Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Com puc demanar entrar a la Borsa

Condicions per participar, documentació i tramitació que cal fer per ser admès

Condicions necessàries

  • Estar inscrit al Registre de sol.licitants d’habitatges de protecció oficial al municipi d’empadronament, en modalitat de lloguer.
  • Disposar d’ingressos econòmic estables (contracte laboral fix, antiguitat mínima d’un any al lloc de treball, pensions, etc.)
  • No destinar més del 35 per cent dels seus dels ingressos nets de tots els membres d ela unitat de convivència al pagament de la renda de lloguer.
  • No tenir antecedents d’impagament (ASNEF)

Tràmit

-Presentar al registre de l'Ajuntament la instància on s’expressa la demanda d’habitatge i omplir el Formulari (documents que es poden descarregar en aquesta pàgina)

 

Documentació necessària

  • Sol·licitud i resolució d’inscripció HPO
  • Fotocòpia del DNI/NIE de totes les persones sol·licitants
  • Justificant d’empadronament
  • Llibre de família
  • Justificació ingressos (nòmines, contractes, pensions, etc)