Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Alta llicència temporal de parada al mercat municipal

Aquest tràmit li permet sol·licitar temporalment una parada del mercat municipal durant un període màxim de 4 anys.

Unitat gestora Mercat
Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat i acreditat.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l’any

Quin cost té? / Mitjans de pagament

Mensualment s’haurà de pagar:

La quota corresponent a l’Ordenança fiscal núm.18 article 6.a. a més tributaran segons el previst a l’article 6.e., que correspon a l’import que en resulti de l’actualització del preu de concessió, i prorratejat per el període que en resti fins la finalització de la concessió

On es demana?

 • Per seu electrònica

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent click a “Tramitar en línia” i omplir la instància específica que trobareu just a sota del mateix link amb el nom de “Fitxer adjunt”.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

              OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA
              C/Balmes núm.4 
              08291-RIPOLLET 
              HORARI d’atenció ciutadana:
              De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00.
              Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00.
 
 • Als registres electrònics generals de:
  a) L'Administració General de l'Estat.
  b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
  c) Les entitats que integren l'Administració local.
  d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).
- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Com realitzar el tràmit per seu electrònica

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.

Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.

Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.

Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.

Durant aquest procés:

1) Us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil)
2) Empleneu les dades que us demani el formulari web
3) Adjunteu tots els arxius necessaris per el procés
4) Comproveu la informació i presenteu-la

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències

Documentació

a) Instància específica (Formulari model: MER_ins_001_V01)

b) Documentació:
 1. Si es sol·licita el tràmit en nom propi:
 • VIA PRESENCIAL: Document acreditatiu d’identitat.
 • SEU ELECTRÒNICA: Bastaria amb l’acreditació mitjançant certificat digital d’accés.
 1. Si es sol·licita en representació d’altre interessat:
 • Document acreditatiu d’identitat de la persona interessada
 • Document acreditatiu d’identitat del representant
 • Autorització degudament emplenada o poders de representació

Abans d’iniciar l’activitat es presentarà:

 1. Certificat d’estar al corrent amb el compliment de les seves obligacions amb l’Administració d’Hisenda, tant del cedent com del cessionari.
 2. Certificat d’estar al corrent amb el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social, tant del cedent com del cessionari.
 3. Alta al règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social del nou titular de la parada.
 4. Alta censal de l’IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques)

L’interessat estarà obligat a aportar la instància específica que s’estableixi pel procediment concret, tal com estableix l’art.66.6 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques.

Les persones interessades que presentin instàncies defectuoses o documentació incompleta seran requerides per tal que en el termini de 10 dies hàbils esmenin els errors o defectes, o presentin la documentació exigida, amb indicació que si no ho fan se'ls tindrà per desistits en la seva petició així com s’estableix en l’article 68.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques.

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució Tràmit

El tràmit es resol en un termini de 2 mesos des de l’entrada de la sol·licitud segons el punt 3.3.4 del Reglament de règim intern del mercat municipal.

Recursos que es poden interposar

Contra la resolució es poden interposar els recursos següents:

-  recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació, que es posarà a disposició dels interessats a la Seu electrònica de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

- o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:

 • si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta;
 • si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

Contra els actes de liquidació i recaptació, que no posen fi a la via administrativa, pot interposar recús de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació. En aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu mentre no es dicti resolució expressa o presumpta del recurs de reposició.

Silenci administratiu

Negatiu

Observacions

 1. D’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 18 article 6.a, en els supòsits d’inici d’activitat en una parada tancada s’aplicarà una reducció del 50% durant el primer any per inici d’activitat.
 2. D’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 18 article 7 (1), la taxa s’acreditarà quan s’iniciï el gaudiment de la prestació del servei, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de la concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.
 3. D’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 18 article 7 (2), sense perjudici del previst en l’article 7 (1), serà precís dipositar l’import de la taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de la prestació del servei.
 4. Estar al corrent amb el compliment de les seves obligacions amb l’Ajuntament de Ripollet de les persones que sol·liciten el traspàs (S’obté en el mateix moment a l’OAC).
 5. Les llicències temporals tributaran segons el previst en l’apartat a) de l’Article 6 de l’Ordenança Fiscal núm. 18.
 6. La taxa s’exigirà en caràcter d’autoliquidació, llevat les quotes de caràcter periòdic.

Normativa específica

-Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques