Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Notificació d'alta, baixa o modificació de torres de refrigeració i/o condensadors evaporatius

Els titulars de les empreses que disposin de torres de refrigeració i/o condensadors evaporatius estan obligats a notificar a l'Ajuntament el nombre i característiques tècniques d’aquestes instal·lacions, així com les modificacions que afectin al sistema, d’acord amb el RD 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.

Unitat gestora Salut Pública
Tramitació

Qui ho pot tramitar?

La persona fisica o jurídica interessada o el seu representant degudament autoritzat.

Quan es pot tramitar?

En el termini màxim d’un mes des de la posada en marxa de la instal·lació o des de què s’hagi produït la modificació o el seu cessament definitiu.

Quin cost té?/Mitjans de pagament

El tràmit és gratuït

On es demana?

  • Per seu electrònica

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent click a “Tramitar en línia” i omplir la instància específica que trobareu just a sota del mateix link amb el nom de “Fitxer adjunt”.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

                OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA 
                C/Balmes núm.4 
                08291-RIPOLLET 
                HORARI d’atenció ciutadana:
                De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00.
                Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00.
 
  • Als registres electrònics generals de:
             a) L'Administració General de l'Estat.
             b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
             c) Les entitats que integren l'Administració local.
             d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).
- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Com realitzar el tràmit per seu electrònica

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.

Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.

Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.

Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.

Durant aquest procés:

1) Us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil)
2) Empleneu les dades que us demani el formulari web
3) Adjunteu tots els arxius necessaris per el procés
4) Comproveu la informació i presenteu-la

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Documentació

1)  Instància  específica (Formulari model núm: SP_ins_004_V01).
2) Si ho considereu necessari, podeu aportar un document explicatiu complementari per ampliar la informació.
 

L’interessat estarà obligat a aportar la instància específica que s’estableixi pel procediment concret, tal com estableix l’art.66.6 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques.

Les persones interessades que presentin instàncies defectuoses o documentació incompleta seran requerides per tal que en el termini de 10 dies hàbils esmenin els errors o defectes, o presentin la documentació exigida, amb indicació que si no ho fan se'ls tindrà per desistits en la seva petició així com s’estableix en l’article 68.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques.

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Observacions

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades en aquesta notificació, detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió, ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.

La còpia de la notificació, registrada per l’Administració, haurà d’estar disponible a les instal·lacions, per tal de justificar la realització del tràmit davant de l’autoritat sanitària competent que ho sol·liciti.

La informació facilitada es traslladarà a l’Agència de Salut Pública de Catalunya, la qual efectuarà les comprovacions i actuacions de control oficial necessàries, d’acord amb la normativa vigent.

En cas de dubte, contacteu amb el Departament de Salut Pública salutpublica@ripollet.cat

Altres informacions d'interès

D’acord amb l’article 15 del Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi, les instal·lacions tipificades com d’alt risc a la normativa vigent estan subjectes a revisió periòdica per una entitat o servei autoritzat.

L’entitat o servei autoritzat haurà d’acreditar, per mitjà de l’emissió d’un certificat de revisió, que la instal·lació d’alt risc s’adequa, pel que fa a les operacions de manteniment, neteja i desinfecció, a les condicions fixades a la normativa específica aplicable en aquesta matèria.

D’acord amb l’article 21.2, del Decret 352/2004, els certificats de revisió s'han d'expedir per triplicat: l'entitat o servei de revisió autoritzat se n'ha de quedar un exemplar, n'ha de trametre un segon exemplar a l'ajuntament del terme municipal on estigui ubicada la instal·lació i n'ha de lliurar el tercer a la persona titular d'aquesta, que l'ha de conservar a disposició dels serveis d'inspecció.

Tràmit relacionats

Llicència d’activitats o règim de comunicació de l’activitat.