Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocatòries d'ocupació pública

Ofertes d'estabilització de l'ocupació - concurs oposició

Processos selectius convocats, mitjantçan concurs-oposició, per l'Ajuntament de Ripollet per a l’estabilització de les places incloses a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022, aprovada per Junta de Govern Local de data 24 de maig de 2022, i publicada al Butlletí Oficial de la Província (en endavant BOPB) de data 30 de maig de 2022. La provisió d’aquestes places es regirà per les bases comunes reguladores dels processos d’estabilització aprovades per Junta de Govern Local de data 22 de novembre de 2022 i publicades al BOPB en data 5 de desembre de 2022 i al DOGC en data 2 de desembre de 2022, i les bases específiques de cada convocatòria.

1 plaça de tècnica/a superior de l’escala d’administració general, sots escala tècnica, classe superior, categoria tècnic/a d’administració general, de la plantilla de personal funcionari, adscrita al lloc de treball tècnic/a d’organització (Annex 1 bases específiques)
1 plaça de tècnica/a mig, subgrup A2, escala d’administració especial, sots escala tècnica, classe diplomat, categoria tècnic/a mig, de la plantilla de personal funcionari, adscrita al lloc de treball tècnic/a mig d’empresa (Annex 3 bases específiques)
1 plaça d’admistratiu/va, subgrup C1, escala administració general, sots escala administrativa, categoria administrativa, de la plantilla de personal funcionari, adscrita al lloc de treball d’administratiu/va (Annex 4 bases específiques)
1 plaça de conserge, subgrup AP, escala d’administració general, sots escala subaltern, categoria conserge de la plantilla de personal funcionari, adscrita al lloc de treball de conserge. (Annex 5 bases específiques)
1 plaça de tècnica/a mig, subgrup A2, de la plantilla de personal laboral, adscrita al lloc de treball treballador/a social. (Annex 6 bases específiques)
7 places de tècnica/a mig, subgrup A2, de la plantilla de personal laboral, adscrits/es al lloc de treball Tècnic/a mig d’ocupació. (Annex 7 bases específiques)
1 plaça d’oficial primera, subgrup C2, categoria oficial primera de la plantilla de personal laboral, adscrita al lloc de treball d’oficial primera fuster. (Annex 8 bases específiques)
1 plaça d’oficial primera, subgrup C2, categoria oficial primera de la plantilla de personal laboral, adscrita al lloc de treball d’oficial primera paleta. (Annex 9 bases específiques)
Termini de presentació de sol·licitud del 31/12/2022 al 30/01/2023, ambdós inclosos

L'adreça de l'enllaç és: https://seu-e.cat/ca/web/ripollet/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/15210932?p_auth=fowNYqgl