Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Descripció

Inscripció al registre de la Generalitat de Catalunya per poder optar a habitatges protegits i tenir accés a la Borsa de lloguer municipal.

Es tracta d'un registre públic, administratiu, integrat pels registres propis dels ajuntaments que es puguin arribar a constituir i pel registre de l’administració de la Generalitat de Catalunya.

Té caràcter permanent, sense terminis per tramitar-hi la sol·licitud d’inscripció, i es pot inscriure qualsevol persona amb residència en un municipi de Catalunya, en qualsevol moment i a través de qualsevol dels canals disponibles.

És un requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya per poder ser persona adjudicatària d’un habitatge amb protecció oficial.

La inscripció en el Registre dóna dret a optar a l’adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial, d’acord amb els procediments establerts en el Decret.

Una vegada inscrites, poden participar en els processos d’adjudicació aquelles persones sol·licitants que compleixin els requisits exigits i hi estiguin inscrites abans de l’inici del procediment d’adjudicació en qüestió.

Les finalitats d’aquest registre són proporcionar informació sobre les necessitats reals i la distribució territorial d’habitatges amb protecció oficial, així com les de facilitar i agilitar els processos d’adjudicació i transmissió d’habitatges protegits, tot garantint la màxima transparència de tots els processos.

La inscripció en el Registre té una vigència d'un any.

Als efectes d’assegurar un control públic eficient de les inscripcions en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya, es crea un fitxer mínim comú als registres municipals i al registre de l’Administració de la Generalitat, que comportarà el fet d’agrupar tota la informació en un únic fitxer.