Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocatòries d'ocupació pública

Processos de selecció tancats

Aquí trobaràs el processos de selecció que ja han finalitzat

Convocatòria de selecció per a cobrir 3 places de l'escala d'administració especial ,subescala de serveis especials, classe agent de la policia local, mitjançant concurs oposició lliure i constitució d'una borsa de treball
És objecte de la present convocatòria la provisió temporal, per contracte de relleu, d’una plaça d’oficial primera instal·lacions, de la qual el titular ha sol·licitat la jubilació parcial en el 50% de la jornada de treball. Aquesta plaça es troba enquadrada administrativament com a personal laboral, escala oficial primera, assimilat al grup C2.
Aquestes bases tenen per objecte la selecció, amb caràcter permanent, de 2 places d’arquitecte tècnic, mitjançant concurs oposició lliure, de les següents places: 1 plaça d’arquitecte/a tècnic/a, per a la unitat tècnica del Departament d’Espai Públic, subgrup A2, funcionari de carrera, escala Administració especial, sotsescala tècnica, inclosa a l’oferta pública d’ocupació de l’any 2020. 1 plaça d’arquitecte/a tècnic/a, per a la unitat de la Brigada Municipal d’Obres, subgrup A2, personal laboral fix, escala administració especial, sotsescala tècnica, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2018.
Aquestes bases tenen per objecte la selecció, amb caràcter permanent, de dues places de tècnic/a de grau mitjà de Serveis Econòmics, mitjançant concurs oposició lliure, vacants a la plantilla de funcionaris, incloses a l'oferta pública d'ocupació del 2021, publicada al DOGC de 21 de desembre de 2021 i BOPB de 22 de desembre de 2021.
L’objecte de la convocatòria és crear una borsa de treball per tal de cobrir necessitats de nomenaments de personal funcionari interí i contractacions laborals temporals, derivats de substitucions temporals, places interines o altres circumstàncies temporals, de la categoria tècnic/a de grau mitjà, escala administració especial, sots escala tècnica, subgrup A2, lloc de treball GT- Persones, mitjançant concurs oposició en torn lliure.
És objecte de la present convocatòria la provisió en propietat, i pel sistema de concurs-oposició per foment de la promoció interna, d’una plaça de sots-inspector/a de la policia local, la plaça està enquadrada a l’escala d’administració especial, subgrup de serveis especials, classe policia local, grup C, subgrup C1
És objecte de la present convocatòria la selecció, amb caràcter permanent, i pel sistema de concurs-oposició per foment de la promoció interna, d’una plaça de Tècnic/a de grau mitjà, adscrita al lloc de treball de tècnic/a d’esport, de la plantilla de personal laboral, subgrup A2, a cobrir per promoció interna entre el personal laboral del subgrup C1.
És objecte d’aquestes bases la regulació del procés de provisió definitiva d’un lloc de treball de AD-Administració Recursos Humans, categoria tècnic/a mig, subgrup A2, complement de destí 20, adscrit a l’àmbit de Governança, Departament Persones i organització; mitjançant concurs de mèrits i obert a la mobilitat interadministrativa entre personal funcionari de carrera.