Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comunicació prèvia d'obres (Models A, B i C)

Aquest tràmit li permet comunicar a l’Ajuntament, prèviament al seu inici, l’execució d’obres descrites en els models (A,B,C).

Unitat gestora Urbanisme

Informació

Model A: No requereix de documentació tècnica complementària. S’ajusta als següents supòsits:

- Reformes interiors en habitatges que no modifiquin ni la distribució interior ni l’estructura: arranjaments de banys, canvis de paviments, substitució de fusteries.

- Reforma d’instal·lacions interiors d’habitatges i d'elements comuns interiors d'edificis d'habitatges (caldrà aportar el CIE o BRIE al finalitzar l’actuació segons correspongui).

- Reformes interiors d’immobles no destinats a habitatges que corresponguin a arranjaments de paviments i paraments (sense modificació de la distribució).

- Col·locació de rètols, banderes i anuncis no lluminosos

- Col·locació de pals.

- Col·locació de tendals en les plantes baixes de façana a la via pública.

- Construcció o instal·lació de barraques provisionals d’obra

- Col·locació de portes i persianes en obertures

- Col·locació de reixes

- Construcció, reparació o substitució de canonades d’instal·lacions, desguassos i claveguerons interiors

- Construcció i modificació d’aparadors

- Establiment de tanques i closes definitives

- Formació de jardins quan no es tracti dels provats complementaries a l’edificació de la parcel·la, que estan exclosos de llicència

- Arrebossat de façanes fins a 3,00 metres d0alçada. Sense necessitat de mitjans auxiliars

- Arranjament de cobertes i teulades de petita entitat, fins a una superfície d’afectació de 10,00 metres quadrats

- Establiment de tancaments solars, de parcel·les o tanques de precaució d’obres.

- Arranjament de paviments, paraments en elements comuns de l'edifici.

Model B: Assumeix de direcció facultativa de les obres signat per un tècnic competent i pel promotor.

S’ajusta als següents supòsits:

- Obres d’especial urgència mínimes per a garantir la seguretat de les persones.

- Adequació d’accessos d’habitatges unifamiliars i plurifamiliars.

- Instal·lació de marquesines o elements de protecció de façanes.

- Construcció o instal·lació de bastides i/o altres mitjans auxiliars.

- Execució de cales, pous i sondejos d’exploració.

- Execució d’obres interiors en locals no destinats a habitatge que no modifiquin la seva estructura i millorin les condicions d’higiene i estètica.

- Reparació de cobertes i terrats

- Pintura, estuc i reparació de façanes d’edificis no inclosos en Catàlegs d’interès històric-artístic (en aquesta tipologia queden inclosos els patis de llums i/o ventilació, i envans pluvials).

- Construcció de pous i foses sèptiques

- Modificació de balcons, lleixes o elements sortints

- Execució o modificació d’obertures que no afectin elements estructurals

- Col·locació d’elements mecànics de les instal·lacions en terrasses o terrats en edificis, que no estiguin emprats per llicència d’obres

- Reposició d’elements alterats per accident o deteriorament de façanes

- Construcció o enderrocament de coberts provisionals d’una planta i de menys de cinquanta metres quadrats (50 m2) de superfície total

- Treballs d’anivellament a l’entorn de l’edifici construït, sempre que amb ells no es produeixin variacions en es d’un metre cinquanta centímetres (1,50 m) sobre el nivell natural del terreny i menys de dos metres vint centímetres (2,20 m) per sota d’aquest, en algun punt.

- Instal·lació de sistemes d'energia renovables (fotovoltaiques, solar-tèmica, aerotèrmia, ...) ancorades a l'envolvent de l'edifici.

- Construcció de rampes interiors d'edificis que NO afectin a l'estructura.

- Substitució de baixants que transcorrin per façanes, patis de llum i/o patis de ventilació.

Model C: Assumeix de direcció facultativa de los obres signat per un tècnic competent i pe promotor i, projecte tècnic de les obres signat per un tècnic competent i pel promotor (Aquest projecte tècnic ha d’estar integrat com a mínim per: Memòria, normativa d’aplicació i justificació d’aquesta, pressupost i plànols, estudi bàsic de seguretat i salut segons correspongui i estudi de gestió de residus.). S’ajusta als següents supòsits:

- Obres en interior d’habitatges que en modifiquen la distribució interior i/o l’estructura.

- Obres en interior en immobles no destinats a habitatge que en modifiquin la distribució interior i/o estructura.

- Col·locació de rètols, banderes i anuncis lluminosos.

- Construcció de barracons i quioscos per a l’exposició i venda.

- Realçament d’edificis per construir altres que disposin de llicència.

- Realització de treballs d’anivellament que no alterin en mes d’un metre les cotes naturals del terrenys en algun punt ni tinguin rellevància o transcendència a efectes de mesura de les calçades reguladores de l’edifici.

- Canvi o reparació d’elements estructurals.

- Formació de lavabos en locals comercials i magatzems.

- Construcció de piscina.

- Instal·lació d'ascensor amb modificació de l'estructura.

- Construcció de rampes interiors d'edificis que afectin a l'estructura.

- Construcció de cartelleres publicitàries.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol ciutadà o un representant degudament autoritzat/da i acreditat/da que vulgui executar obres que es corresponguin amb els actes que recullen als models A, B i C.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment abans de començar les obres  

Quin cost té? / Mitjans de pagament

D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 21, el cost per atorgament de llicència es del 2.42 % de la base imposable que correspon al pressupost d’execució material de les obres. Amb un import mínim de 30€.

L’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5, és del 3,980 % de la base imposable. La base imposable es determina a partir dels mòduls que, per a cada tipus d’edificacions, obres o instal·lacions, s’estableixen a l’annex de l’Ordenança Fiscal núm. 5 o, si el pressupost presentat per l’interessat és d’un import superior al que resulti de l’aplicació dels mòduls, en funció d’aquest pressupost. No obstant això quan aquestes es tractin d'una modalitat que no s'hagi contemplat en la tipologia que es recull en l'annex, la base de pagament a compte es determinarà en funció del pressupost presentat per l'obligat tributari.

On es demana?

Per seu electrònica

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent click a “Tramitar en línia” i omplir la instància específica que trobareu just a sota del mateix link amb el nom de “Fitxer adjunt”.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d’un Certificat d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

              OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA
              C/Balmes núm.4 
              08291-RIPOLLET 
              HORARI d'atenció ciutadana:
              De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00.

              Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00.

 • Als registres electrònics generals de:
      a) L'Administració General de l'Estat.
      b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
      c) Les entitats que integren l'Administració local.
      d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Com realitzar el tràmit per seu electrònica

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.

Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.

Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.

Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.

Durant aquest procés:

1) us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil).
2) empleneu les dades que us demani el formulari web.
3) adjunteu tots els arxius necessaris per el procés.
4) comproveu la informació i presenteu-la.

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Documentació

Documentació comú:

Instància (model), en funció de l’activitat que es vulgui dur a terme (Si correspon al model A, B o C).
Instància (model) relativa a Llicència d’ocupació de la via pública (obres).
Autoliquidació de les taxes estretes de les ordenances fiscals núm. 21 i núm. 5.

1. Si es sol·licita el tràmit en nom propi:

   - VIA PRESENCIAL: Document acreditatiu d’identitat.
   - SEU ELECTRÒNICA: Bastaria amb l’acreditació mitjançant certificat digital d’accés.

2. Si es sol·licita en representació d’altre interessat:

- Document acreditatiu d’identitat de la persona interessada.
- Document acreditatiu d’identitat del representant.
- Autorització degudament emplenada o poders de representació.
 

Documentació específica:

-Els actes que recull el model A no requereixen de documentació complementària.

-En el cas del model B s’haurà de presentar full d’assumeix de la direcció facultativa de les obres on haurà de constar la signatura del tècnic competent i del promotor.

-En el cas del model C s’haurà de presentar també el full d’assumeix de direcció facultativa de les obres i a més a més el projecte tècnic de les obres a executar, ambdós han de contenir la signatura del tècnic competent i del promotor.

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució del Tràmit

Termini per resoldre:

No hi ha resolució.

Les comunicacions d’obres presentades d’acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es poden exercir les obres comunicades.

Silenci administratiu:

No procedeix

 

Observacions

 1. Cal tenir en compte que aquests comunicats d’obres només poden habilitar a executar les obres enumerades en cada comunicat, en cap cas es podran efectuar anotacions ni modificacions en aquestes obres enumerades.
 2. El termini per a l’execució de les obres està descrit en cada formulari, sent de 3 mesos per a iniciar les obres i de 6 mesos per a finalitzar-les. Els terminis d'inici i d'acabament de les obres que amparin els comunicats, sempre que estiguin relacionats amb subvencions d'àmbit municipal i/o supramunicipal, els terminis d'aquest coincidiran amb els de la subvenció, establint a aquests efectes un màxim d'un any per començar i tres per acabar.
 3. La inexactitud o falsedat en qualsevol dada de la comunicació prèvia, manifestació o document, o de l’incompliment dels requisits fixats per la normativa urbanística es consideraran deficiències essencials. En el cas que es comprovin deficiències essencials, l’Ajuntament notificarà a l’interessat el resultat de la comprovació, advertint-lo de la impossibilitat de continuar executant l’actuació comunicada i requerint-li la correcció o esmena de la sol·licitud o documentació tot incoant l’oportú expedient de protecció de legalitat urbanística. En el cas que es detectin deficiències no essencials, l’ajuntament notificarà aquesta circumstància al sol·licitant per la seva correcció o esmena.

Normativa específica