Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Festa Major

Comissió de Festa Major

Comissió que s'ocupa de l'organització del programa d'actes de la Festa Major de Ripollet.

La Comissió de treball de la Festa Major és un grup de treball temporal de consulta i participació ciutadana sectorial en l'àmbit de la programació de la Festa Major.

L'adreça de l'enllaç és: https://seu-e.cat/documents/1496280/16540419/NORMES+DE+FUNCIONAMENT+DE+LA+COMISSI%C3%93+DE+TREBALL+FESTA+MAJOR.pdf/7d51d7dc-51e6-4ab5-b15f-31489fe8ae0a

D'on sorgeix i com es crea la Comissió de Festa Major.

Des de l'any 2005, l'Ajuntament de Ripollet es va dotar d'una comissió de Festa Major, participada per associacions de Ripollet, representants dels grups municipals i persones a títol individual amb interès en organitzar el programa d'actes de la Festa Major.

Des de l'any 2015, la Comissió de Festa Major va incorporar diverses subcomissions (infantil, Mercat de la Vinya, etc.). Aquestes subcomissions treballen de forma sectorial per després posar en comú les seves propostes i assolir el programa d'actes anual.

Quines són les funcions i els objectius que ha de dur a terme la Comissió de Festa Major.

Els objectius de la present Comissió de treball són els següents:

 • Constituir-se com a grup de treball amb l’objectiu de definir la programació de la Festa Major de Ripollet.
 • Promoure la participació ciutadana i el debat entre els seus integrants per tal d’aconseguir propostes específiques d’actuació.
 • Estudiar i realitzar el seguiment del disseny de programació i activitats de la Festa major, en base als criteris establerts:
  • Fomentar i donar suport a una Festa Major participativa i que arribi a tota la ciutadania de Ripollet, per tal que tothom pugui sentir que és la seva Festa Major.
  • Incrementar la participació donant protagonisme a les entitats locals i convidant als veïns i veïnes a ocupar l’espai públic, descentralitzant espais d’activitats dins de les possibilitats i generant fluxos connectats entre aquestes activitats.
  • Equilibrar les propostes d’activitats amb una oferta amplia, variada i que arribi a tots els segments d’edat.
  • Treballar tots aquells aspectes relacionats amb els seus elements identitaris i tradicionals de la Festa Major de Ripollet.
  • Treballar una Festa Major amb criteris de sostenibilitat i cura de l’entorn.
  • Treballar una Festa Major inclusiva, igualitària, sense discriminacions ni agressions de gènere i lgtbifòbiques.
  • Proposar mecanismes participatius que permetin avaluar els resultats de la Festa Major.
 • Actuar proactivament i de forma consensuada tots aquells aspectes relacionats amb la Comissió.
 • Traslladar les conclusions al Plenari del Consell Municipal de Cultura.

Funcions de la presidència: 

 • Presidir i representar la Comissió.
 • Convocar, suspendre i aixecar les sessions.
 • Fixar l’ordre del dia de les sessions.
 • Fixar el calendari i pla de treball.
 • Enfocar les deliberacions i resoldre els empats amb el vot de qualitat.
 • Traslladar els acords de la Comissió al plenari del Consell.

Funcions del secretari/ària:

 • Aixecar acta de les sessions.
 • Notificar als membres de la Comissió la convocatòria de les sessions, amb l’ordre del dia corresponent i amb una antelació suficient a la celebració de la sessió.
 • Prendre nota de les qüestions tractades en cada sessió de la Comissió, redactar l’acta corresponent de cada reunió i enviar-la a la resta de membres de la Comissió.
 • Assistir al president/a en la fixació de l’ordre del dia, aportar idees, proposar temes de debat.

Funcions de les persones Vocals:

 • Debatre els temes de l’ordre del dia, aportar idees, proposar temes de debat.
Persones que integren la Comissió.

 

La Comissió estarà integrada de la següent forma:

 • Presidència: Regidor/a de Cultura, que podrà delegar en qualsevol regidor/a de l’equip de govern de l’Ajuntament.
 • Secretari/a: treballador/a de l’Ajuntament de Ripollet.
 • Vocals:
  • Un/a regidor/a de grup/grups polític/s de l’equip de govern.
  • Una persona en representació de cadascun dels grups polítics municipals amb representació al Ple.
  • Sis representants de les entitats culturals. (com a màxim)
  • Quatre representants de les entitats juvenils. (com a màxim)
  • Dos representants de les entitats esportives. (com a màxim)
  • Un/a representant de les Associacions de Veïns. (com a màxim)
  • Un/a representant de les AMPA, AFI i AFA. (com a màxim)
  • Un/a representant del comerç local. (com a màxim)
  • Un/a representant de la Comissió de persones amb discapacitat (com a màxim)
  • Quatre persones residents a Ripollet a títol individual, (com a màxim) que no formin part de cap entitat representada en la Comissió.

 

 • El Grup del personal tècnic, serà l’encarregat d’informar i assessorar als membres de la Comissió en tot el necessari. El personal tècnic formarà part de la Comissió, amb veu però sense vot. La composició serà la següent: 
 • Tres treballadors/es de la regidoria de Cultura i patrimoni.
 • Un/a treballador/a de la regidoria de Joventut.
 • Un/a treballador/a de la regidoria d’Esports.
 • Un/a treballador/a de la regidoria o departaments de: Policia local, Comunicació, Participació, Activitats, Sanitat i l’àrea de ciutat (serveis municipals, serveis tècnics i brigada), que hauran d’assistir als temes tractats que siguin de la seva competència.

El plenari del Consell Municipal de Cultura invitarà al procés participatiu corresponent per convidar a les persones i entitats a participar a la Comissió.

 • Tindran veu i vot tots aquells membres integrants en la Comissió en representació d’entitats, grups municipals o de la ciutadania. Per tant, no disposaran d’aquest dret aquelles persones que assisteixin a la Comissió en condició d’espectadores o convidats. 
 • L’elecció del Vocals es realitzarà segons es preveu a l’annex 1 d’aquesta normativa. 
 • Per a l’elecció de les quatre persones a títol individual, serà requisit que aquestes presentin prèviament, un escrit argumentant l’interès de la seva candidatura, i serà el plenari del Consell Municipal de Cultura, qui farà la selecció d’aquestes persones, en cas que el nombre de candidatures sigui superior a quatre persones. 
 • La pèrdua de la condició de membre de la Comissió s’efectuarà si es donessin alguns d’aquests casos:
 1. Per deixar de ser soci i/o membre de l’entitat i/o grup municipal que representa, i/o la desaparició d’aquesta.
 2. Per pròpia decisió, adequadament notificada a la Presidència de la Comissió.
 3. Per activitats contràries, impròpies o improcedents a aquestes normes.

 

Quin és el règim de sessions, el funcionament i la forma de treballar de la Comissió de Festa Major.

La Comissió de treball de Festa Major emmarcarà les seves actuacions i decisions dins d’aquesta normativa:

 1. Les sessions de la Comissió es celebraran en dia laborable.
 2. S’establirà un calendari de treball que serà presentat en la primera convocatòria ordinària.
 3. Les sessions de la Comissió les convocarà el seu President/a, preferiblement per correu electrònic. No obstant, a petició expressa d’un terç de la Comissió, podran demanar la realització d’una convocatòria ordinària o extraordinària.
 4. El/la President/a de la Comissió, amb una anticipació suficient a la convocatòria de la sessió, obrirà un període per a la presentació de noves propostes a incloure en l’ordre del dia.
 5. Els acords s’adoptaran per majoria simple en cada fase del procés, a través de la votació ordinària de les persones presents.
 6. En els casos de persistir l’empat en una segona votació, el/la President/a gaudirà del vot de qualitat.
 7. Una vegada tancada la programació i el pressupost final, es farà una darrera lectura per a la seva aprovació definitiva, on s’ha d’aprovar per unanimitat en primera convocatòria. En cas de no obtenir-ne aquesta unanimitat es podrà convocar una altra reunió 48 hores després i, si no s’obté la unanimitat citada, l’acord es prendrà per majoria simple.

 

Calendari de reunions de la Comissió de Festa Major

Tal i com marca l'article 17 del Reglament de la Comissió de Festa Major, es reunirà segons un calendari de treball que serà presentat per la regidoria de Cultura, en la reunió de constitució de la CFM, que correspondrà convocar a la Presidència de la CFM.

Llistat definitiu de les candidatures presentades a la Comissió de la Festa Major 2024

 

Llistat definitiu de candidatures presentades a la Comissió de Treball Festa Major 2024 
Candidat/a Entitat que representa Tipologia d'entitat Estimat/ Desestimat
Jose Maria Mayor Aixas AAVV Can Vargas AAVV Estimat
Immaculada Anegas Gonzalez AFA Els Pinetons AMPA/AFA/AFI Estimat
       
Santiago Guerrero García Camino Ancestral de Santiago Cultural Estimat
Alejandro Ponce Hidalgo CRAC Cultural Estimat
Marc Berenguer Valero Comissió Sant Antoni Abat Cultural Estimat
Rubén Mohino Illán   Diables de Ripollet Cultural Estimat
Guillem Cano Roca Ass. Cultural El Local Cultural Estimat
Ainhoa Acedo Morgado Bruixes de Ripollet Cultural Estimat
       
Francisco González Cruz Ass. Ripollet Rock Juvenil Estimat
Jose Antonio Núñez Marín Jovent Republicà Juvenil Estimat
Júlia Alarcón Raja Ripoart Juvenil Estimat
Raúl López Hidalgo Joventut Socialista  Juvenil Estimat
       
Alberto Castro Belmonte   Individual Estimat
Rita Pérez Carrasco   Individual Estimat
Oriol Mor Hernández   Individual Estimat
Alejandro Lorenzo Gamero   Individual Estimat
Sílvia Pérez Herrera   Individual Estimat
       
Jose Luis Fernández Pardo Associació Club de Jubilats i Pensionistes d Ripollet 2016 Social  Desestimat per ser entitat social (tipologia no convocada a la comissió)