Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocatòries d'ocupació pública

Processos per a personal de l'Administració

En aquest apartat trobareu els processos selectius per a la cobertura definitiva de places del règim funcionari i laboral, reservades a personal que ja és funcionari de carrera o laboral fix de l’Ajuntament de Ripollet i/o d’altres administracions.

És objecte d’aquestes bases la regulació del procés de provisió definitiva d’un lloc de treball de AD-Administració Recursos Humans, categoria tècnic/a mig, subgrup A2, complement de destí 20, adscrit a l’àmbit de Governança, Departament Persones i organització; mitjançant concurs de mèrits i obert a la mobilitat interadministrativa entre personal funcionari de carrera.
És objecte de la present convocatòria la provisió en propietat, i pel sistema de concurs-oposició per foment de la promoció interna, d’una plaça de sots-inspector/a de la policia local, la plaça està enquadrada a l’escala d’administració especial, subgrup de serveis especials, classe policia local, grup C, subgrup C1
És objecte de la present convocatòria la selecció, amb caràcter permanent, i pel sistema de concurs-oposició per foment de la promoció interna, d’una plaça de Tècnic/a de grau mitjà, adscrita al lloc de treball de tècnic/a d’esport, de la plantilla de personal laboral, subgrup A2, a cobrir per promoció interna entre el personal laboral del subgrup C1.
És objecte de la present convocatòria la selecció, amb caràcter permanent, i pel sistema de concurs-oposició per foment de la promoció interna, d’una plaça de Tècnic/a superior, adscrita al lloc de treball de tècnic/a superior d’informàtica, de la plantilla de personal funcionari, subgrup A1, escala Administració especial, a cobrir per promoció interna entre el personal funcionari del subgrup A2.
És objecte de la present convocatòria la selecció, amb caràcter permanent, i pel sistema de concurs-oposició per foment de la promoció interna, d’una plaça de Tècnic/a superior, àmbit Ciutat i sostenibilitat, de la plantilla de personal funcionari, subgrup A1, escala Administració especial, a cobrir per promoció interna entre el personal funcionari del subgrup A2.