Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Ajuts per als deutes d'habitatge

Prestacions econòmiques per atendre situacions puntuals d’impagaments del lloguer, de quotes hipotecàries i per a persones que han patit un desnonament o una execució hipotecària.

Prestacions econòmiques per atendre situacions puntuals d’impagaments del lloguer.

Cal ser titular d'un contracte de lloguer i complir una sèrie de requisits, com no superar el límit d’ingressos de la unitat de convivència, el límit de l’import impagat i el límit en les quotes de la renda de lloguer.

No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.

Les prestacions urgents per cobrir situacions d’impagament de lloguer es poden sol·licitar en qualsevol moment. No es poden tornar a demanar fins que no hagi transcorregut un mínim d’un any entre l’últim mes concedit i la nova sol·licitud.

Cal que els Serveis Socials emetin un informe de la situació de risc d’exclusió residencial del sol·licitant. (Cal demanar cita prèvia)

Prestació per al pagament del deute de rendes del lloguer derivat de l’impacte econòmic i social de la Covid19. La persona sol·licitant ha de tenir un deute de les rendes del lloguer produït per circumstàncies sobrevingudes i no previsibles a partir del mes d’abril de 2020

La persona sol·licitant ha de tenir un deute de les rendes del lloguer produït per circumstàncies sobrevingudes i no previsibles a partir del mes d’abril de 2020.

El titular del contracte de lloguer o qualsevol dels membres de la unitat de convivència es trobin o s’hagin trobat en situació d’atur, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), o les persones treballadores per compte aliena o per compte pròpia que hagin patit una disminució dels ingressos derivat de l’impacte econòmic i social de la Covid19

Es tracta de prestacions econòmiques per atendre situacions puntuals d’impagaments del lloguer. Cal ser titular d'un contracte de lloguer i complir una sèrie de requisits, com no superar el límit d’ingressos de la unitat de convivència, el límit de l’import impagat i el límit en les quotes de la renda de lloguer.

No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.

Aquestes prestacions es poden sol·licitar en qualsevol moment. No es poden tornar a demanar fins que no hagi transcorregut un mínim d’un any entre l’últim mes concedit i la nova sol·licitud.

Prestació per al pagament del deute de quotes d'amortització hipotecària. Prestacions d’urgència especial per atendre situacions puntuals d’impagaments de quotes hipotecàries.

Hi ha prestacions d’urgència especial per atendre situacions puntuals d’impagaments de quotes hipotecàries. Cal ser titular d'un crèdit hipotecari i complir una sèrie de requisits, com no superar el límit d’ingressos de la unitat de convivència, el límit de l’import impagat ni el límit en les quotes d’hipoteca.

També cal garantir la liquidació del deute, estar en condicions de continuar pagant les quotes d’amortització hipotecàries, i haver pagat les quotes d’amortització hipotecària durant un mínim de 12 mesos anteriors al període per al qual se sol·licita la prestació.

Els Serveis Socials han d’emetre un informe de la situació de risc d’exclusió residencial del sol·licitant. (cal demanar cita prèvia)

Prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge. Hi ha la prestació d’especial urgència per a persones que han patit un desnonament o una execució hipotecària.

Per a la prestació d’especial urgència per a persones que han patit un desnonament o una execució hipotecària, cal que les persones afectades puguin pagar un lloguer i també hi ha un límit d’ingressos, així com un límit en l’import de lloguer a pagar, segons la zona geogràfica.

No poden haver transcorregut més de 24 mesos entre la data del desnonament o l’execució hipotecària i la data de presentació de la sol·licitud.

L'Agència de l'Habitatge respon als dubtes sobre les dificultats que pots trobar-te amb el pagament tant del lloguer com de l'hipoteca del teu habitatge

L'adreça de l'enllaç és: https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/preguntes-frequents/ajuts/

On m’he d’adreçar si estic en procés de d’execució hipotecària o de desnonament?

Si esteu en procés de d’execució hipotecària o de desnonament, podeu venir a l’Ajuntament (Serveis Socials) o a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. També podeu assistir a l’assessorament col·lectiu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.

Podeu demanar més informació als organismes següents: