Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Canvi de titularitat de la concessió de parada, cambra i magatzem del mercat municipal

A través d’aquest tràmit els titulars de parades al mercat municipal poden sol·licitar la transmissió de la titularitat de la concessió d’una parada del mercat municipal a una tercera persona sempre que hagi explotat més d’un any l’espai objecte del dret .

Unitat gestora Mercat

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

En vida del titular: El titular de la concessió o el seu representant degudament autoritzat
A la mort del titular: l’hereu, o el seu representant degudament autoritzat dins d’un termini de 6 mesos des de la defunció del causant.
En cas de no haver-declaració testamentaria ni declaració d’hereus, el lloc de venda es transmetrà a favor del cònjuge, fills, nets, pares o germans del titular per aquest ordre. Dins el mateix grau, es donarà preferència  al que justifiqui la seva col·laboració en el lloc amb el titular en el decurs dels dos anys anteriors  a la defunció d’aquest, i de no haver-n’hi al de més edat.
 

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l’any o sis mesos (defunció titular).

Quin cost té? / Mitjans de pagament

Alhora de fer el traspàs, el titular de la llicència haurà de pagar la taxa corresponent a l’ordenança fiscal núm. 18 article 6.d.
En els cassos de canvi de titularitat de la parada per defunció de l’adjudicatari està exempt del pagament de la taxa per la transmissió i la succeiran en tots els drets i obligacions del contracte les persones legítimament hereves.

On es demanda?

 • Per seu electrònica

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent click a “Tramitar en línia” i omplir la instància específica que trobareu just a sota del mateix link amb el nom de “Fitxer adjunt”.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

                OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA 
                C/Balmes núm.4 
                08291-RIPOLLET 
                HORARI d’atenció ciutadana:
                De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00. 
                Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00.
 
 • Als registres electrònics generals de:
  a) L'Administració General de l'Estat.
  b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
  c) Les entitats que integren l'Administració local.
  d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Com realitzar el tràmit per seu electrònica

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.

Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.

Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.

Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.

Durant aquest procés:

1) Us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil)
2) Empleneu les dades que us demani el formulari web.
3) Adjunteu tots els arxius necessaris per el procés.
4) Comproveu la informació i presenteu-la.

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

 Documentació

1) Instància genèrica.

2) Documentació:

 1. Si es sol·licita el tràmit en nom propi:
 • VIA PRESENCIAL: Document acreditatiu d’identitat.
 • SEU ELECTRÒNICA: Bastaria amb l’acreditació mitjançant certificat digital d’accés.
 1. Si es sol·licita en representació d’altre interessat:
 • Document acreditatiu d’identitat de la persona interessada
 • Document acreditatiu d’identitat del representant
 • Autorització degudament emplenada o poders de representació

3) Pagament del 22,10% de l’import declarat que es cobra pel traspàs de les concessions de parades, cambres i magatzems.

4) En cas de canvi de titularitat per actes de mortis causa, per justificar la transmissió, es requereix la presentació dels següents documents:

 • Certificat de defunció del causant
 • Escriptura d’acceptació d’herència (en el supòsit que existeixi declaració d’herència)
 • En cas de no haver-declaració testamentaria ni declaració d’hereus, renuncia dels hereus al dret de la titularitat de la parada del mercat en favor de l’hereu peticionari. En cas de no presentar-se aquest document, i dins el mateix grau, es donarà preferència  al que justifiqui la seva col·laboració en el lloc amb el titular en el decurs dels dos anys anteriors  a la defunció d’aquest, i de no haver-n’hi al de més edat.
 • Documentació que justifiqui que s’ha efectuat la liquidació de l’impost general sobre successions o de qualsevol que el substitueixi.

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució Tràmit

El termini de resolució serà de 3 mesos des de l’entrada de la sol·licitud.

Recursos que es poden interposar

Contra la resolució es poden interposar els recursos següents:

- recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació, que es posarà a disposició dels interessats a la Seu electrònica de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

- o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:

 • si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta;
 • si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

Contra els actes de liquidació i recaptació, que no posen fi a la via administrativa, pot interposar recús de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació. En aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu mentre no es dicti resolució expressa o presumpta del recurs de reposició.

Silenci administratiu

Negatiu

Observacions

Els traspassos entre parents de primer grau gaudiran d’una reducció del 50% en la quantia a pagar disposta en l’Ordenança fiscal núm. 18 article 6.d. Igualment, es fa una bonificació del 50% en els supòsits de traspassos entre els membres d’una societat mercantil a les mateixes persones físiques que la integraven, sempre i quan, es faci en el mateix percentatge, així com en els supòsits de constitució de societat mercantil integrada pels titulars de la concessió en el mateix percentatge. 

Podran ésser titulars de concessions de parada les persones físiques o jurídiques de nacionalitat espanyola, d’un altre país de la Unió Europea o d’un tercer país amb permís de residència i treball, sempre que tinguin capacitat jurídica i d’obrar.

No podran ser-ho:

-   Les persones físiques o jurídiques compreses en qualsevol dels casos d’incapacitar assenyalats a la legislació vigent.

-   Els reincidents en faltes de defraudació en la venda d’articles, quan la darrera sanció els hi hagués estat imposta dins del període d’un any, anterior a l’anunci de licitació.

-   Les que no reuneixin les condicions exigibles en el Reglament intern del Mercat Municipal.

En cas de no haver disposició testamentària ni declaració d'hereus,  el lloc de venda es transmetrà a favor de el cònjuge, fills, néts, pares o germans del titular en aquest ordre. Dins el mateix grau, es donarà preferència a qui justifiqui la seva col·laboració en el lloc amb el titular en el decurs dels dos anys anteriors a la defunció d'aquest, i de no haver-hi, el de més edat.

En el cas de no existir cap dels esmentats parents, el lloc serà declarat vacant i revertirà a favor de l'Ajuntament.

Normativa específica

Real Decret Legislatiu 2/2004 del 5 de març, articles 57 i 20.4.u pel que s’aprova el text refós de a Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 15 a 19.

Ordenança fiscal núm. 18

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria.

-  Llei 39/2015, de 1 d’octubre , del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions públiques.

-   Reglament de règim intern del mercat municipal.

Tràmits relacionats:

Declaració responsable aliments