Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Canvi d'activitat de parada de mercat municipal

Aquest tràmit permet presentar peticions de canvi en l’activitat de la parada de mercat o la incorporació d’una tipologia nova de venda per a tots aquells titulars de parades al mercat municipal. La petició de canvi d’activitat es pot sol·licitar, també,  abans de ser concessionària o concessionari, pels interessats en l’adquisició d’una  parada ja sigui per concessió o llicència temporal. Art. 4.7.Reglament intern.

Unitat gestora Mercat

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona titular d’una concessió i/0 llicència de parada al mercat municipal o un representant degudament autoritzat i interessats en realitzar una activitat en una parada del Mercat.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment

Quin cost té? / Mitjans de pagament

La llicència per canvi d’activitats comportarà el cost estipulat a l’Ordenança Fiscal núm. 18, article 6.g.

On es demana?

 • Per seu electrònica

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent click a “Tramitar en línia” i omplir la instància específica que trobareu just a sota del mateix link amb el nom de “Fitxer adjunt”.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

                OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA 
                C/Balmes núm.4 
                08291-RIPOLLET 
                HORARI d’atenció ciutadana:
                De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00.
                Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00.
 
 • Als registres electrònics generals de:
  a)L'Administració General de l'Estat.
  b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
  c) Les entitats que integren l'Administració local.
  d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).
- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Com realitzar el tràmit per seu electrònica

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.

Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.

Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.

Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.

Durant aquest procés:

1) Us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil)
2) Empleneu les dades que us demani el formulari web.
3) Adjunteu tots els arxius necessaris per el procés.
4) Comproveu la informació i presenteu-la.

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Documentació

a) Instància genèrica.

b) Documentació:
 1. Si es sol·licita el tràmit en nom propi:
 • Via presencial: Document acreditatiu d’identitat
 • Seu electrònica: Bastaria amb l’acreditació mitjançant certificat digital d’accés
 1. Si es sol·licita en representació d’altre interessat:
 • Document acreditatiu d’identitat de la persona interessada
 • Document acreditatiu d’identitat del representant
 • Autorització degudament emplenada o poders de representació

-   Autoliquidació de la taxa corresponent a la llicència per canvi d’activitat de la parada (OF 18 art 6.g)

-   Pagaments al corrent dels canvis produïts en les quotes tributàries en funció de la naturalesa del canvi que s’hagi produït a la parada referents a l’article 6 de l’Ordenança Fiscal núm. 18.

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució Tràmit

El tràmit es resol en un termini de 3 mesos des de l’entrada de la sol·licitud.

Recursos que es poden interposar

Contra la resolució es poden interposar els recursos següents:

-        recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació, que es posarà a disposició dels interessats a la Seu electrònica de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

-        o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:

 • si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta;
 • si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

Contra els actes de liquidació i recaptació, que no posen fi a la via administrativa, pot interposar recús de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació. En aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu mentre no es dicti resolució expressa o presumpta del recurs de reposició.

Silenci administratiu

Negatiu

Observacions

- L’atorgament del canvi d’activitat de mercat podrà tenir repercussió en les quotes tributàries, donat que es poden produir canvis en el tipus de parada, (parada de venda o parada d’obrador) 

- Malgrat qualsevol tipus de canvi, l’exercici de l’activitat de venda de productes alimentaris per part dels titulars dels llocs de venda es practicarà conforme a la normativa sectorial vigent, a la normativa laboral, a la de seguretat alimentària, a la de riscos laborals i a la gestió del medi ambient vigent en cada moment. El mateix és d’aplicació per a la venda de productes no alimentaris, l’emmagatzematge, transport, manipulació i venda dels quals no haurà de generar cap perjudici ni posar en risc la qualitat, salubritat o imatge dels articles alimentaris frescos, congelats o transformats posats a la venda dins del recinte del mercat, d’acord amb el punt 6.2 del Reglament de règim intern del mercat municipal.

- La taxa de canvi d’activitats de mercats s’exigirà en caràcter d’autoliquidació. Les taxes posteriors de caràcter periòdic es liquidaran d’ofici.

- Segons article 4.7 del Reglament intern  del mercat és l’alcaldia l’òrgan competent després d’haver-se exposat al púbic durant el termini de 10 dies al taulell d’anuncis del mercat També es demanarà informe a l’associació de Venedors del Mercat  tenint preferència per l’atorgament de la concessió d’un lloc de venda les peticions en relació a la  comercialització de denominacions genèriques que no existeixin  en el moment d l’atorgament  o les que  encara no ocupin tota la superfícies assignada al mixt comercial

Normativa específica

- Real Decret Legislatiu 2/2004 del 5 de març, articles 57 i 20.4.u pel que s’aprova el text refós de a Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Reglament de règim intern del mercat municipal.

Tràmit relacionats

Declaració responsable aliments