Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Prevenció, conscienciació, control i detecció del trastorn de joc entre els joves

Moció per la prevenció, conscienciació, control i detecció del trastorn de joc entre els i les joves en el municipi de Ripollet, Transaccionada amb la moció del punt 6.8. de l’ordre del dia i consensuada i subscrita per tots els grups municipals.

La regulació del joc a Espanya posseeix una fragmentació territorial amb una variabilitat normativa que ha suposat que algunes Comunitats Autònomes tinguin una regulació avançada en relació a l’ordenació del joc i la prevenció de conductes addictives, mentre que unes altres semblen haver-se quedat despenjades.

Som conscients que existeix una competència estatal en matèria de joc, que ha de ser exercida per l’Estat en nom de l’interès general, i que és el mateix Estat qui ha de vetllar perquè les diferents normatives autonòmiques s’actualitzin, especialment en matèria de prevenció de conductes addictives.

L’estudi i anàlisi dels factors de risc del trastorn de joc en població clínica espanyola de l’any 2017, coordinat per la Direcció general d’Ordenació del joc, proporciona informació i conclusions interessants en relació amb els perfils psico-socials més afectats pels trastorns derivats de l’activitat de joc, tant en homes com en dones, així com els principals indicadors de la severitat i afectació d’aquest trastorn.

La radiografia que proporciona aquest estudi pel que fa al perfil dels jugadors problemàtics al nostre país és el d’un home solter, actiu laboralment, que no disposa d’ajuts socials, que va presentar un inici precoç de la conducta del joc i que pateix problemes relacionats amb la salut. L’informe assenyala que la mitjana d’edat d’inici en el joc al nostre país és de 21 anys, havent-se inicial en el joc el 36% dels enquestats abans dels 18 anys.

Segons l’Associació Espanyola d’Empresaris de Salons de Joc i Recreatius (ANESAR), en la seva memòria 2018, el joc és un negoci rendible que creix anualment al nostre país. Segons les dades que proporciona la seva última memòria, el nombre de cases d’apostes s’ha multiplicat en totes les Comunitats Autònomes. De les 2.441 sales que existien al país l’any 2014, aquest xifra ha crescut fins als 3.132 al 2017.

Aquest augment significatiu de les sales de joc, unit a una regulació dispar segons la Comunitat Autònoma, recordem que cada territori posseeix una llei de joc, sobre drogodependències i altres trastorns addictius, variant la xifra segons la comunitat, i que cada ajuntament posseeix una normativa específica sobre ordenació urbanística, ha donat lloc al fet que existeixin cases d’apostes o sales de joc situades just al davant de col·legis instituts i centres juvenils. Una proximitat a aquest tipus de centres que, segons diferents experts normalitza la seva presència i fa que els menors considerin aquest tipus de negocis aptes per al seu accés, facilitant, en certa mesura, l’inici de n el joc del ciutadans.

A part del problema que representa la proliferació de cases d’apostes, cal afrontar l’enorme perill que suposen les apostes on-line. Els darrers anys han proliferat múltiples modalitats de joc on-line que permeten apostar fins i tot des del mòbil, posant les màximes facilitats al fet d’apostar. Aquestes noves formes de joc, a més a més, fan servir formes de publicitat especialment agressives, utilitzant la imatge de persones famoses, sovint esportistes d’èxit.

Les dades del darrer informe de la Dirección General de Ordenación del Juego, dependent del Ministeri d’Hisenda, diuen que els 52 operadors que ofereixen apostes on-line tenen donats d’alta 1.394.787 jugadors actius (persones que han apostat l’últim mes), xifra que s’ha multiplicat des del 2013. La proliferació d’aquestes noves modalitats d’apostes, entre altres problemes, està provocant un augment exponencial de problemes de ludopatia entre la gent jove. Així, a dia d’avui, quasi 3 de cada 10 persones que fan teràpia tenen entre 20 i 30 anys.

Més enllà, per tant, de les lleis estatals o autonòmiques entenem que els ajuntaments, com administració pública més propera al ciutadà i coneixedora de primera mà de la realitat del seu territori, han de jugar un paper fonamental a l’hora d’afrontar el trastorn de joc des dels seus diferents vessants: regulació, conscienciació, control, detecció, etc.

És per tot això que proposem al Ple Municipal de l’Ajuntament de Ripollet que subscrigui els següents:

1.- Declarar el rebuig de l’Ajuntament de Ripollet a la proliferació de les cases d’apostes i de les campanyes publicitàries que tracten de promoure-les i normalitzar-les.

2.- Instar al Govern de l'Estat a reformar la Llei General de la Comunicació Audiovisual i la Llei General de Publicitat perquè es reguli la publicitat de les Cases d'Apostes i es prohibeixi el que aquestes empreses puguin publicitar-se per a fer efectiva la protecció del públic infantil i juvenil i a impulsar el Reial decret de Comunicacions Comercials de les Activitats de Joc i de Joc Responsable amb l'objectiu de restringir la publicitat per a jocs i apostes en línia.

3.- Instar el Govern de la Generalitat que limiti l’obertura dels salons de joc i apostes físiques modificant el Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació, i el Decret 37/2010, de 16 de març, d’aprovació del Reglament de salons recreatius i de jocs, revisant a la baixa el nombre màxim d’establiments d’aquest tipus, incrementant el nombre mínim de metres de separació entre locals o la limitació dels mateixos per nuclis de població, reforçant les zones on quedi prohibida aquesta activitat per proximitat a equipaments especialment protegits (educatius, sanitaris, esportius, etc), entre d’altres mesures, per frenar així la seva expansió i declari zones on es prohibeixi la seva instal·lació en funció de la vulnerabilitat social dels seus habitants.

4.- Instar al Govern de la Generalitat que promogui una nova Llei del joc que sigui molt més restrictiva i clara en matèria de joc i apostes, especialment del joc on-line, i estableixi un horari molt més limitat que l’actual.

5.- Instar al Govern de la Generalitat que prohibeixi les terminals d'apostes esportives en salons de joc, bingos, casinos i bars o establiments de restauració.

6.- Dur a terme les modificacions precises en la normativa sobre planificació urbanística a fi de prohibir l’obertura de cases d’apostes i joc en les proximitats de centres escolars, instituts, centres juvenils, zones esportives i edificis públics amb el trànsit de menors d’edat, fixant una distància d’entre 500 i 1000 metres i executar la moratòria per fer-ho possible el més aviat possible.

7.- Eliminar de qualsevol cartelleria del mobiliari urbà o de l'espai públic aquest tipus d'establiments.

8.- Realitzar activitats informatives en els centres escolars per a aprofundir en l'ús que fan els joves dels jocs en línia i d'apostes i en els possibles problemes derivats d'aquest ús,  a través del  programa “salut i joves”, i incorporar l’atenció i detecció de ludopaties a la cartera d’assessorament de la regidoria de Joventut a demanda i de forma personalitzada als joves que s’hi adrecen i també a les visites i tallers que fan als instituts, elaborant material propi informatiu sobre els perills del joc online.

9.- Posar en marxa accions contra la ludopatia per a tota la població, incorporant-la com a conducta addictiva en les mesures de prevenció de drogues que ja es porten a terme actualment.

10.- Reforçar la formació de la Policia Local de manera que es familiaritzin amb les infraccions més habituals relacionades amb les apostes i el joc, particularment en l'accés de menors d'edat, persones incapacitades legals i persones amb l'accés al joc legalment restringit.

11.- Sol·licitar als equips, clubs, entitats esportives locals i als seus jugadors i jugadores a col·laborar perquè no s'identifiqui l'esport amb les apostes, assumint la seva responsabilitat social, eliminant la publicitat de les cases d'apostes, posant en marxa campanyes de conscienciació i no signant convenis de col·laboració ni patrocinar a entitats esportives que facin publicitat de les cases d'apostes.

12.- Impedir l’accés a les pàgines d’apostes des dels ordinadors, accessos a internet i xarxes Wi-Fi de locals i espais municipals.

13.- Instar al Govern de la Generalitat a augmentar el tipus aplicable en l'Impost sobre

Activitats del Joc per a les cases d'apostes i del joc en línia.

14.- Instar al govern de la Diputació de Barcelona a que col·labori amb recursos tècnics i econòmics amb l’Ajuntament de Ripollet amb la finalitat d’estudiar les modificacions necessàries destinades a introduir limitacions urbanístiques.

15.- Traslladar aquests acords el Govern de la Generalitat, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, al Govern de l’estat, als grups polítics del Congrés dels Diputats, a les Associacions de Veïns de Ripollet i a les escoles i instituts de Ripollet.

***

L’acord s’adopta per votació: Ordinària,

Vots favorables: Unanimitat de tots els grups municipals.