiques de tatuatge, pírcing i/o micropigmentació, amb motiu d'esdeveniments de caràcter temporal (fires, congressos, etc.).

Unitat gestora Salut Pública

Informació

Les persones titulars dels establiments en els quals es realitzin tatuatges, pírcings i/o micropigmentacions ja sigui amb caràcter permanent o temporal, han de disposar de l'autorització sanitària prèvia de funcionament, d'acord amb el Decret 90/2008, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, pírcing i micropigmentació, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzin aquestes pràctiques.

Tramitació

Qui pot sol·licitar-ho?

 La persona interessada, amb exhibició del DNI o títol acreditatiu d'identitat en el moment de la presentació de la instància , o bé un/a representant degudament autoritzat/da, acreditat/da, amb l'aportació/exhibició del corresponent poder de representació acompanyat del DNI o títol acreditatiu d'identitat del representat i del representant.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment, amb les següents especificitats:

  1. En cas de sol·licitar l'alta, haurà de ser sempre abans d'iniciar l'activitat.
  2. En cas de sol·licitar la baixa, haurà de ser en un termini màxim d'1 mes des de la baixa de l'activitat.
  3. En cas de sol·licitar la modificació, haurà de ser sempre abans de modificar l'activitat.

Quin cost té?

Gratuït

On es demana?

  • Per seu electrònica

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent click a “Tramitar en línia” i omplir la instància específica que trobareu just a sota del mateix link amb el nom de “Fitxer adjunt”.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

              OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA - Informació
              C/Balmes núm.4 
              08291-RIPOLLET 
              HORARI d’atenció ciutadana:
              De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00.
              Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00.
 
  • Als registres electrònics generals de:
             a) L'Administració General de l'Estat.
             b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
             c) Les entitats que integren l'Administració local.
             d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).
 
- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Com realitzar el tràmit per seu electrònica

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.

Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.

Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.

Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.

Durant aquest procés:

1) Us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil)
2) Empleneu les dades que us demani el formulari web
3) Adjunteu tots els arxius necessaris per el procés
4) Comproveu la informació i presenteu-la

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Documentació

1) Documentació que cal aportar en tots els casos:

Instància específica, degudament complimentada i signada. (Formulari model núm.: SP_ins_003_V01)

2) Documentació addicional en cada cas:

a) Autorització iniciar o canvi de titularitat

- Memòria descriptiva de l'activitat i de les instal·lacions. Descriure quines pràctiques es porten a terme, així com el nombre de sales de treball i el seu equipament, serveis higiènics, magatzems, sala d'esterilització i preparació del material (si s'escau), espais destinats al magatzem de productes de neteja i desinfecció, material divers, roba de treball, etc.

- Plànol a escala de l'establiment, incloent la situació dels diferents elements (superfícies de treball, equipaments, autocalu, lliteres de treball, punts d'aigua, rentamans, ...)

- Fotocòpia del contracte amb l'empresa de gestió de residus i full d'alta com a generador de residus.

- Fotocopia del full del consentiment informat, que recull tota la informació indicada a la normativa vigent.

- Document que reculli els procediments de neteja i desinfecció de les instal·lacions així com la freqüència amb la ques es fan (programa de neteja i desinfecció)

- Document que reculli el registre dels controls que es faran del proés d'esterilització del material (si s'escau).

- Per cada aplicador/a, aportar fotocòpia de: DNI, diploma del curs de formació higiènc-sanitària (o equivalent) i certificat de vacunació de l'Hepatitis B i Tètanus.

b) Ampliació o canvi d'activitat o d'instal·lacions:

- Memòria descriptiva de les noves instal·lacions i/o de l'activitat.

- Si s'han produït canvis en les instal·lacions: plànol de l'establiment, incloent la situació de superfícies de treball, equipaments, autoclau, lliteres de treball, punts d'aigua, rentamans, ...etc.

L’interessat estarà obligat a aportar la instància específica que s’estableixi pel procediment concret, tal com estableix l’art.66.6 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques.

Les persones interessades que presentin instàncies defectuoses o documentació incompleta seran requerides per tal que en el termini de 10 dies hàbils esmenin els errors o defectes, o presentin la documentació exigida, amb indicació que si no ho fan se'ls tindrà per desistits en la seva petició així com s’estableix en l’article 68.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques.

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució Tràmit

El termini per resoldre l'expedient i notificar el decret d'atorgament o denegació de l'autorització és de tres mesos, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.

Recursos que es poden interposar

Contra la resolució es poden interposar els recursos següents:

- Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació, que es posarà a disposició dels interessats a la Seu electrònica de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

- o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:

  • si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta;
  • si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

Silenci administratiu

Positiu.

Les persones interessades poden entendre estimades per silenci administratiu aquelles sol·licituds que no hagin estat resoltes ni notificades en el termini establert, de conformitat amb l'article 14.5 del Decret 90/2008, del 22 d'abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, pírcing i micropigmentació, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques, en concordància amb l'article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administració públiques.

Observacions

Els establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing han de mantenir les condicions exigides per a la seva autorització i estan subjectes al control de les autoritats competents d'acord amb les previsions de l'article 19.2 del Decret 90/2008, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, pírcing i micropigmentació, així com els requisits higinicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques.

Si durant el període de vigència de l'autorització, un establiment deixa de complir algun dels requisits previstos en aquest Decret, l'autoritat municipal competent, sens perjudici de la responsabilitat administrativa que pogués derivar-se, ha de declarar la ineficàcia sobrevinguda de l'autorització, amb la instrucció prèvia del procediment corresponent.

En cas de dubte, contacteu amb el Departament de Salut Pública salutpublica@ripollet.cat.

Normativa específica

Decret 90/2008, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, pírcing i micropigmentació, així com els requisits higiènicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques.