Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Cultura

Consell municipal de Cultura

El Consell municipal de Cultura té per objectiu garantir un espai on la ciutadania, el teixit associatiu i els principals agents culturals del municipi puguin fer el seguiment, la consulta, la reflexió i la formulació de propostes sobre les grans línies polítiques culturals del govern municipal. Així mateix, és configura com un espai proactiu en el qual proposar actuacions en l’àmbit de la cultura i per a la coproducció de polítiques públiques en aquest àmbit.

D'on sorgeix i com es crea el Consell municipal de Cultura

Fins l'any 2019 Ripollet comptava amb el Patronat Municipal de Cultura (PMC), un organisme autònom de l'Ajuntament de Ripollet que oferia serveis culturals.

El 31 de desembre de 2019, el PMC va ser dissolt i la seva estructura es va integrar a l'Ajuntament de Ripollet.

El PMC comptava amb un consell d'administració integrat per representants polítics i del teixit local associatiu relacionat amb la cultura. L’any 2021 va entrar en vigor el Reglament de Participació de l'Ajuntament Ripollet, normativa local que regula la creació i funcionament dels òrgans i processos de participació.

L’empresa Momentumlab, va dur a terme el procés participatiu, amb diferents dinàmiques amb les entitats per a treballar els aspectes de rellevància que hauria de contemplar el Consell i el seu Pla de treball, així com aspectes relatius a la seva composició i metodologia de treball.

El dia 25 d’octubre de 2021 es van dur a terme la trobada amb entitats culturals, en el marc del procés participatiu ‘La cultura i l'esport de totes les persones’, per a la creació dels Consells Municipals de Cultura i d'Esports.

Així, a més es va realitzar una enquesta, que es pot omplir en línia fins el 9 novembre, i on les persones podien enviar les seves propostes i suggeriments per a l'elaboració del reglament de funcionament i el pla de treball dels Consells municipals de Cultura i Esports.

Amb data 23 de març de 2022 ha estat aprovat el Reglament del Consell Municipal de Cultura de Ripollet, òrgan de participació sectorial. La creació del consell va ser aprovada per l'Ajuntament en Ple del 23 de desembre de 2021.

Quines són les funcions que ha de dur a terme el Consell municipal de Cultura

Els objectius específics del Consell Municipal de Cultura, són:

 1. Promocionar la participació i la visibilitat de la vida cultural del municipi.
 2. Enfortir la col·laboració i les relacions entre associacions culturals per a contribuir al desenvolupament cultural del municipi.
 3. Fomentar la creació i la llibertat artística.
 4. Generar debat, coneixement i propostes sobre aspectes culturals que afecten al municipi.
 5. Actualitzar el Pla de Treball del Consell i fer-ne el seguiment i l’avaluació del mateix.
 6. Seguiment i avaluació de les polítiques municipals en l’àmbit de la cultura.
 7. Fomentar els processos participatius en el sí de les pròpies entitats culturals i entre elles.
 8. Vetllar per la representació en el Consell de totes les arts, tipologies, àmbits i disciplines culturals.

Codissenyar polítiques públiques en l’àmbit cultural.

Qui forma part del Consell municipal de Cultura

Tal i com estableix l'article 5 del Reglament del Consell Municipal de Cultura, la composició basada en criteris de pluralitat i diversitat de manera que faciliti la més alta varietat d’opcions i opinions i la igualtat de gènere. Així l’estructura organitzativa del Consell està formada per una Presidència, el Ple del Consell i una Secretaria.

La Presidència del Consell Municipal de Cultura correspon a l’alcalde/essa, el/la qual podrà delegar a favor del/la regidor/a que tingui les competències en matèria de cultura.

Vocals:

 1. Una persona representant de cada un dels grups polítics municipals amb representació al Ple, incloent-hi les regidories no adscrites.
 2. Una persona representant de cada una de les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats que duguin a terme actuacions i programes en l’àmbit cultural.
 3. Una persona representant d’aquelles entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats que duguin a terme, encara que no sigui com a objectiu principal, actuacions i programes en el camp de la cultura o bé que declarin el seu interès.
 4. Les persones que hi participen a títol individual, fins a un màxim de cinc persones, inscrites en el Registre de Participació Ciutadana que duguin a terme actuacions i programes en l’àmbit cultural i declarin el seu interès en participar en el debat i reflexió sobre aspectes culturals i tinguin experiència acreditada en el món de la cultura. Aquestes persones no poden formar part d’entitats que ja comptin amb representació al Consell.

La secretaria ocupada per personal municipal, designat a l’efecte, relacionat amb l’àrea de la cultura, per delegació de la Secretaria de l’Ajuntament.

Quin és el règim de sessions, el funcionament i la forma de treballar del Consell municipal de Cultura

El Ple del Consell  es reunirà, de manera ordinària, semestralment. Podrà reunir-se extraordinàriament si és necessari.

Per establir les sessions del Plenari caldrà comptar amb un quòrum, en primera i única convocatòria, d’un terç dels seus membres i amb l’assistència de la Presidència i de la Secretaria, o d’aquells/es qui legalment els/les substitueixin.

Es promourà el consens en l’adopció d’acords. La Presidència o la majoria simple de les persones assistents podran sotmetre els assumptes a votació. Els acords del Ple s’adoptaran per majoria simple de les persones assistents, amb el vot diriment de la Presidència en cas d’empat.

L’ordre del dia de les convocatòries serà fixat per la Presidència i contindrà, com a mínim, per a les sessions ordinàries, l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, els temes d’interès per a la sessió i un torn de precs i preguntes.

L’ordre del dia de les sessions extraordinàries contindrà, com a mínim, l’assumpte o assumptes que haguessin motivat la convocatòria.

El plenari del Consell Municipal de Cultura podrà crear, a proposta de la Presidència i amb caràcter temporal o permanent, Grups o Comissions de Treball per assumptes concrets.

El Consell Municipal de Cultura crearà una Comissió Permanent encarregada de fer el seguiment dels assumptes tractats a les sessions del Ple del Consell i es reunirà de forma ordinària, com a mínim, una vegada al trimestre i, de forma extraordinària, les vegades que siguin necessàries a proposta de la presidència o a petició d’un terç dels seus membres.

Les comissions de treball estaran composades per representants de les entitats, ciutadania, grups municipals i cos tècnic i establiran el seu propi règim de funcionament, determinat pel Plenari del Consell. El règim de funcionament de les Comissions serà determinat pel Plenari del Consell i les entitats podran delegar en els seus representants.

Les comissions de treball podran constituir també Taules de Treball col·laboratives.

Calendari de reunions del Consell municipal de Cultura

El Consell Municipal de Cultura s’ha constituït el dia 05 de juliol de 2022.

El Ple del Consell  es reunirà, de manera ordinària, semestralment. Podrà reunir-se extraordinàriament si és necessari.

La Comissió Permanent com a mínim, una vegada al trimestre i, de forma extraordinària, les vegades que siguin necessàries a proposta de la presidència o a petició d’un terç dels seus membres.

Persones que integren el Consell municipal de Cultura

Per aquest mandat 2023-2027, les persones que integren el Consell municipal de Cultura són les següents:

President delegat: Roger Bayó Padró

Secretària delegada: M Carmen García

Vocals grups municipals

 • Sonia Martín Morales, en representació del grup municipal PSC
 • Lurdes Serra i Suñé, en representació del grup municipal ERC
 • Aleix Monzó Illán, en representació del grup municipal Ara Decidim
 • Argyris Hortas Gozalbo, en representació del grup municipal VOX
 • Víctor Diéguez García, en representació del grup municipal PP

 Vocals

 • Jordi Soldevilla Jiménez, en representació de l’Associació Sardanistes de Ripollet
 • Rubén Mohino Illán, en representació de Diables de Ripollet
 • Silvia Miguel Martin, en representació de Societat Coral “El Vallés”
 • Marc Rodrigo Magdaleno, en representació de Ripollet Costums i Tradicions
 • Joan Ramon Gordo Montraveta, en representació de l’Associació Espectadors del Teatre del Mercat Vell
 • Alejandro Ponce Hidalgo, en representació de Comissió Ripolletenca d’Activitats Culturals (CRAC)
 • Santiago Guerrero García, en representació de l'Asociación Camino ancestral de Santiago
 • Alberto Castro Belmonte, en representació d’Associació Entre Tots
 • José María Mur Calatrava, en representació del Centro Recreativo y cultural aragonés de Ripollet
 • José Espejo Canales, en representació de Club de Jubilados y Pensionistas
Actes de les reunions que celebra el Consell de Cultura