Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ripollet Impulsa

Funcionament i metodologia

Quin és el règim de sessions, el funcionament i la forma de treballar del Consell municipal de Desenvolupament Econòmic

Tal i com s'indica als articles 13 i 22 del Reglament del Consell de Desenvolupament Econòmic, el Consell s’entendrà constituït quan hagi estat convocat segons allò establert i es trobin, en primera i única convocatòria, un terç dels seus membres. Es requereix l’assistència de la Presidència i de la Secretaria, o d’aquells que legalment els substitueixin.

Els acords s’adoptaran per majoria simple de les persones presents. En cas d’empat decidirà el vot de qualitat de la Presidència.

L’ordre del dia de les convocatòries serà fixat per la Presidència i contindrà, com a mínim, per a les sessions ordinàries, l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, els assumptes per als quals s’hagués convocat, i un torn de precs i preguntes.

L’ordre del dia de les sessions extraordinàries contindrà, com a mínim, l’assumpte o assumptes que haguessin motivat la convocatòria.

Els acords del Ple del Consell seran traslladats als serveis municipals corresponents a efecte de tramitació, si escau, de l’oportú expedient.

El Consell Municipal de Desenvolupament Econòmic Local podrà constituir, amb caràcter temporal o permanent, comissions d’estudi o treball per a activitats concretes. Es crearan per decisió del Ple del Consell que determinarà les activitats que hagin de desenvolupar, així com la seva composició, presidència, secretaria i durada.