Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ripollet Impulsa

Consell municipal de Desenvolupament Econòmic

Consell municipal que té per objectiu vehicular la participació dels diferents agents polítics, econòmics i socials de la localitat, relacionats amb l’àmbit del Desenvolupament Econòmic local: ocupació, empresa i comerç.

D'on sorgeix i com es crea el Consell municipal de Desenvolupament Econòmic

Fins l'any 2019 Ripollet comptava amb el Patronat Municipal d'Ocupació (PMO), un organisme autònom de l'Ajuntament de Ripollet que oferia serveis de promoció econòmica, formació ocupacional o assessorament a la recerca de feina, entre altres.

El 31 de desembre de 2019, el PMO va ser dissolt i la seva estructura es va integrar a l'Ajuntament de Ripollet.

El PMO comptava amb un consell d'administració integrat per representants polítics i del teixit econòmic, comercial i sindical local. Aquest passat 2021 va entrar en vigor el Reglament de Participació de l'Ajuntament Ripollet, normativa local que  regula la creació i funcionament dels òrgans i processos de participació. Des d'aquell moment, es va treballar per crear el Consell Municipal de Desenvolupament Econòmic, òrgan de participació sectorial que ve a substituir a l'antic consell d'administració del PMO. La creació del consell va ser aprovada per l'Ajuntament en Ple el passat mes de juny de 2021.

Quines són les funcions que ha de dur a terme el Consell municipal de Desenvolupament Econòmic

Tal i com estableix l'article 2 del Reglament del Consell municipal de Desenvolupament Econòmic, l'objectiu del Consell és facilitar la participació de les diferents entitats associatives del teixit productiu local, dels diferents actors polítics, econòmics i socials de tal caràcter.

A més, són funcions del Consell Municipal de Desenvolupament Econòmic Local:

 • Proposar suggeriments, iniciatives i propostes per a la resolució de les qüestions estratègiques de l’àmbit.
 • Recollir opinions ciutadanes sobre qualsevol assumpte per al qual demani assessorament o opinió la regidoria o la comissió informativa corresponent.
 • Conèixer el programa anual d’actuació i el pressupost de l’àmbit corresponent.
 • Ser informat dels acords adoptats pels distints òrgans municipals respecte d’aquells temes d’interès en matèria de desenvolupament econòmic.

 

Com està format el Consell municipal de Desenvolupament Econòmic

Tal i com estableix l'article 11 del Reglament del Consell Municipal de Desenvolupament Econòmic, el Ple del Consell Municipal de Desenvolupament Econòmic tindrà la composició següent:

 

Presidència: La Regidoria de l’Àmbit de Desenvolupament Econòmic.

Vocals:

 • Una persona representant, proposada per cadascun dels grups polítics amb representació al Ple municipal, pertanyent preferentment a la seva secció d’ocupació, formació, programes ocupacionals, empresa i/o comerç. També podran tenir la condició de vocal del consell les regidories no adscrites.
 • Una persona representant de cada associació o entitat relacionades amb l’Àmbit del Desenvolupament Econòmic Local, degudament inscrites en els registres d’entitats.
 • Una persona representant de cada Sindicat, pertanyent a la seva secció d’ocupació, formació, programes ocupacionals, empresa i/o comerç, i en el seu defecte el que considerin oportú.


Cadascun d’aquests grups i entitats hauran de designar titular i suplent.


Actuarà com a secretària una persona empleada municipal designada a l’efecte i relacionada amb l’àmbit de Desenvolupament Econòmic, per delegació de la Secretaria de l’Ajuntament.

Quin és el règim de sessions, el funcionament i la forma de treballar del Consell municipal de Desenvolupament Econòmic

Tal i com s'indica als articles 13 i 22 del Reglament del Consell de Desenvolupament Econòmic, el Consell s’entendrà constituït quan hagi estat convocat segons allò establert i es trobin, en primera i única convocatòria, un terç dels seus membres. Es requereix l’assistència de la Presidència i de la Secretaria, o d’aquells que legalment els substitueixin.

Els acords s’adoptaran per majoria simple de les persones presents. En cas d’empat decidirà el vot de qualitat de la Presidència.

L’ordre del dia de les convocatòries serà fixat per la Presidència i contindrà, com a mínim, per a les sessions ordinàries, l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, els assumptes per als quals s’hagués convocat, i un torn de precs i preguntes.

L’ordre del dia de les sessions extraordinàries contindrà, com a mínim, l’assumpte o assumptes que haguessin motivat la convocatòria.

Els acords del Ple del Consell seran traslladats als serveis municipals corresponents a efecte de tramitació, si escau, de l’oportú expedient.

El Consell Municipal de Desenvolupament Econòmic Local podrà constituir, amb caràcter temporal o permanent, comissions d’estudi o treball per a activitats concretes. Es crearan per decisió del Ple del Consell que determinarà les activitats que hagin de desenvolupar, així com la seva composició, presidència, secretaria i durada.

Calendari de reunions del Consell municipal de Desenvolupament Econòmic

Atenent als articles 20 i 21 del Reglament del Consell municipal de Desenvolupament Econòmic, el Ple del Consell es reunirà almenys un cop al trimestre en sessió ordinària.

De forma extraordinària es reunirà, sempre que es consideri necessari, a proposta de la Presidència o d’un terç dels vocals. Per causa justificada es podran efectuar les convocatòries extraordinàries amb 24 hores d’antelació.

Persones que integren el Consell municipal de Desenvolupament Econòmic

Per aquest mandat 2023-2027, les persones que integren el Consell municipal de Desenvolupament Econòmic són les següents:

Presidenta:

 • Eva Herrera Caja

Secretària-delegada:

 • Trini Montero Maestra

 

Vocals grups polítics

 • Titular: Diego Puig Anaya  (PSC-CP). Suplent: Montserrat Arráez Carrión (PSC-CP)
 • Titular: Núria Chaves Izquierdo (Ara Decidim Ripollet). Suplent: Meritxell Caler Vergara (Ara Decidim Ripollet).
 • Titular: Lurdes Serra i Suñé (ERC-AM). Suplent: Roger Bayó i Padró (ERC-AM)
 • Titular: Argyris Horta Gozalbo (VOX). Suplent: Manuel Agudo Rios (VOX)
 • Titular: Rosa María Hernández Bayó (PP) Suplent: Cristina Gayán Virgil (PP)

 

Vocals representants d'entitats

 • Esther Puertas Estivill, en representació de l'Associació d'Empreses de Ripollet
  Suplent: Eva Elena Sánchez Ruiz
 • José Manuel Tejada Escamilla, en representació del Gremi d'instal·ladors i PIMES Cerdanyola, Ripollet i Montcada
  Suplent: Rosa Rojano Jiménez
 • Sergi Vera Gil, en representació de la Unió de Comerciants de Ripollet
  Suplent: Esther Arcarazo Castillo
 • Jordi Moya Blancafort, en representació del Gremi Comarcal d'Hostaleria i Turisme
 • Jose Antonio Heredia Arjona, en representació de Paradistes del Mercat
  Suplent: Jesús Aranda Jiménez
 • Irene Nevado Gálvez, en representació de l'Associació de Venedors i Comerciants del Mercat de Ripollet
  Suplent: Clea Martínez Volosín

 

Vocals representants dels Sindicats majoritaris

 • Iván Ramos Verdegay, en representació de la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya
  Suplent: Tania Pérez Díaz
 • Ester Espigares Martínez, en representació de la Unió General de Treballadores
  Suplent: Elena Conzález Pérez