Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Llicència d’ocupació de la via pública per execució d’obres

Aquest tràmit permet sol·licitar una llicència per la ocupació de la via pública, en virtut d’execució d’obres (en qualsevol de les modalitats vigents). Per ocupació amb materials de construcció, contenidors de runes, tanques, tanques de protecció de propietat municipal per motius de seguretat i protecció, bastides, grues, casetes vinculades a la pròpia obra i altres instal·lacions anàlogues, armaris i d’altres elements relacionats amb els serveis que al titular de la instal·lació li sigui necessari per a la seva activitat de forma directa o indirecte.

Unitat gestora Urbanisme

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

 Persona física o jurídica interessada en iniciar una actuació prevista en el règim de comunicació prèvia d’obres, o llicència d’obres que necessita l’ocupació de la via pública.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.

Quin cost té?/Mitjans de pagament 

El cost ve definit en la aplicació de l’Ordenança Fiscal núm.06.- Grup I. Taxa per ocupació del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.

On es demana?

  • Per seu electrònica

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent click a “Tramitar en línia” i omplir la instància específica que trobareu just a sota del mateix link amb el nom de “Fitxer adjunt”.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d’un Certificat d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

              OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA - Informació
              C/Balmes núm.4 
              08291-RIPOLLET 
              HORARI d’atenció ciutadana:
              De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00.
              Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00. 
 
  • Als registres electrònics generals de:
  1. L'Administració General de l'Estat.
  2. Les administracions de les Comunitats Autònomes.
  3. Les entitats que integren l'Administració local.
  4. El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).
- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registre.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Com realitzar el tràmit per seu electrònica

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.

Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.

Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.

Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.

Durant aquest procés:

1) us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil)
2) empleneu les dades que us demani el formulari web
3) adjunteu tots els arxius necessaris per el procés
4) comproveu la informació i presenteu-la

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Documentació

1) Instància específica ( Formulari model: URB_ins_004_V01).
2) Autoliquidació de la Taxa municipal.

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució del tràmit

  • Termini per resoldre:

El temps màxim de resolució és de 2 mesos.

Recursos que es poden interposar

Contra la resolució es poden interposar els recursos següents:

- Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació, que es posarà a disposició dels interessats a la Seu electrònica de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

- o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:

  • si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta;
  • si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

Contra els actes de liquidació i recaptació, que no posen fi a la via administrativa, pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació. En aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu mentre no es dicti resolució expressa o presumpta del recurs de reposició.

Silenci administratiu

Negatiu

Normativa

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local.

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, reguladora d’Hisendes Locals.

- Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.art.56.3 referent a termini de resolució.

- Ordenança Fiscal Municipal núm.06.- Grup I. Taxa per ocupació del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.