Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Ajuts al lloguer

Són subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Subvenció per al pagament del lloguer, ajut al pagament al lloguer,

Persones beneficiàries

Persones físiques que siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

Requisits

  • Estar empadronat a l’habitatge.
  • No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.

Ingressos

S’estableix un límit màxim i mínim d’ingressos que es ponderen segons el nombre de membres de la unitat de convivència i la localització de l’habitatge. En cap cas els ingressos de la unitat de convivència podran ser inferiors al lloguer de l’habitatge.

  • Import màxim de lloguer mensual per a la demarcació de Barcelona, 800 euros.
  • Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat i barem favorable, l'import màxim de lloguer mensual és de 900 euros.

Per a més informació, consulteu les bases reguladores.

Import de la subvenció

  • 20 per cent de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30 per cent dels seus ingressos.
  • 30 per cent de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30 per cent i inferior al 40 per cent dels ingressos.
  • 40 per cent de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40 per cent dels ingressos.

S'estableix un límit màxim de 200 euros mensuals i un mínim de 20 € per habitatge

 

Dates de presentació per l'any 2021

La convocatòria de l'any 2021 està oberta des del dia 27 d'abril a l'11 de juny de 2021.

Formes de presentar les sol.licituds de les subvencions per al pagament del lloguer, sistemes de presentació de les peticions.
Sol.licitud, petició, instància, documents, i altres elements necessaris per a demanar l'ajut al lloguer.

Cal presentar:

Sol.licitud, que podeu descarregar aquí o recollir-la a les oficines de la Casa Oberta d'Atenció Comunitària.

Documentació obligatòria:

  • Document nacional d'identitat (DNI) vigent. Ciutadans de la Unió Europea: certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea vigent. Estrangers no comunitaris: NIE i targeta d'identitat d'estranger (TIE) vigent.
  • Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. Els contractes han d'acreditar l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador.
  •  Còpia, com a mínim, dels 3 primers rebuts de lloguer pagats de 2021, on ha de constar el nom de la persona arrendadora, de l'arrendatària, el concepte i l'import.
Accés a tota la informació de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya), relacionada amb la convocatòria 2021