Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Notificació d'alta, baixa o modificació de torres de refrigeració i/o condensadors evaporatius

Els titulars de les empreses que disposin de torres de refrigeració i/o condensadors evaporatius estan obligats a notificar a l'Ajuntament el nombre i característiques tècniques d’aquestes instal·lacions, així com les modificacions que afectin al sistema, d’acord amb el RD 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.

Com realitzar el tràmit

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.

Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.

Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.

Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.

Durant aquest procés:

1) us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil)
2) empleneu les dades que us demani el formulari web
3) adjunteu tots els arxius necessaris per el procés
4) comproveu la informació i presenteu-la

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Tramitació

Qui ho pot tramitar?

La persona fisica o jurídica interessada o el seu representant degudament autoritzat.

 

Quan es pot tramitar?

 

En el termini màxim d’un mes des de la posada en marxa de la instal·lació o des de què s’hagi produït la modificació o el seu cessament definitiu.

 

Quin cost té?

 

Tràmit gratuït

On es demana?

ON LINE A través de la Seu Electrònica, mitjançant certificat digital o altre sistema d’identificació digital (idCat mòbil,…)

 

CITA PREVIA a través de http://citaprevia.ripollet.cat

PRESENCIAL C/ Balmes, 4 - 08291 Ripollet Horari d'atenció ciutadana: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:30 i de 15:30 a 19:00. Divendres i vigilies de festiu de 8:30 a 14:00. Consulteu horari d'estiu.

ALS REGISTRES ELECTRÒNICS GENERALS DE:

a) L'Administració General de l'Estat

b) Les administracions de les Comunitats Autònomes

c) Les entitats que integren l'Administració local

d) El sector públic institucional (d'acord amb l'art. 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre):

·    A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament

·    A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya o l'estranger.

·    A les oficines d'assistència en matèria de registres.

·    En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació

- Imprès de Notificació d’alta, baixa o modificació de torres de refrigeració i/o condensadors evaporatius.

 

- Si ho considereu necessari, podeu aportar un document explicatiu complementari per ampliar la informació.

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Observacions

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades en aquesta notificació, detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió, ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.

 

La còpia de la notificació, registrada per l’Administració, haurà d’estar disponible a les instal·lacions, per tal de justificar la realització del tràmit davant de l’autoritat sanitària competent que ho sol·liciti.

 

La informació facilitada es traslladarà a l’Agència de Salut Pública de Catalunya, la qual efectuarà les comprovacions i actuacions de control oficial necessàries, d’acord amb la normativa vigent.

 

En cas de dubte, contacteu amb el Departament de Salut Pública salutpublica@ripollet.cat

Altres informacions d'interès

D’acord amb l’article 15 del Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi, les instal·lacions tipificades com d’alt risc a la normativa vigent estan subjectes a revisió periòdica per una entitat o servei autoritzat.

L’entitat o servei autoritzat haurà d’acreditar, per mitjà de l’emissió d’un certificat de revisió, que la instal·lació d’alt risc s’adequa, pel que fa a les operacions de manteniment, neteja i desinfecció, a les condicions fixades a la normativa específica aplicable en aquesta matèria.

D’acord amb l’article 21.2, del Decret 352/2004, els certificats de revisió s'han d'expedir per triplicat: l'entitat o servei de revisió autoritzat se n'ha de quedar un exemplar, n'ha de trametre un segon exemplar a l'ajuntament del terme municipal on estigui ubicada la instal·lació i n'ha de lliurar el tercer a la persona titular d'aquesta, que l'ha de conservar a disposició dels serveis d'inspecció.

Peticions més comunes

Llicència d’activitats o règim de comunicació de l’activitat