Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Borsa de lloguer

Programa de mediació per al lloguer social

Servei de Mediació per al Lloguer assequible, també anomenat Borsa de lloguer. Fa d'intermediari entre persones propietàries particulars, que tenen pisos per llogar, i persones sol·licitants inscrites al nostre registre de Borsa com a demandants i al Registre de Sol·licitants d'HPO, per ajudar-los a trobar un pis de lloguer que s’ajusti a les seves necessitats.

La Borsa de lloguer assequible ofereix un servei gratuït que facilita garanties i seguretat en el cobrament dels lloguers.

Ens encarreguem de concertar les visites per ensenyar els pisos, sol·licitar als futurs llogaters la documentació econòmica suficient per tal d’assegurar la seva solvència i, finalment, redactar el contracte de lloguer d’acord amb el que estableix la Llei d’Arrendaments Urbans per tal que ambdues parts tinguin els seus drets i obligacions reconeguts a l’esmentat document.

Durant el termini de durada del contracte d’arrendament facilitem a les persones propietàries, de forma totalment gratuïta, una assegurança que cobreix la defensa jurídica en cas que sigui necessari tramitar un judici de desnonament degut a un impagament de rendes i reclamació de quantitats.

També tramitem la garantia d’Avalloguer, de l’Agència de l’Habitatge, que dóna dret a la restitució de rendes impagades, amb un màxim de 6 mensualitats, a comptar des del moment que s’interposa la demanda de desnonament.

Així mateix, i pel mateix termini, tramitem, també de forma gratuïta, una assegurança de multirrisc de la llar. Aquesta assegurança cobreix el continent de l’habitatge i la responsabilitat civil, així com possibles actes vandàlics produïts pels arrendataris.

Per a concretar tota aquesta gestió acostumem a concertar una visita al pis en qüestió i fem una valoració conjunta amb la propietat tant del preu de renda com de la resta de condicions.

La valoració la fem tenint en compte diferents aspectes:

 • Estat del pis i els serveis que ofereix
 • La comparativa amb altres pisos de similars característiques llogats a zones semblants
 • La demanda que en cada moment puguem tenir i que estimem com a viable per a accedir a un habitatge com el visitat
 • El preu de referència establert per la llei II/2020
Espai destinat a donar informació a les persones propietàries d'habitatges que estiguin interessades en el servei de Borsa de lloguer
Enumeració dels serveis i avantatges que l’administració pot donar als propietaris que depositin el seu habitatge en la Borsa de lloguer
 • Assegurances multirisc i de defensa jurídica durant tot el contracte
 • Avalloguer, de l'Agència Catalana de l'Habitatge
 • Servei gratuït d’assessorament
 • Tramitació de contractes
 • Seguiment de la relació contractual
 • Control del bon ús dels habitatges llogats
Condicions de l'habitatge, documentació i tramitació que cal fer per oferir l'habitatge a la Borsa

Condicions requerides per poder portar el seu habitatge a la Borsa

- Ser titular de l'habitatge en més del 51% de la propietat

- Reunir les condicions d’habitabilitat

 

Tràmit

-Presentar al registre de l'Ajuntament la instància on s’expressa l'oferiment del seu habitatge i omplir el formulari d'oferta de lloguer (documents que us podeu descarregar en aquesta pàgina).

 

Documentació necessària

 • DNI/NIE de la persona/es propietària/es
 • Escriptura de la propietat o de compra-venda
 • Cèdula d’habitabilitat
 • Certificat d’eficiència energètica
 • Núm. de compte bancari (IBAN) per a l’ingrés del lloguer
 • Últims rebuts i factures de subministraments (aigua, llum, gas, comunitat)
 • Últim rebut de la taxa d’escombraries
 • Últim rebut de l’IBI

Espai destinat a donar informació a les persones que estiguin interessades en participar en el servei de Borsa de lloguer com a demandants.
Punts a favor de demanar habitatge de lloguer a preu assequible
 • Facilita la recerca d'un habitatge adequat a les necessitats i les possibilitats de pagament dels sol•licitants
 • Servei gratuït d’assessorament
 • Tramitació de l’ajut al lloguer, si escau, d’acord al marc de les convocatòries establertes i de la disponibilitat pressupostària
Condicions per participar, documentació i tramitació que cal fer per ser admès

Condicions necessàries

 • Estar inscrit al Registre de sol.licitants d’habitatges de protecció oficial al municipi d’empadronament, en modalitat de lloguer.
 • Disposar d’ingressos econòmic estables (contracte laboral fix, antiguitat mínima d’un any al lloc de treball, pensions, etc.)
 • No destinar més del 35 per cent dels seus dels ingressos nets de tots els membres d ela unitat de convivència al pagament de la renda de lloguer.
 • No tenir antecedents d’impagament (ASNEF)

Tràmit

-Presentar al registre de l'Ajuntament la instància on s’expressa la demanda d’habitatge i omplir el Formulari (documents que es poden descarregar en aquesta pàgina)

 

Documentació necessària

 • Sol·licitud i resolució d’inscripció HPO
 • Fotocòpia del DNI/NIE de totes les persones sol·licitants
 • Justificant d’empadronament
 • Llibre de família
 • Justificació ingressos (nòmines, contractes, pensions, etc)