Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tribut Metropolità

Moció sobre el Tribut Metropolità, (presentada pel grup municipal Ara Decidim Ripollet i consensuada amb els grups de PSC-CP, C’s i SOM Ripollet).

Durant el mes d’octubre molts veïns i veïnes de Ripollet han rebut als seus domicilis cartes de pagament d’un nou impost emès per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB): el tribut metropolità.

Aquest tribut, gestionat i aprovat per l’AMB, i l’import del qual es calcula en base al valor cadastral dels immobles, s’ha posat en marxa als 18 municipis de la segona corona metropolitana de transports, entre ells Ripollet, per la incorporació de la nostra ciutat al sistema d’integració tarifària metropolitana.

El Tribut Metropolità constitueix un recurs amb el qual ha estat dotada l’AMB en la Llei 31/2010 amb l’objecte de finançar els serveis prestats en l’àmbit metropolità. Aquest impost està previst actualment en l’article 153 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals com a recurs de les àrees metropolitanes en la forma d’un recàrrec sobre l’IBI, recàrrec que és objecte de desplegament a l’Ordenança Fiscal reguladora del Tribut Metropolità.

A l’ordenança del tribut s’excloïen, en la seva disposició transitòria primera, i fins a 31 de desembre de 2018 els municipis de la segona corona en tant que no disposin d’un nivell de servei de transport col·lectiu de passatgers per superfície anàleg o assimilable al dels municipis integrats de l’extinta Entitat Metropolitana del Transport.

Això, però considerem que no s’ha produït. A Ripollet la xarxa pública de transport no és comparable a la que sí que gaudeixen altres municipis metropolitans, és injust que el tribut es cobri per igual, especialment quan tampoc hi ha prevista cap inversió de millora en la xarxa per part de l’AMB. Alhora, en el cas de ciutats com la nostra, que no només mira cap a Barcelona, sinó que també ho fa cap al Vallès, no és raonable ni just que la millora només vagi adreçada a la mobilitat cap a Barcelona, quan tenim serveis de referència, per exemple, a Sabadell, com és el cas de l’Hospital Taulí.

Per altra banda, i tot i la integració de les corones tarifàries (una reivindicació històrica veïnal) i la implantació del Tribut Metropolità, les persones usuàries dels títols socials com la targeta rosa o la T-16 encara no es beneficien d’aquesta integració. Des de l’AMB s’argumenta que per fer-ho possible es requereix el traspàs de la titularitat de les línies d’autobús de la Generalitat a l’AMB. Cal que aquestes administracions facin efectiu d’immediat el traspàs.

Tot i l’exposat anteriorment des de l’AMB s’afirma que aquest impost és una nova eina de finançament per part de de tots els seus serveis i no només del transport públic, en especial donada la manca d’un finançament just d’aquest ens. És necessari que totes les administracions complim amb les nostres obligacions i assegurem el finançament que requereixen els nostres serveis públics per tal de no carregar aquestes mancances als nostres veïns i veïnes.

Donada aquesta situació i la manca d’informació sobre l’aplicació del Tribut Metropolità nombrosos veïns i veïnes de Ripollet i d’altres municipis s’estan organitzant, mobilitzant i expressant el seu malestar respecte la implantació d’aquest impost (concentracions, recollida de signatures, etc).

Per aquests motius, els grups sotasignants proposen al Ple de l’Ajuntament de Ripollet l’adopció dels següents acords:

1.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Ripollet a la forma com s’està aplicant el tribut metropolità a Ripollet i a la resta dels 18 municipis afectats de la segona corona tarifària de transport de l’AMB.

2.- Sol·licitar la revisió de la forma de càlcul del Tribut Metropolità a Ripollet.

3.- Que es retiri la pujada del 5% del Tribut Metropolità aprovada provisionalment per l’AMB en la modificació de les Ordenances Fiscals per l’any 2020.

4.- Instar a l’AMB a elaborar en el termini de 3 mesos un document de planificació calendaritzada de les mesures, millores i inversions que fan referència al transport públic dels municipis afectats així com qualsevol altra planificació de millores, accions i inversions en qualsevol altre àmbit i servei de l’AMB finançat a través del Tribut Metropolità.

5.- Instar a l’AMB a fer efectiva la integració i aplicació dels títols socials (targeta rosa i T-16) en el menor temps possible i en tot cas com a màxim durant el primer semestre de 2020.

6.- Instar a la Generalitat de Catalunya a fer la transferència a l’AMB de les línies de transport afectades per aquesta integració tarifària.

7.- Instar a l’AMB a fer progressiva l’aplicació del Tribut Metropolità segons implantació de les noves millores i inversions.

8.- En cas que no es faci efectiva la previsió de millores i inversions sol·licitem una moratòria del cobrament del Tribut Metropolità per l’any 2020 als 18 municipis afectats fins a l’existència d’aquesta previsió.

9.- Comunicar aquests acords l’AMB, als grups metropolitans representats al Consell Metropolità, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la resta dels municipis de la segona corona metropolitana (Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Begues, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol, Sant Andreu de la Barca, Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat) i a les Associacions de Veïns de Ripollet.

                                                ***

L’acord s’adopta per votació: Ordinària.

Vots favorables: Unanimitat de tots els membres de la Corporació.