Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple

Què és el Ple i qui l'integra

El Ple de l’Ajuntament està format per l’alcalde i els regidors i regidores escollits a les eleccions municipals. El lloc de realització de les sessions és la sala de plens municipal. En casos extraordinaris o de força major, es poden fer en altres llocs. Actualment el Ple de l'Ajuntament de Ripollet està integrat per 21 regidors i regidores.

L'equip de govern està format pels grups municipals del PSC i ERC, amb 12 regidors i regidores. L'Alcalde és en Luis Tirado García.

L'oposició està integrada pels grups municipals d'Ara Decidim (6 regidors i regidores), VOX (2 regidors) i PP (1 regidor).

Competències del Ple

Segons estableix la normativa vigent, les principals funcions del Ple són:

-Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
-Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
-Aprovar els plans i altres instruments d'ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
-Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
-Crear i regular òrgans complementaris.
-Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
-Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l'alcalde o la Junta de Govern Local.
-Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
-Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
-Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d'administracions públiques.
-Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
-Exercir accions administratives i judicials.
-Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic. Alienar el patrimoni.
-Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Convocatòries de Ple
Poden consultar l'ordre del dia de la convocatòria de cada sessió aquí

Calendari de sessions
A Ripollet, les sessions ordinàries del Ple se celebren el darrer dijous de cada mes, excepte el mes d'agost, a les 19 h. També es poden celebrar sessions extraordinàries, urgents i altres especials indicades per la normativa vigent. Totes les sessions plenàries són públiques i es poden seguir també als mitjans municipals, en streaming (Ripollet TV i Ripollet Ràdio), a més del seguiment a través del Twitter de l'Ajuntament de Ripollet.

Acords de Ple 
Les actes amb els acords presos a cada sessió plenària, es poden consultar aquí

Mocions
Poden consultar aquí les mocions aprovades al Ple de l'Ajuntament de Ripollet, presentades pels diferents grups municipals que l'integren.