Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Requisits i Documentació

Relació de requeriments necessaris per poder ser inscrit i el Imprès, sol.licitud, documents, etc per demanar la inscripció al Registre de sol.licitants d'HPO

REQUISITS

Persones que es poden inscriure en el Registre

Es poden inscriure en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya, les persones individuals i els representants de les unitats de convivència formades per grups de persones físiques que acreditin conviure efectivament en un mateix domicili o es comprometin a fer-ho en un termini determinat, amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles.

Una mateixa persona no pot formar part de dues o més unitats de convivència alhora ni aparèixer al mateix temps en més d’una sol·licitud d’inscripció.

Les persones que puguin formar part d’una unitat de convivència per raó de parentiu amb el sol·licitant de l’habitatge i es trobin en procés de reagrupament familiar, si tenen dret a obtenir permís de residència a Catalunya i poden acreditar l’inici dels tràmits per a l’exercici d’aquest dret, també es consideren a tots els efectes, membres de la unitat de convivència.

Requisits dels sol·licitants

 • Ser major d’edat o estar emancipat.
 • Tenir necessitat d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 8 del Decret.
 • Residir en un municipi de Catalunya; la residència s’acredita mitjançant l’empadronament en un municipi de Catalunya.
 • Complir el límit d’ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial per als adjudicataris d’aquests habitatges.
 • No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en el Decret.
 • No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat representació legal o autorització judicial substitutòria.
 • Els requisits exigits per a ser inscrit en el Registre s’han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència. 

DOCUMENTACIÓ

 • Sol·licitud degudament emplenada i signada per totes les persones que integren la unitat de convivència i que siguin majors d’edat.
 • Declaració responsable del sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència signada. pdf (45Kb)
 • Fotòcopies del DNI i NIE
 • Fotòcopia del llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable.
 • Certificat d’empadronament amb la indicació de la data d’alta.
 • Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de la renda, certificats d’ingressos, etc.)

La resta de documentació addicional que cal lliurar depén en cada cas de la situació específica que calgui acreditar; per exemple, en el cas de persones separades o divorciades, han d’aportar el conveni regulador i la sentència que l’aprova.