Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Festa Major

Comissió de Festa Major

Comissió que s'ocupa de l'organització del programa d'actes de la Festa Major de Ripollet.

D'on sorgeix i com es crea la Comissió de Festa Major.

Des de l'any 2005, l'Ajuntament de Ripollet es va dotar d'una comissió de Festa Major, participada per associacions de Ripollet, representants dels grups municipals i persones a títol individual amb interès en organitzar el programa d'actes de la Festa Major.

Des de l'any 2015, la Comissió de Festa Major activa tres subcomissions en el seu sí, Vinya, Infantil i Jove. Aquestes subcomissions treballen de forma sectorial per després posar en comú les seves propostes i assolir el programa d'actes anual.

Quines són les funcions que ha de dur a terme la Comissió de Festa Major.

Segons el que estableix l'article 1 del Reglament de la Comissió de Festa Major, el seu objectiu és afavorir la participació ciutadana en l’organització d’aquest esdeveniment i, alhora, treballar en el disseny de la programació i activitats, en base als següents criteris:

 • Fomentar i donar suport a una Festa Major participativa i que arribi a tota la ciutadania de Ripollet, per tal que tothom pugui sentir que és la seva Festa Major.
 • Incrementar la participació donant protagonisme a les entitats locals i convidant als veïns i veïnes a ocupar l’espai públic, descentralitzant espais d’activitats i generant nous fluxos connectats entre aquestes activitats.
 • Equilibrar les propostes d’activitats amb una oferta amplia, variada i que arribi a tots els segments d’edat
 • Treballar tots aquells aspectes relacionats amb l’evolució formal i funcional de la Festa, garantint en la mesura del possible, els seus elements identitaris i tradicionals de la Festa Major d Ripollet.
 • Treballar una Festa Major amb criteris de sostenibilitat i cura de l’entorn.
 • Treballar una Festa Major inclusiva, igualitària, sense discriminacions ni agressions de gènere i lgtbifòbiques.
Persones que integren la Comissió.

Segons estableixen els articles 7, 10 i 11 del Reglament de la Comissió de Festa Major, la seva composició és la següent:

President/a, el regidor/a de Cultura o regidor/a del govern en qui delegui.

Secretari/ària, un empleat/da de l'Ajuntament.

Vocals:

 • Un/a regidor/a de grup/grups polític/s de l’equip de govern
 • Una persona en representació de cadascun dels grups polític/s de l’oposició (si
 • aquestes així ho consideren)
 • Sis representants de les entitats culturals
 • Quatre representants de les entitats juvenils
 • Dos representants de les entitats esportives
 • Un/a representant de les associacions de veïns
 • Un/a representant de les AMPA, AFI i AFA
 • Un/a representant del comerç local
 • Un/a representant de la taula de diversitat funcional
 • Quatre persones (residents a Ripollet) a títol individual

Grup de personal tècnic i/o expert

 • Dos empleats/des de la regidoria de Cultura
 • Un/a empleat/da de la regidoria de Patrimoni
 • Un/a empleat/da de la regidoria de Joventut
 • Un/a empleat/da de la regidoria d’Esports

 

 

Quin és el règim de sessions, el funcionament i la forma de treballar de la Comissió de Festa Major.

Segons estableixen els articles 17 a 20 del Reglament de la Comissió de Festa Major, es reunirà segons un calendari de treball que serà presentat per la regidoria de Cultura, en la reunió de constitució de la CFM, que correspondrà convocar a la Presidència de la CFM.

Els acords de la CFM s’adoptaran per majoria simple en cada fase del procés, mitjançant votació ordinària dels presents. La Presidència gaudirà del vot de qualitat, en els supòsits de mantenir-se l’empat en una segona votació.

Una vegada tancada la programació i el pressupost finals, es farà una darrera lectura per a la seva aprovació definitiva, on es procurarà la unanimitat de tots els membres de la CFM. En cas de no obtenir-ne aquesta unanimitat es podrà convocar una altra reunió 48 hores després i, si no s’obté la unanimitat citada, l’acord es prendrà per majoria simple.

Per tal que les sessions de la CFM es puguin celebrar vàlidament i puguin adoptar acords, caldrà que en primera convocatòria estiguin presents la meitat més un dels seus Vocals. En segona convocatòria, a celebrar mitja hora més tard, serà suficient l’assistència d’un 1/3 dels membres. En qualsevol cas serà sempre necessari la presència de la Presidència i Secretari/ària o de qui en cada cas els substitueixi.

Calendari de reunions de la Comissió de Festa Major

Tal i com marca l'article 17 del Reglament de la Comissió de Festa Major, es reunirà segons un calendari de treball que serà presentat per la regidoria de Cultura, en la reunió de constitució de la CFM, que correspondrà convocar a la Presidència de la CFM.

Persones que integren la Comissió

Per al mandat 2019-2023, les persones que integren la Comissió de Festa Major són les següents:

President

 • Oriol Mor Hernández

Secretaria tècnica

 • Sara Sirera Manchado

Vocals

 • Reyes Muñoz Nevado, en representació del grup municipal Decidim.
 • Eva M.Herrera Caja, en representació del grup PSC.
 • Fco. Javier Tapia Martínez, en representació del grup Ciutadans.
 • Guillem Cano Roca, en representació de les entitats culturals.
 • Núria Escursell Serra i Paco González, en representació de les entitats juvenils.
 • Inma A., en representació de les AMPAS, AFA, AFI
 • José M.Mayor, en representació de les associacions de veïns.
 • Virginia Calzada, Eloi Rebollo, Rita C., com a persones a títol individual

Grup de personal tècnic

 • Paqui Dorado Grillo
 • Elena Vilalta Gómez
 • Sandra Domènech Ezquerro
 • José M.Sebastián Miranda
 • José Ángel Fernández Moreno