Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Descripció

Servei de Mediació per al Lloguer assequible, també anomenat Borsa de lloguer. Fa d'intermediari entre persones propietàries particulars, que tenen pisos per llogar, i persones sol·licitants inscrites al nostre registre de Borsa com a demandants i al Registre de Sol·licitants d'HPO, per ajudar-los a trobar un pis de lloguer que s’ajusti a les seves necessitats.

La Borsa de lloguer assequible ofereix un servei gratuït que facilita garanties i seguretat en el cobrament dels lloguers.

Ens encarreguem de concertar les visites per ensenyar els pisos, sol·licitar als futurs llogaters la documentació econòmica suficient per tal d’assegurar la seva solvència i, finalment, redactar el contracte de lloguer d’acord amb el que estableix la Llei d’Arrendaments Urbans per tal que ambdues parts tinguin els seus drets i obligacions reconeguts a l’esmentat document.

Durant el termini de durada del contracte d’arrendament facilitem a les persones propietàries, de forma totalment gratuïta, una assegurança que cobreix la defensa jurídica en cas que sigui necessari tramitar un judici de desnonament degut a un impagament de rendes i reclamació de quantitats.

També tramitem la garantia d’Avalloguer, de l’Agència de l’Habitatge, que dóna dret a la restitució de rendes impagades, amb un màxim de 6 mensualitats, a comptar des del moment que s’interposa la demanda de desnonament.

Així mateix, i pel mateix termini, tramitem, també de forma gratuïta, una assegurança de multirrisc de la llar. Aquesta assegurança cobreix el continent de l’habitatge i la responsabilitat civil, així com possibles actes vandàlics produïts pels arrendataris.

Per a concretar tota aquesta gestió acostumem a concertar una visita al pis en qüestió i fem una valoració conjunta amb la propietat tant del preu de renda com de la resta de condicions.

La valoració la fem tenint en compte diferents aspectes:

  • Estat del pis i els serveis que ofereix
  • La comparativa amb altres pisos de similars característiques llogats a zones semblants
  • La demanda que en cada moment puguem tenir i que estimem com a viable per a accedir a un habitatge com el visitat
  • El preu de referència establert per la llei II/2020