Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Cultura

Funcionament i metodologia

Quin és el règim de sessions, el funcionament i la forma de treballar del Consell municipal de Cultura

El Ple del Consell  es reunirà, de manera ordinària, semestralment. Podrà reunir-se extraordinàriament si és necessari.

Per establir les sessions del Plenari caldrà comptar amb un quòrum, en primera i única convocatòria, d’un terç dels seus membres i amb l’assistència de la Presidència i de la Secretaria, o d’aquells/es qui legalment els/les substitueixin.

Es promourà el consens en l’adopció d’acords. La Presidència o la majoria simple de les persones assistents podran sotmetre els assumptes a votació. Els acords del Ple s’adoptaran per majoria simple de les persones assistents, amb el vot diriment de la Presidència en cas d’empat.

L’ordre del dia de les convocatòries serà fixat per la Presidència i contindrà, com a mínim, per a les sessions ordinàries, l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, els temes d’interès per a la sessió i un torn de precs i preguntes.

L’ordre del dia de les sessions extraordinàries contindrà, com a mínim, l’assumpte o assumptes que haguessin motivat la convocatòria.

El plenari del Consell Municipal de Cultura podrà crear, a proposta de la Presidència i amb caràcter temporal o permanent, Grups o Comissions de Treball per assumptes concrets.

El Consell Municipal de Cultura crearà una Comissió Permanent encarregada de fer el seguiment dels assumptes tractats a les sessions del Ple del Consell i es reunirà de forma ordinària, com a mínim, una vegada al trimestre i, de forma extraordinària, les vegades que siguin necessàries a proposta de la presidència o a petició d’un terç dels seus membres.

Les comissions de treball estaran composades per representants de les entitats, ciutadania, grups municipals i cos tècnic i establiran el seu propi règim de funcionament, determinat pel Plenari del Consell. El règim de funcionament de les Comissions serà determinat pel Plenari del Consell i les entitats podran delegar en els seus representants.

Les comissions de treball podran constituir també Taules de Treball col·laboratives.