Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocatòries d'ocupació pública

Oferta pública ocupació

Convocatòries de places per a formar part de la plantilla de l'Ajuntament.

Aquestes bases tenen per objecte la selecció, amb caràcter permanent, d’una plaça de tècnic/a de gestió general, adscrita al lloc de treball de tècnic/a de contractació, escala d’administració general, sots escala tècnica, subgrup A2, de la plantilla de personal funcionari, inclosa a l’oferta pública d’ocupació de l’any 2021
Aquestes bases tenen per objecte la selecció, amb caràcter permanent, mitjançant concurs oposició lliure, de 7 places de personal administratiu, escala d’administració general, subgrup C1, de la plantilla de personal funcionari, mitjançant concurs oposició lliure. Les places han estat publicades a les següents ofertes públiques: OPO 2020 (1 plaça), OPO 2021 (2 places), i OPO 2022 (4 places), i publicades al DOGC i BOPB, de dates 09/12/2020, 21 i 22/12/2021 i 20/12/2022 respectivament.
Aquestes bases tenen per objecte regir la selecció, amb caràcter permanent, de tres places d’agent de policia local, vacants a la plantilla de funcionaris, pels sistema de concurs oposició, incloses a l’oferta pública d’ocupació dels anys 2022 i 2023. El termini per a presentació de sol·licituds és del 28/03/2024 al 26/04/2024.
L'autoliquidació de la taxa s'ha fer prèviament a la presentació de la sol·licitud. La podeu realitzar des del Portal de gestió d'autoliquidacions: https://seu.ripollet.cat/autoliquidacions

L'adreça de l'enllaç és: https://seu.ripollet.cat/autoliquidacions

La sol·licitud per a participar en el procés de selecció només és necessària per a la presentació presencial. Si es presenta la sol·licitud telemàticament no cal emplenar el model de sol·licitud. Només realitzar el pagament de la taxa mitjançant autoliquidació i emplenar el formulari web adjuntant la documentació corresponent.

application/pdf 0112_Model_sol_edit.pdf — 562.1 KB

L’objecte de les presents bases específiques és la regulació del procés selectiu per la cobertura d’una plaça de tècnic/a superior en Economia, corresponent a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2023, de la plantilla de personal funcionari, escala administració especial, sots escala tècnica, classe superior, subgrup A1, i la constitució d’una borsa de treball per cobrir possibles suplències del personal de plantilla, derivades de substitucions temporals, places interines o altres circumstàncies temporals
L'autoliquidació de la taxa s'ha fer prèviament a la presentació de la sol·licitud. La podeu realitzar des del Portal de gestió d'autoliquidacions: https://seu.ripollet.cat/autoliquidacions

L'adreça de l'enllaç és: https://seu.ripollet.cat/autoliquidacions

La sol·licitud per a participar en el procés de selecció només és necessària per a la presentació presencial. Si es presenta la sol·licitud telemàticament no cal emplenar el model de sol·licitud. Només realitzar el pagament de la taxa mitjançant autoliquidació i emplenar el formulari web adjuntant la documentació corresponent.

application/pdf 0112_Model_sol_edit.pdf — 562.1 KB