Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Fons per a la recollida selectiva de residus municipals

Moció en relació amb l’ajut del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per la recollida selectiva de residus municipals. Presentada pel grup municipal de Ara Decidim Ripollet.

  1. Any Sumem Verd

Durant aquest any, Ripollet farà una reflexió i pararà especial atenció en les polítiques que promoguin la conscienciació i també l'acció cap a la sostenibilitat i la lluita conjunta contra el canvi climàtic, en el marc de l'Any Sumem Verd i de forma oberta a la participació d'entitats, comunitat educativa, veïns i veïnes, i es concretarà en actuacions que, a banda de voler incidir en el nostre entorn físic proper, també han de fer visible el nostre compromís amb les generacions futures.

Es promourà la pro activitat perquè cal afrontar amb corresponsabilitat la situació climàtica actual, declarada d'emergència, actuant no només des d'àrees com la protecció del medi, serveis municipals o la mobilitat, ja encarades cap a polítiques més sostenibles, sinó que també caldrà implicar el món comercial i empresarial, els agents culturals i esportius i la comunitat educativa, des d'on ens arriben contínuament propostes i inquietuds en relació al canvi climàtic, la gestió dels residus i la contaminació ambiental.

  1. Acord metropolità pel Residu Zero

També convé recordar que el nostre municipi ha formalitzat l'Acord metropolità per al residu zero ara fa tot just un any,  un gran pacte a escala metropolitana entre l'AMB, la Generalitat de Catalunya, a través de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) i els 36 ajuntaments metropolitans que ha donat com a fruit una estratègia conjunta per a la gestió dels residus municipals i sortir de l'estancament entorn el 35 % de la recollida selectiva metropolitana.

Un fonament d’aquest acord és l'abandonament progressiu de l'actual model basat en els ecoparcs, on només és possible recuperar un 10-12 % dels materials reciclables de forma barrejada (i que si se separessin adequadament se'n podria recuperar el 90%). Aquestes instal·lacions es reconvertiran progressivament en plantes de tractament més especialitzades, sobretot dedicades a la matèria orgànica.

També està prevista la reducció de la incineració de residus i, en paral·lel, la disminució de la quantitat de residus que acaben en un dipòsit controlat, amb la consegüent reducció de l'impacte ambiental que suposen les últimes fases de la gestió de residus.

  1. PRECAT20

D’altra banda, l’Agència Catalana de Residus ha elaborat nous instruments de planificació que pretenen respondre els reptes normatius, econòmics, empresarials i tècnics que planteja la recollida de residus dintre del marc europeu i les Noves Directives Europees de Residus (Directiva Marc de Residus, Directiva d’envasos i residus d’envasos, Directiva d’abocadors, Directiva de VFU, Piles i Bateries, RAEE) que aquest marc imposa, amb el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) com a instrument bàsic.

D’acord amb els objectius estratègics establerts al PRECAT20, s’han definit diferents fites que cal assolir durant els popers anys. L es dues que més ens afecten directament, és la d’augmentar fins al 60% la recollida selectiva de residus municipals, marcada pel 2021. I la introducció d’un Cànon d’Abocador per a residus municipals inversament proporcionals al percentatge de recollida selectiva de cada municipi.

  1. Fons FEDER per la compra pública d’innovació en matèria de recollida selectiva

Dins aquest escenari, l'Agència de Residus de Catalunya impulsa enguany ajuts destinats a ens locals de Catalunya provinents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a la realització de projectes de compra pública d'innovació en matèria de recollida selectiva de residus municipals.

La compra pública d’innovació té per objecte el desenvolupament de solucions innovadores pioneres per resoldre necessitats del sector públic a mig o a llarg termini i, per tant, permet abordar molts dels problemes que han d’afrontar les Administracions Públiques obrint la porta a solucions més eficients i de major qualitat que valoren els beneficis ambientals i socials; a una major rendibilitat i a noves oportunitats per a les empreses. En aquest sentit, la contractació pública de productes i serveis innovadors és primordial per millorar la qualitat i l'eficiència dels serveis públics.

La finalitat principal d'aquesta subvenció és promoure la implantació de models de recollida selectiva de residus més eficients per assolir els objectius establerts en el PRECAT20 d'acord amb la normativa de la UE, aportant solucions innovadores als següents reptes plantejats:

  • Estendre els resultats assolits en sistemes personalitzats de recollida selectiva a àmbits territorials de més població i a municipis més grans dels que actualment disposen d'aquests sistemes personalitzats, mitjançant sistemes innovadors que involucrin tota la població i provoquin canvis reals en els hàbits de la societat.
  • Introduir canvis en els sistemes de recollida selectiva dels comerços i activitats de serveis així com dels productors de residus assimilables a municipals perquè considerin prèviament la prevenció, facin la separació en origen dels diferents materials, involucrin en tota la cadena del procés de valorització i garanteixin la correcta destinació, amb el doble objectiu de valoritzar els seus propis residus i de servir de model impulsor dels canvis en els comportaments de la ciutadania.
  • Disposar d'un sistema de monitoratge transparent i accessible, amb l'objectiu que els ciutadans i les activitats econòmiques que produeixen residus municipals puguin conèixer l'impacte directe del seu comportament vers els índexs de prevenció i de recollida selectiva del seu territori. Aquest sistema ha de permetre a les administracions públiques accedir a la informació i adaptar les seves actuacions en funció dels resultants obtinguts i replantejar el sistema per millorar l'eficàcia del servei públic, tant des del punt de vista ambiental com econòmic i social.
  1. Què pot aportar aquest fons FEDER a Ripollet

La convocatòria de subvencions destinades a ens locals de Catalunya per a l'assignació de cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a la realització de projectes de compra pública d'innovació en matèria de recollida selectiva de residus municipals te una dotació màxima de 10 milions d’euros per a finançar el 50% del cost dels projectes.

El pressupost destinat a aquest projectes es divideix en 5 línies de finançament, en funció de la població del municipi on es duen a terme les actuacions i la seva estacionalitat.

La línia en què es troba Ripollet, per municipis entre 20.000 i 50.000 (som els únics que ens hi presentem dins aquesta línia) està dotada amb 1.200.000 €. I l’import que no s’exhaureixi de cadascuna de les línies de finançament es reassignarà a altres línies.

Es cofinançarà el 50% de la despesa total subvencionable, que anirà a càrrec del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). I, a més a més de l'execució dels projectes, la seva preparació fins a un màxim del 30 % del cost total.

Per tot això, es Ple de l’Ajuntament de Ripollet pren els següents acords:

 Primer. Continuar desenvolupant un model consensuat per tal d’implementar, durant el 2021, un sistema de recollida de residus que contingui, entre d’altres, elements de Porta a Porta i que contribueixi, pel que fa a l'assoliment dels objectius de recollida selectiva i prevenció, a la millora de la qualitat dels residus recollits i a l'optimització de la seva valorització material i la modernització del servei.

Segon. Contribuir amb aquest nou model de recollida de residus  a produir un canvi de tendència en la gestió dels residus municipals a Catalunya.

Tercer. Presentar dins el termini establert per l’Agencia Catalana de Residus i complint tots els requisits que s’exigeixen, la sol·licitud d’ajuts provinents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a la realització de projectes de compra pública d'innovació en matèria de recollida selectiva de residus municipals.

***

L’acord s’adopta per votació: Ordinària,

Vots favorables: 17. Dels grups de Ara Decidim Ripollet, PSC-CP i ERC-ARA-AM.

Vots en contra: 3. Del grup de C’s.

Abstencions: 1. Del grup de SOM Ripollet.