Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Llicència urbanística

Aquest tràmit permet sol·licitar la concessió de la llicència urbanística, que permetrà iniciar obres que es trobin entre algun dels següents supòsits: Que siguin nova edificació /que comportin augment de volum o superfície edificada. /Per demolició total o parcial d'edificis. /Que es deguin a  canvi d’ús a residencial.  /Que declarin la divisió horitzontal o modifiquin la divisió horitzontal.

Unitat gestora Urbanisme

Informació

Entre els tràmits de llicència urbanística més comuns trobareu:
- Parcel·lacions urbanístiques
- Moviments de terra i/o esplanacions de terrenys
- Construcció d’edificis de nova planta.
- Rehabilitació/reforma estructural i/o funcional en edifici ja construït
- Enderrocament total o parcial d’edifici
- Constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal.
- Declaració de divisió horitzontal/modificació divisió horitzontal

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona jurídica o física major d'edat, en qualitat de propietari o promotor d’obra,  o persona representant.

Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l’any

Quin cost té? / Mitjans de pagament
El cost ve derivat de l’aplicació de:
Ordenança fiscal núm. 21.- Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
Ordenança fiscal núm. 5 – Impost de Construccions, instal·lacions i obres.
Ordenança fiscal núm. 6 - Taxa per ocupacions del subsòl, el vol i la volada de la via pública (en cas d’ocupació de la via pública per sacs de runa o contenidors prèvia tramitació de la Sol·licitud d’ocupació de la via pública per a sacs de runa/contenidors, si s’escau).

On es demana?

Per seu electrònica

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent click a “Tramitar en línia” i omplir la instància específica que trobareu just a sota del mateix link amb el nom de “Fitxer adjunt”.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d’un Certificat d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

                 OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA 
                 C/Balmes núm.4
                 08291-RIPOLLET
                 HORARI d’atenció ciutadana:
                 De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00.
                 Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00.
 
  •  Als registres electrònics generals de:
     a) L'Administració General de l'Estat.
     b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
     c) Les entitats que integren l'Administració local.
     d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la  Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Com realitzar el tràmit per seu electrònica

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.

Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.

Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.

Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.

Durant aquest procés:

1) us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil)
2) empleneu les dades que us demani el formulari web
3) adjunteu tots els arxius necessaris per el procés
4) comproveu la informació i presenteu-la

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Documentació

1) Instància específica.

2) En cas de parcel·lacions urbanístiques:

a) Memòria justificativa, que ha de comprendre la finalitat o l’ús a què es pretenguin destinar els lots proposats i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de parcel·les i finques.
b) Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l’operació jurídica assimilada que se sol·liciti.
c) Plànol de situació de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva referència registral i cadastral.
d) Plànol parcel·lari de la finca esmentada, a escala adequada i amb base cartogràfica topogràfica, representatiu dels lots proposats.
e) Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.
f) Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s’hagin de cedir, si s’escau. Les fitxes han d’especificar els límits, la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat d’indivisible, si s’escau.

3) En cas de moviments de terra i/o esplanacions de terrenys:

a) Projecte d'obres bàsic *
b) Full d'assumpció de la direcció facultativa tècnic competent. *
c) Full d'assumpció de la direcció d’execució de les obres tècnic competent. *
d) Certificat de solidesa (en les legalitzacions)
e) Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge .
f) Model 902N cadastre.
g) Document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió (art. 11.c  Decret 89/2010, de 29 de juny, modificat per RD 210/2018, de 6 d’abril).
h) Fiança per a la correcta reposició de la vorera d’acord art. 16.2 OME (m2 de vorera x 75€/m2 x 2)

*Visat recomanat, no obligatori. En el cas de no aportar visat, caldrà aportar declaració responsable de col·legiació i certificat col·legial conforme es s’està al corrent de pagament i que es disposa d’assegurança de responsabilitat civil vigent.

4) En cas de construcció d’edificis de nova planta:

a) Projecte d'obres bàsic *
b) Full d'assumpció de la direcció facultativa tècnic competent. *
c) Full d'assumpció de la direcció d’execució de les obres tècnic competent. *
d) Certificat de solidesa (en les legalitzacions)
e) Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge .
f) Model 902N cadastre.
g) Document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió (art. 11.c  Decret 89/2010, de 29 de juny, modificat per RD 210/2018, de 6 d’abril).
h) Fiança per a la correcta reposició de la vorera d’acord art. 16.2 OME (m2 de vorera x 75€/m2 x 2)

*Visat recomanat, no obligatori. En el cas de no aportar visat, caldrà aportar declaració responsable de col·legiació i certificat col·legial conforme es s’està al corrent de pagament i que es disposa d’assegurança de responsabilitat civil vigent.

5) En cas de rehabilitació/reforma estructural i/o funcional en edifici ja construït, que suposi augment del volum construït:

a) Projecte d'obres bàsic *
b) Full d'assumpció de la direcció facultativa tècnic competent. *
c) Full d'assumpció de la direcció d’execució de les obres tècnic competent. *
d) Certificat de solidesa (en les legalitzacions)
e) Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge .
f) Model 902N cadastre.
g) Document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió (art. 11.c  Decret 89/2010, de 29 de juny, modificat per RD 210/2018, de 6 d’abril).
h) Fiança per a la correcta reposició de la vorera d’acord art. 16.2 OME (m2 de vorera x 75€/m2 x 2)

*Visat recomanat, no obligatori. En el cas de no aportar visat, caldrà aportar declaració responsable de col·legiació i certificat col·legial conforme es s’està al corrent de pagament i que es disposa d’assegurança de responsabilitat civil vigent.

Quan es projectin obres d'ampliació o de reforma d'un edifici, que n'afectin l'estructura, s'hauran d'aportar amb la sol·licitud de llicència els documents complementaris següents:
a. Estudi de càrregues en l'estructura existents abans de l'ampliació o reforma projectada.
b. Estudi de càrregues resultants de l'ampliació o reforma.
c. Memòria descriptiva dels apuntalaments que s'hagin de verificar en l'execució de les obres amb expressió dels seus respectius càlculs i programa de coordinació dels treballs.
d. Manifestació de si l'edifici que es pretén reformar o ampliar està o no ocupat, amb indicació, si és el cas, del nom i cognoms dels ocupants.

6) En cas de enderrocament total o parcial d’edifici.

a) Projecte d'obres bàsic *
b) Full d'assumpció de la direcció facultativa tècnic competent. *
c) Full d'assumpció de la direcció d’execució de les obres tècnic competent. *
d) Certificat de solidesa (en les legalitzacions)
e) Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge .
f) Model 902N cadastre.
g) Document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió (art. 11.c  Decret 89/2010, de 29 de juny, modificat per RD 210/2018, de 6 d’abril).
h) Fiança per a la correcta reposició de la vorera d’acord art. 16.2 OME (m2 de vorera x 75€/m2 x 2)

*Visat recomanat, no obligatori. En el cas de no aportar visat, caldrà aportar declaració responsable de col·legiació i certificat col·legial conforme es s’està al corrent de pagament i que es disposa d’assegurança de responsabilitat civil vigent.

7) En cas de constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal.

a) Memòria justificativa de l’adequació del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicables.
b) Plànols a escala adequada en què constin el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent, la seva superfície i ús urbanístic.
c) Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació.
d) Proforma del document públic o privat pel qual s’incrementa el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.

8) Declaració de divisió horitzontal/modificació divisió horitzontal
- Projecte tècnic que inclogui.
a) Memòria justificativa de l'adequació del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions del planejament urbanístic-
b) Plànols a escala adequada en què constin el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent, la seva superfície i ús urbanístic.
c) Coeficients de propietat de cada entitat-
- Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació.

9) Autoliquidació de les taxes que corresponguin

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució Tràmit

Termini per resoldre:
El termini legal de resposta és d’1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, d’acord amb els arts. 29 i 32 del Decret 64/2014, en els següents casos:
- Llicència urbanística de parcel·lació
- Llicència urbanística per a la constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal
El termini legal de resposta és de 2 mesos a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, en els següents casos:
- Moviments de terra i/o esplanacions de terrenys
- Construcció d’edificis de nova planta.
- Rehabilitació/reforma estructural i/o funcional en edifici ja construït
- Enderrocament total o parcial d’edifici
- Declaració de divisió horitzontal/modificació divisió horitzontal.

Silenci administratiu:

D’acord amb allò que disposa l’article 118.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, el sentit positiu del silenci  s’entén sense perjudici del que disposa l’article 5.2 d’aquest text legal, el qual estableix que en cap cas es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin aquesta llei o el planejament urbanístic.

Recursos que es poden interposar

Contra la resolució es poden interposar els recursos següents:
- recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació, que es posarà a disposició dels interessats a la Seu electrònica de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.
- o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Terminis:
• si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta;
• si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

Contra els actes de liquidació i recaptació, que no posen fi a la via administrativa, pot interposar recús de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació. En aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu mentre no es dicti resolució expressa o presumpta del recurs de reposició

Observacions

L’atorgament de la llicència urbanística en cap cas comporta el permís per ocupar la via pública, que s’haurà de tramitar a través del seu tràmit i instància corresponent.

En casos d’ocupació de la via pública:
- Ocupació de la via pública per a sacs de runa/contenidors.

En cas d’instal·lació de grua:
- Llicència per a instal·lació de grua torre.

En cas d’instal·lació de rètols:
- Comunicació prèvia d’obres per instal·lació de rètols publicitaris en locals amb activitat legalitzada.

En cas de generar residus:
-Dipòsit de la fiança per generació de residus de construcció.
-Devolució de la quantia dipositada en concepte de fiança/avals per generació de residus de construcció.