Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comunicació prèvia primera ocupació

Aquest tràmit permet realitzar la comunicació prèvia a l’Ajuntament d’un dels següents fets:  Utilització de les edificacions de nova construcció o nova planta; Ampliacions; Reforma o rehabilitació de gran dimensió comportant la interrupció de la seva utilització i ocupació.

Unitat gestora Urbanisme

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada en condició d’empreses constructores i particulars que hagin obtingut prèviament llicència d'obres, o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l’any

Quin cost té? / Mitjans de pagament

El cost ve derivat de l’aplicació de l’ordenança fiscal núm. 21.- taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.

On es demana?

  • Per seu electrònica

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent click a “Tramitar en línia” i omplir la instància específica que trobareu just a sota del mateix link amb el nom de “Fitxer adjunt”.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d’un Certificat d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

             OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA 
             C/Balmes núm.4 
             08291-RIPOLLET 
             HORARI d’atenció ciutadana:
             De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00.
             Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00.
 
  • Als registres electrònics generals de:

           a) L'Administració General de l'Estat.
           b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
           c) Les entitats que integren l'Administració local.
           d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Com realitzar el tràmit per seu electrònica

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.

Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.

Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.

Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.

Durant aquest procés:

1) Us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil)
2) Empleneu les dades que us demani el formulari web.
3) Adjunteu tots els arxius necessaris per el procés.
4) Comproveu la informació i presenteu-la.

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Documentació

1) Instància genèrica.

2) Si es sol·licita en nom propi :

    - VIA PRESENCIAL: Document acreditatiu d'identitat.
    - SEU ELECTRÒNICA: Bastaria amb l'acreditació mitjançant certificat digital d'accés.

3) Si es sol·licita en representació d'altre interessat:

- Document acreditatiu d'identitat de la persona interessada. (Si el tràmit es realitza a través de Seu electrònica es considera realitzada l'acreditació per l'ús del certificat digital d'accés en realitzar el tràmit)

- Document acreditatiu d'identitat del representant.

- Autorització degudament emplenada o poders de representació.

4) Certificat final d'obra i d'habitabilitat.

5) Certificat del tècnic redactor del projecte conforme l’obra realitzada s'adapta al projecte d'obres atorgat. En el cas que no s'adaptin, caldrà sol·licitar modificació de la llicència.

6) Plànol / s "as built" acotats, en el cas de modificacions de detall.

7) Certificat tècnic o butlletí de final d'obra que garanteixi la correcta execució del projecte de telecomunicacions, segellat per la Generalitat.

8) Certificat tècnic de posta en marxa de la instal·lació tèrmica. 

9) Autoliquidació de la taxa.

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució Tràmit

No cal emetre resolució al ser una comunicació prèvia.

Observacions

Es pot sol·licitar la primera utilització i ocupació parcial dels edificis i  construccions objecte d’un únic projecte tècnic autoritzat sempre que es compleixin els següents requisits:

  1. Que hagi estat executada íntegrament, de conformitat amb el projecte autoritzat (i si procedeix les seves modificacions i condicions de la llicència).
  2. Que l’estat d’execució de les obres autoritzades permeti la seva utilització i ocupació amb independència de la part de l’edifici o la construcció no acabada.
  3. Que la seva utilització i ocupació i la finalització de les obres no s’interfereixin mútuament de manera greu.

La primera utilització i ocupació parcial dels edificis i construccions en els termes dits anteriorment serà objecte de llicencia urbanística.

Normativa específica

- Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

- Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

- Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.

- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya.

- Normativa general 3 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat.

- Ordenances Fiscals de Ripollet.

Tràmits relacionats